Вступ до спеціалізації “Міжнародні відносини”

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Теленко О. М.МВР-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164МВР-11Теленко О. М.
Теленко О. М.
Теленко О. М.
Теленко О. М.
Теленко О. М.

Опис курсу

Навчальний курс “Вступ до спеціальності “Міжнародні відносини” викладається на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів першого курсу спеціальності “Міжнародні відносини” і покликаний допомогти їм адаптуватися до норм університетської освіти. Він має на меті дати студентам загальне уявлення про міжнародні відносини, показати необхідність вивчення базових дисциплін з обраної спеціальності (історії міжнародних відносин, зовнішньої політики держав, міжнародного права тощо), висвітлити значення професії дипломата в сучасному світі, проаналізувати роль держави як головного учасника міжнародних відносин.
У результаті вивчення навчального курсу студенти повинні: зрозуміти зміст поняття “міжнародні відносини”; вивчити головні етапи розвитку міжнародних відносин; вивчити морально-правові аспекти міжнародних відносин; зрозуміти роль дипломатії у розвитку сучасних міжнародних відносин; знати чинники впливу на формування зовнішньої політики держави та роль особи лідера у формуванні зовнішньополітичного курсу.

Рекомендована література

 • 1. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: Учебник / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 480 с.
 • 2. Богатуров А. Д. История международных отношений. 1945-2008: Учеб. пособие / А. Д. Богатуров, В. В. Аверков. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 520 с.
 • 3. Всеобщая история дипломатии. – М.: Эксмо, 2010. – 672 с.
 • 4. Вуд Дж. Дипломатический церемониал и протокол / Пер. с англ / Дж. Вуд, Ж. Серре. – 2-е изд. – М.: Международные отношения. – 2011. – 416 с.
 • 5. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин / А. Камінський. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 206 с.
 • 6. Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник / М. М. Лебедева. – М.: КНОРУС, 2011. – 256 с.
 • 7. Макаренко Є. А., Піпченко Н. О. Віртуальна дипломатія. Підручник / Є. А. Макаренко, Н. О. Піпченко. – К.: Центр вільної преси, 2010. – 302 с.
 • 8. Мальський М. З. Теорія міжнародних відносин: Підручник / М. З. Мальський, М. М. Мацях. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 461 с.
 • 9. Международные отношения: введение в специальность: Монография / О. В. Бойченко, Л. А. Ожегова, В. А. Хлевной, И. М. Яковенко и др. – Симферополь – Саки: Предприятие Феникс, 2011. – 230 с.
 • 10. Мировая политика в условиях кризиса: Учеб. пособие / Под ред. С. В. Кортунова. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 464 с.
  11. Мировая политика и международные отношения: Учеб. пособие. Стандарт третьего поколения / Под ред. Ю. Косова. – СПб.: Питер, 2012. – 384 с.
 • 12. Міжнародні відносини: Історія. Теорія. Економіка. Право: Навч. посібник / За ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – К.: Знання, 2010. – 463 с.
 • 13. Никитина Ю. А. Международные отношения и мировая политика: Введение в специальность: Учеб. пособие / Ю. А. Никитина. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 142 с.
 • 14. Попов В. И. Современная дипломатия: теория и практика. Дипломатия – наука и искусство: Курс лекций / В. И. Попов. – 2-е изд., доп. – М.: Междунар. отношения, 2003. – 576 с.
 • 15. Современные международные отношения и мировая политика: Учебник / Отв. ред. А. В. Торкунов. – М.: Просвещение, 2005. – 990 с.
 • 16. Универсальные ценности в мировой и внешней политике / Под ред. П. А. Цыганкова. – М.: Издательство Московского университета, 2012. – 224 с.
 • 17. Цимбалістий В. Ф. Теорія міжнародних відносин: Навч. посібник / В. Ф. Цимбалістий. – Львів: Новий Світ-2000, 2009. – 360 с.
 • 18. Цыганков П. А. Международные отношения: Учеб. пособие / П. А. Цыганков. – М.: Новая школа, 1996. – 320 с.
  19. Шергін С. Система міжнародних відносин у концептуальній ієрархії багатополярності / С. Шергін, М. Фесенко // Дослідження світової політики: Зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 2 (51). – С. 211-239.
 • 20. International relations theory for the twenty-first century: An introduction / Ed. by M. Griffiths. – London; New York: Routledge, 2007. – 184 p.
 • 21. Kaarbo J. & Ray J. L. Global Politics. 10th Edition. – Boston, 2011. – 608 p.
 • 22. Mingst K.A. Essentials of international relations/ K. Mingst. – 7th ed. New York; London: Norton, 2017. – 545 p.
 • 23. Rochester J. M. Fundamental Principles of International Relations / J. M. Rochester. – Boulder: Westview Press. – 2010. – vii, 416 p.
 • 24. The Oxford Handbook of International Relations / Ed. by Ch. Reus-Smith, D. Snidal. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – xiii, 772 p.
 • 25. Voitovich P. P. Theory and history of international relations: methodological manual / P. P. Voitovich. – Odesa: Feniks, 2011. – 94 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму