Україна в міжнародних організаціях

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародної безпеки та стратегічних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент Кучик О. С.МВР-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
632МВР-31доцент Кучик О. С.

Опис курсу

Міжнародна організація — це об’єднання країн, що створено на основі міжнародного договору з метою сприяння вирішенню зазначених цим договором проблем. Основним підґрунтям створення міжнародної організації є процеси глобалізації та регіоналізації, що еволюціонують у розвинену систему співпраці країн як в усьому світі, так і в окремо визначеному регіоні. На даному етапі розвитку людства існує дуже велика кількість міжнародних організацій, що об’єднують країни за тими чи іншими спільними інтересами. В цілому можна виділити декілька організацій, які мають універсальний характер. Існують також організації які об’єднуються за регіональними (географічними) принципами. Деякі країни об’єднуються для подолання загроз, пов’язаних з безпекою, або задля інтенсифікації економічної співробітництва. В тому чи іншому випадку, створення або входження країн до міжнародної організації це процес інтеграції механізмів державотворення до норм і стандартів співіснування суспільства країн.

Україна отримавши незалежність у 1991 році, стала безпосереднім суб’єктом міжнародних відносин. Саме момент визнання світовою спільнотою нашої країни як незалежної держави є відправною точкою у формуванні власної зовнішньої політики. Україна отримала можливість більш ефективно захищати національні інтереси, пов’язані з усім спектром повсякденного життя пересічного громадянина, розширюючи його можливості для власного життєвого вибору. Україна бере участь у міжнародних організаціях на основі визнаних в світі норм та стандартів міжнародного права. В даному виданні подано стислу інформацію про існування основних міжнародних організацій, в яких Україна бере безпосередню участь, а також міжнародні організації, до яких Україна може приєднатися в майбутньому.

Мета курсу – дати слухачам, повне і науково-обгрунтоване уявлення про міжнародні організації, еволюцію та становлення співпраці, основні напрями діяльності міжнародних організацій на сучасному етапі, їх зв’язку зі світовою політикою, ролі України в міжнародних організаціях, напрями та форми діяльності неурядових організацій.

Завдання курсу: на основі аналізу сучасної наукової літератури, матеріалів і документів міжнародних організацій, використовуючи принципи системного аналізу показати слухачам світову систему міжнародних організацій, дати їх класифікацію, познайомити зі специфікою їх діяльності, продемонструвати специфіку участі різних країн у їх функціонуванні; сприяти розумінню слухачами закономірностей еволюції та становлення міждержавного співробітництва та перспектив розвитку міжнародних організацій; продемонструвати відмінності в специфіці діяльності державного та недержавного сектору міжнародних організацій; розвинути вміння застосовувати отримані теоретичні знання для підготовки аналітичних оглядів з проблеми.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1.  Міжнародні організації. Навч. посіб. / За ред. О. С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання 2007. – 749 с.
 2. Кучик О. С. Україна в міжнародних організаціях. Підручник.  Львів:, Вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2014.

Рекомендована література (основна)

 1. Абашидзе А.А. Неправительственные организации. – М., 2001
 2. Авраменко С. Различные оценки “объединенной Европы” // Междунар. жизнь. — 1995. — № 11—12.
 3. Актуальные проблемы деятельности международных организаций: Теория и практика / Под ред. Г. И. Морозова. — М.: Международные отношения, 1982.
 4. Аналіз форм співпраці України з країнами-членами ОЧЕС / http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2002/fem/vasylchenko/diss/diss5.htm
 5. Афанасьевский Н. Лиссабонский саммит ОБСЕ // Междунар. жизнь. — 1997. — № 8.
 6. Барановский В. Г. Европа: Формирование новой международной политической системы // МЭМО. — 1990. — № 9.
 7. Бахин С.В., Галенская Л.Н., Иваненко В.С. Энциклопедия международных организаций в 3 т., – М., 2003
 8. Бондаренко К., Карасьов В., Телешун С. СНД, ГУАМ, ЄЕП та Україна — хто кого потребує більше // Проект “Україна”. — 2005 / http://dialods.org.ua.
 9. Бородулина Л.П.. Кудряшова И.А. Международные экономические организации. – М., 2005
 10. Буасне П. Первые годы Красного Креста. — Женева, 1963.— 21 с.
 11. Бюньон Ф. Право Красного Креста // Междунад. Журнал Красного Креста. — 1995. — № 6. — С.602—635.
 12. В Україні відбулась п’ята зустріч міністрів внутрішніх справ країн-учасниць ОЧЕС / http://mvsinfo.gov.ua/events/2002/oches.html
 13. Василенко С. Через ЧЕС до Європи // Дослідження світової політики. — 2000. — Вип. 9.
 14. Воронов К. Будущее Европы: Безопасность через международные отношения // МЭМО. — 1998. — № 3.
 15. Восток / Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений / Под ред. А.Д.Воскресенского. – М., 2002.
 16. ВТО: механизм взаимодействия национальных экономик. Угрозы и возможности в условиях выхода на международный рынок./Под ред. Сутырина С.Ф. – М., 2008.
 17. Герчикова И.Н. Международные экономические организации. – М., 2002
 18. Гриценко А., Чалий В. ГУУАМ: Реалії та перспективи // Національна безпека та оборона. — 2001. — № 7 (19).
 19. ГУАМ: Тест на здатність? Аналітичні доповіді// Проект “Укр. Монітор”. — 2005. — № 5 / http://foreignpolicy.org.ua/ua/papers/index.shtml?id=4798.
 20. Гудби Дж, Бувальд П., Тренин Д. Стратегия стабильного мира. Навстречу Евроатлантическому сообществу безопасности. – М., 2003.
 21. де Куэльяр Х. П. ООН: сегодня и завтра / Заявления и доклады. – М., Прогресс, 1988.
 22. Дурденевский В.Н., Крылов С.Б. Организация Объединенных Наций. Сборник документов, относящихся к созданию и деятельности. – М., ГИЗ Юридической литературы, 1956.
 23. Жангожа Р. Н., Кузьменко В. П. Транспортно-комунікаційні коридори в Україні: Перспективи міжнародного співробітництва / Мат. міжнар. конф. “Каспійсько-чорномор. реґіон: Умови та перспективи ровитку. — К.: Основи, 1998.
 24. Зайцева О. Г. Международные организации: Принятие решений. — М.: Наука, 1989.
 25. Золотоверх Л. О. Можливості та межі застосування досвіду європейської економічної інтеграції в країнах Чорноморського співробітництва // Акт. пробл. міжнар. відносин. — 2002. — Вип. 33 (ч. 2).
 26. Золотоверх Л. О. Роль Чорноморського Банку Торгівлі і Розвитку у вирішенні проблем інвестування в країнах Чорноморського реґіону // Акт. пробл. міжнар. відносин. — 2000. — Вип. 21 (ч. 3).
 27. Илькер Ясин Айдинкая. Характер и перспективы развития Причерноморской интеграции // Акт. пробл. міжнар. відносин. — 1999. — Вип. 16.
 28. Клинченко Т. Україна між Сходом і Заходом: Нелегальна міграція // Наук. зап. — К., 2002. — Вип. 21.
 29. Койбаев Б.Г. Международные организации: информация и безопасность на Ближнем Востоке. – М., 2006.
 30. Кольяр К.А. Международные организации и учреждения. – М., 1972.
 31. Кононенко А., Ярмиш А. ЧЕС: наближення до нової яко¬сті // Політика і час. — 1997. — № 9.
 32. Косолапов Н. А. Явление международных отношений: Современное состояние объекта исследования // Мировая экономика и международные отношения. — 1998. —№ 5.
 33. Кривчикова Э.С. Основы теории права международных организаций. – М., МГИМО, 1979.
 34. Крылов Н. Б. Правотворческая деятельность международных организаций. — М.: Наука, 1988.
 35. Крылов С.Б. История создания Организации Объединенных Наций. – М., Международные отношения, 1960.
 36. Левицький М. Кишинівські ініціативи президента України // Наше слово. — 2005. — № 19.
 37. Литвин М. Спільними зусиллями проти незаконної міграції // Урядовий кур’єр. — 2003. — № 2 (4 січ.).
 38. Ломагин Н. А. Международные организации: Теория и практика деятельности: Учебн. пособ. — СПб: Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 1999.
 39. Лук’яненко Д., Мацко Т., Дмитрієва Т. Поетапно, вибірково і м’яко. Перспективи інтеграції в рамках ЧЗЕС // Політика і час. — 1995. — № 4.
 40. Лукашин Є.В. Міжнародне гуманітарне право. — К., 1995.— 114с.
 41. Малинин С.А. О правосубъектности международных организаций // Вестник ЛГУ. 1965. Право. № 17. Международные организации и разоружение. – М., Международные отношения, 1984.
 42. Малышева Д. Новая политика — ГУАМ-ом по СНД? // Интернет-жур. / http://www.novopol.ru/material2012.html.
 43. Міжнародні організації. Навч. посіб. / За ред. О. С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання 2007. – 749 с.
 44. Моисеев А.А. Международные финансовые организации. – М.,2006.
 45. Морозов Г. И. Международные организации: Некоторые проблемы теории: 2-е изд. — М.: Мысль, 1974.
 46. Мхитарян Н. Потенціал ЧЕС у подоланні соціальних криз і реґіональних конфліктів у Чорноморському реґіоні // Дослі¬дж. світ. політики. — 2001. — Вип. 14.
 47. Мхитарян Н. Україна і Туреччина в рамках ЧЕС // Полі¬тика і час. — 1997. — № 4.
 48. Мхитарян Н. ЧЕС і відносини України з державами Закавказзя // Нова політика. — 1997. — № 3.
 49. Нешатаева Т. Международные организации и право. – М., 1999.
 50. Нешатаева Т. Н. Международные организации и право: Новые тенденции в международно-правовом регулировании. — М.: Дело, 1998.
 51. Нешатаева Т.Н. Санкции системы ООН (международно-правовой аспект). – Иркутск, Изд-во ИГУ, 1992.
 52. Ніколенко О. ГУУАМ та проблеми національної безпеки України // Людина і політика. — 2002. — № 6.
 53. ООН: Итоги. Тенденции. Перспективы. — М.: Междунар. отношения, 1970.
 54. Организация Объединенных Наций: Докл. Ген. секр. о работе Организации// Генеральная Ассамблея. Официальн. отчеты. 49-я сессия. Доп. 1 (А/49/1). — Нью-Йорк: ООН, 1995.
 55. Организация Объединенных Наций: Основные факты/ Пер. с англ. — М.: Весь мир, 2000.
 56. Організаційна побудова ЧЕС/http://www.niss.gov.ua/book/Parahon/018.htm#
 57. Основополагающие принципы Красного Креста: Комментарий Жана Пикте / Ин-т Анри Дюнана. — МККК, 1997.—104с.
 58. От Хельсинки до Будапешта: История ОБСЕ в документах 1973—1994: В 3 т. — М.: Междунар. отношения, 1996—1997.
 59. ОЧЕС (інформаційна довідка)/http://www.mfa.gov.ua/cooperation/?org/trade 15. Парламентарії країн чорноморського реґіону прийняли Декларацію по боротьбі з міжнародним тероризмом/http://news.ukrinform.com.ua:8101/States/Greece/ukrinf.html
 60. Парахонский Б.А. Формирование модели регионального сотрудничества в системе ГУУАМ // Центральная Азия и Кавказ. — 2000. — № 2 (8).
 61. Пирожков С. И. Миграция и миграционная политика в Украине // Мат. конф. “Миграция в СНГ и Балтии: Через различия проблем к общему информационному пространству”. — М.: Адамант, 2001.
 62. Платонов А. В. Досвід міграційної політики країн ЄС в протидії нелегальній міграції // Держава і право: Зб. наук. праць. Юрид. і політ. науки. — К.: Ін-т держави і права ім. Корецького НАН України, 2004. — Вип. 6.
 63. Платонов А. В. Поліпшення системи запрошення іноземних громадян з метою запобігання нелегальній міграції // Фахова підготовка іноземних громадян в Україні: Сучасний стан та перспективи розвитку: Зб. мат. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004.
 64. Подшивалов В.Е. Незаконная миграция: международно-правовой подход // Известия Высших учебных заведений: Правоведение. — 2002. — 4.
 65. Прейгер Д., Новикова А., Малярчук І. та ін. Між бажаним і можливим. Розвиток співробітництва в рамках ОЧЕС // Політика і час. — 2003. — № 7.
 66. Принц Г. ЧЕС — це і чесність партнерства // Віче. — 2001. — № 12 (117).
 67. Региональные организации: современные тенденции развития. – М.,2003
 68. Реґіональне економічне співробітництво. Система Чорноморського економічного співробітництва / http://www.niss.gov. ua/book/Parahon/009.htm#a1
 69. Репецький В.М. Статус Міжнародного комітету Червоного Хреста в системі міжнародного гуманітарного права // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Міжнар. віднос. — 2000. — Вип. 2. — С.226—271.
 70. Романюк О. В. Чорноморське економічне співробітництво — приклад регіонального співробітництва // Акт. пробл. міжнар. відносин. — 2000. — Вип. 21 (ч. 2).
 71. Ротфельд А.-Д. ОБСЕ: От процесса к организации // От Хельсинки до Будапешта: История ОБСЕ в документах 1973—1994: В 3 т. — М.: Междунар. отношения. Т.1.
 72. Самохвалов В. На ОЧЕС чекає блискуче майбутнє // Політика і час. — 2002. — № 7.
 73. Співробітництво в рамках ЧЕС / http://www.summit. uar.net/organizations/bsec_win.html
 74. Статут ОЧЕС/http://www.iatp.kharkov.ua/ecopravo/Ukr/Anons_law/z_31.htm.
 75. Султанов Ш. Региональные конфликты и глобальная безопасность. — М.: Дело, 1990.
 76. США + ГУУАМ = дружба навек // Интернет-газ. ForUm. — 2002.
 77. Ткаченко С.Л. Сотрудничество стран СНГ в военной сфере и фактор НАТО. – СПб., 2002.
 78. Указ Президента України “Про Товариство Червоного Хреста” від 28 жовтня 1992 р. // Червоний Хрест України / За ред. О.С. Заграничного. — К., 1993.— 13с.
 79. Україна та регіональні організації / http://users.kpi.kharkov.ua/liber/bchru.htm
 80. Усічено І., Віленський Ю., Заграничний О. І доброта і милосердя: Розповіді про червоний хрест України. — К., 1996. — 55с.
 81. Фищенко Л.С. Явления наднациональности в деятельности международных организаций // Советский ежегодник международного права, 1987. – М., “Наука”, 1988.
 82. Фролов К., Грозем А.. Что такое ГУУАМ? // Информ.-аналит. бюл. Ин. стран СНГ, Ин. диаспоры и интеграции. — 2001. — № 37.
 83. Хомра О.У. Нелегальна транзитна міграція як загроза національній безпеці України // Стратегічна панорама. — 2003. — 1. — С.107—117.
 84. Циганкова Н., Гордєєва О. Міжнародні організації: Навч. посіб. — К., КНЕУ, 2001.
 85. Цыганков П. А. Международные отношения. — М.: Новая школа, 1996
 86. Чалий В. ГУУАМ та інші пострадянські реґіональні об’єднання. Оцінка потенціалів. // Нова політика. — 2001. — № 3.
 87. Червоний Хрест України / За ред.О.С.Заграничного.— К.1993.— 13с.
 88. Чорноморець О. О. Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку: інформаційний аспект діяльності // Акт. пробл. міжнар. відносин. — 2001. — Вип. 27 (ч. 3).
 89. Чорноморська транспортна зона: жорстка конкуренція на тлі тісного співробітництва / http://www.zn.kiev.ua/nn/show/368/32850
 90. Чорноморський Банк Торгівлі та Розвитку (інформаційна довідка) / http://www.mfa.gov.ua
 91. Чрімпей Корнеліу. Кишинівський саміт ГУУАМ: Передумови та перспективи // Внешн. политика. — 2005.— № 22.
 92. Шестаков Е. ГУУАМ потеряло букву // Рос. газета. — 2005. — № 3764.
 93. Шибаева Е. А. Право международных организаций: Вопросы теории. — М.: Международные отношения, 1986.
 94. Шибаева Е., Поточный М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. — М.: Изд-во МГУ, 1988.
 95. Шибаева Е.А. Специализированные учреждения ООН. – М., Межд. отношения., 1966.
 96. Шибаева Е.А., Поточны М. Правовые вопросы структуры и деятельности международных организаций. – М., Изд-во МГУ, 1980.
 97. Языкова А. ГУУАМ — миф или реальность? // Дипкурьер “Независимая”. — 2005.— № 28.
 98. About the World Tourism Organization (WTO). Mission for the New Millennium // http://www.world-tourism.org/aboutwto/eng/menu.html
 99. Alternative Approaches and Ways and Means Within the United Nations System for Improving the Effective Enjoyment of Human Rights and Fundamental Freedoms.
 100. Archer,Clive International organisations.London, NW.:Routlege,1992
 101. Armstrong D. . International Organisation in World Politics. L.: Palgrave, 2004
 102. Background Document in Report of IOM Round Table on The Movement of People: New Developments San Remo, May 1990.
 103. Border Security Control. — Ankara: The Turkish General Staff Printing House, 2004.
 104. Castles S., Mark J. Miller. The Age of Migration. — Maemillan Press, 1998.
 105. Goodwin-Gill, Jenny and Perruchoud, “Basic Humanitarian Principles Applicable to Non-Nationals“, 19 International Migration Review 556 (1985) cf. C. Mubanga-Chipoya, Analysis of the Current Trends and Developments Regarding the Right To Leave Any Country Including One’s Own, and to Return to One’s Own Country, and Some Other Consideration Arising Therefrom UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1987/10.
 106. Human Rights, Mass Exoduses and Displaced Persons UN Doc. E/CN.4/1995/50.
 107. Hune S., “Equality of Treatment and the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families“ in Cator and Niessen (ed.) Papers Presented at the Seminar on The Use of International Conventions To Protect the Rights of Migrants and Ethnic Minorities at 79, (1994).
 108. ICMH, Reproductive Health and Pregnancy Outcomes Among Displaced Women (1995).
 109. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
 110. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, Article 2.
 111. IOM Doc. MC/1827 Seminar on “International Response to Trafficking in Migrants and the Safeguarding of Migrants Rights“ Summary Report by the Rapporteur and Proposed Follow-Up Action.
 112. IOM Doc. MC/1842 IOM Strategic Planning: Toward the Twenty-First Century.
 113. IOM Doc. MC/1853 Staff and Programme Policies on Gender Issues.
 114. IOM, Tracer Study on Filipino Domestic Helpers Abroad (1995).
 115. Kegley, Charles W., Jr. and Eugene R. Wittkopf. World Politics. Trends and Transformation. 4th ed. — N.-Y.: St. Martin’s Press, 1993.
 116. Kusio Taras. The Role of GUUAM in the International Anti-terrorist Strategy // Eurasia Insight.— October 29, 2001.
 117. Le budget du tourisme 2004-2005. Le ministère délégué au Tourisme // http://www.tourisme.gouv.fr/fr/z1/ministere_delegue/budg_tourisme/
 118. Maison de la France. Le ministère délégué au Tourisme // http://www.tourisme.gouv.fr/fr/z1/ministere_delegue/org_assoc/maison/
 119. Meron, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law at 97, (1989).
 120. Moravecki W. Znachenie prawne decyzji organizacji medzynarodowych // Encyklopedia prawa medzynarodowego I stosunkow medzynarodowych. — Warszawa, 1976.
 121. Ottaviani: Foreign tourism better than forecast in 2004. Italian State Tourist Board // http://press.enit.it/press/default.asp?lang=en&sel=news&cana=varie
 122. Perruchoud, “Persons Falling Under the Mandate of the International Organization for Migration (IOM) and to Whom the Organization may Provide Migration Services“ 4 International Journal of Refugee Law 205 at 209, (1992).
 123. Recommendation No. 100 Concerning Protection of Migrant Workers in Underdeveloped Countries 1955.
 124. Recommendation on Employment Policy 1964.
 125. Report of the First Informal Meeting on IOM Strategic Planning, July 1995 (unpublished).
 126. No. 923 (LXXI) “Future Activities of IOM“, adopted by the Council at its 407th meeting on 29 November 1995.
 127. No. 932 (LXXI) “Staff and Programme Policies on Gender Issues“ adopted by the Council at its 407th meeting on 29 November 1995.
 128. No.908 (LXIX) “Role of IOM With Regard To Trafficking in Migrants and the Safeguarding of Migrant Rights“ adopted by the Council at its 402nd meeting on 30 November 1994.
 129. Russet, Bruce and Harvey Starr. World Politics. The Menu for Choice. — N.-Y.: W. H. Freeman and Company, 1989
 130. Schachter O., International Law in Theory and Practice at 336, (1991).
 131. Schermers H. International Institutional Law. — Maryland: Sÿthoff & Noordhoff, 1980. 23. Klepacki Zbigniew M. Proces podejmowania decyzji w organizacjach medzynarodowych. — Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 132. Spanier J. and Robert L. Wendzel. Games Nations Play. 9th ed. — Washington, D.C.: Congressional Quarterly, 1996.
 133. Suleymanov Elin. Why GUUAM? Central Asia // Caucasus Analyst, September 12, 2001.
 134. Taran P.A., “Safeguarding Migrants’ Rights and Dignity In and Beyond the Smuggling Dilemma“, Discussion Paper submitted at the Eleventh IOM Seminar on Migration, 26-28 October 1994, Geneva.
 135. The American Connection Might Consolidate GUUAM. — Jamestown Foundation. Fortnight in Review: Volume VII, Issue 198. — October 29, 2001
 136. The Black Sea Economic Cooperation / http://www.bsec. gov.tr
 137. The Black Sea Trade and Development Bank / http://www.bstdb.gr/bank.htm
 138. United Nations, International Migration Policies and the Status of Female Migrants at 60, (1995).
 139. Universal Declaration of Human Rights.
 140. WTO World tourism barometer: Volume 2. — Madrid, 2004. — V.1.

Рекомендована література (додаткова)

 1. Заемский В.Ф. Необходимость перемен в ООН// Международная жизнь.- 2005- №9
 2. Ковалёва Т.М. Правотворчество межгосударственных организаций и его виды. – Калининград, 1999.
 3. Матвеева Т.Д. Неправительственные организации в защиту прав человека. – М., 1998
 4. Основные факты об организации объединенных Наций. – М, -2005
 5. Подшибякин С.А. Правовой статус межправительственных организаций.- М.2006
 6. Самарин В.И. Международная организация уголовной полиции. – М., 2004
 7. Стецко Е.В. Неправительственные организации. Новая модель межгосударственного сотрудничества//Региональные организации. Современная тенденция развития. М. 2003
 8. Страны мира и международные организации, М., 2004
 9. Улахович В.Е. Международные организации. Москва-Минск. 2005
 10. Brown S. International relations in a changing global system: toward a theory of the world polity. – Boulder, 1992
 11. Feld,Jordan & Hurwitz,International Organization:A Comparative Approach 3rd ed, 1994

Інтернет-ресурси

 1. Всесвітня організація охорони здоров’я – http://www.who.ch/
 2. Світова організація торгівлі – http://www.wto.org/
 3. Світовий банк – http://www.worldbank.org/
 4. Міжнародні організації системи ООН – http://www.unsystem.org/
 5. Міжнародний комітет Червоного Хреста – http://www.icrc.org/
 6. Міжпарламентська асамблея країн-членів СНД (МПА СНД) – http://www.iacis.ru/
 7. Журнал «Мировые процессы» (журнал теорії міжнародних відносин і світової політики) – http://www.intertrends.ru/three.htm
 8. ОБСЄ – http://www.osce.org/
 9. ООН – http://www.un.org/
 10. Представництва міжнародних організацій в Женеві – http://geneva.intl.ch/gi/egimain/ety03.htm
 11. Програма Розвитку ООН (UNDP) – http://www.undp.org/
 12. Рада Європи – http://www.coe.int
 13. СНД – http://www.cis.minsk.by/
 14. Управління Верховного комісара ООН по правам людини – http://www.ohchr.org/english/bodies/
 15. ЮНЕСКО – http://www.unesco.org/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму