Україна – суб’єкт міжнародного права

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Земан І. В.МВП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МВП-21Земан І. В.

Опис курсу

Попри понад двадцятип’ятирічний досвід новітнього державотворення, завдяки якому Україна легітимно утвердилась як суверенний та незалежний член європейської і світової спільноти, є потреба звернутися до історичних витоків української державності. Це зумовлено потребою протистояти пропагандистським кампаніям ворожих держав заперечити історичні державотворчі традиції України. По-друге необхідно аргументувати різносторонні сфери участі сучасної України у міжнародних відносинах, що виражає особливості її сучасної правосуб’єктності.

Завдання навчальної дисципліни «Україна – суб’єкт міжнародного права» полягає в системному і комплексному розгляді наступних питань: правосуб’єктність українських додержавних утворень, Київська Русь та Галицько-Волинське князівство, як суб’єкти міжнародного права, правосуб’єктність Козацької України та статус України у складі Російської імперії, правосуб’єктність України у 1917-1920 рр., правовий статус Радянської України, основні геополітичні інтереси України в сучасний період, проголошення незалежності та основні геополітичні інтереси України в сучасний період, участь України в міжнародних міжурядових організаціях, виклики правосуб’єктності України в період революції та збройного конфлікту на сході, європейський напрямок реалізації правосуб’єктності України.

Предметом навчальної дисципліни «Україна – суб’єкт міжнародного права» є міжнародно-правовий аналіз окремих періодів розвитку України – від зародження до відновлення повноцінної української державності та особливостей її сучасних міжнародно-правових відносин.

Студенти повинні вивчити характерні риси та особливості реалізації міжнародної правосуб’єктності України на кожному історичному етапі її розвитку та в сучасному періоді.

Рекомендована література

 1. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/55-12
 2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1427-12
 3. Конституція України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 4. Угода про Асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011

 

Наукова література:

 1. Баран В., Баран Я. ІсторичнІ витоки українського народу. – К., 2005.
 2. Бойко О.Д. Формування території української незалежної держави в часи української революції (1917-1921). – К., 2007.
 3. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002.
 4. Буткевич О. В. Міжнародне право Стародавнього Світу– Київ : Україна, 2004 . – 864 с.
 5. Буткевич О. В.. Історія міжнародного права Підручник- К.: Ліра-К, 2013. – 416 с.
 6. Буткевич О.В. Історія міжнародного права. – К.: Ліра, 2013. – 416 с.
 7. Васильєва-Чекаленко Л. Україна в міжнародних відносинах (1944—1996): Навч. посіб. К.: Освіта, 1998. 234 с.
 8. Грушевський М. Історія України-Руси. Т.8. Ч.3.
 9. Дмитрієв А.І. Вестфальський мир 1648 р. і сучасне міжнародне право. – К., 2001. – 426 с.
 10. Задорожній О.В. Генеза міжнародної правосуб’єктності України: Монографія. -Київ, КІС. – 688 с.
 11. Задорожній О.В. Генеза міжнародної правосуб’єктності України: Монографія. -Київ, КІС. – 688 с.
 12. Залізняк М. російська Україна і її відродженє. – Львів, 1910. – 72 с.
 13. Земан І.В. Наука міжнародного права у Львівському університеті : монографія; за наук. ред. В.М. Репецького. – Львів, 2015. – С.227-234.
 14. Зленко А. Дипломатія і політика України в процесі динамічних геополітичиих змін. — X.: Фоліо, 2003. — 559 с.
 15. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1993 2003). – К.: Генеза, 2004. — біб с.
 16. История международного права / авт. кол. Под ред. А.И. Дмитриева, У.Е. Батлера. – Одесса: Феникс, 2013 – 574 с.
 17. Історія Радянської Конституції в декретах і постановах радянського уряду. 1917 – 1936 рр. – К., 1937.
 18. Історія України в документах і матеріалах. Т. ІІІ. – С. 184-185.
 19. Коваленко С. Опис козацької України 1649-го року: довідник / С. Коваленко, О.Пугач. – К., 2004. – 152 с.
 20. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1937 р.
 21. Кудряченко А. Зовнішньополітичні засади незалежної України // Віче. — 1996. — №8. — С. 133—144.
 22. Кулеба Д. Міжнародна правосуб’єктність: теорія і її перспективи Альманах международного права. — 2009. —2. — P. 70–83.
 23. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. – К.: Атіка, 2001. – 320 с.
 24. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919 – 1928). – К., 1996.
 25. Курс международного права в 7 т. – М., 1989. – Т.1.
 26. Левин Д. Б. Актуальньїе нроблемьі международного нрава. — М.: Наука, 1974. — С. 31.
 27. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980— 2000): Підручник / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремені., Л. В. Губерський та ін. — К.: Либідь, 2001. — 622 с.
 28. Міжнародні організації: Навч. посів. / За ред. О. С. Кумина. — 2-е вид. доп. і перероб. — К.: Знання, 2007. — 749 с.
 29. Музыченко М.П. Украина под имперской окупацией. История государства и права Украины. – К., 2088.
 30. Нарис історії і дипломатії України / За ред. В. А. Смолія. – К.: Альтернативи, 2001. — 736 с.
 31. Окиншевич Л. Генеральна рада на Гетьманщині XVII-XVIII ст. – К., 1929.
 32. Панасюк Б. Русь: нація і держава – науково-історичні дослідження: у 2т. – Т. 1. Помилки Великих Київських князів. – К.: КНЕУ, 2009. – 385 с.
 33. Преображенська В.В. УРСР – рівноправна сторона в міжнародних договорах та конвенціях // Вісник львівського університету. – Сер. Юрид. – 1965. – С. 73.
 34. Преображенська В.В. УРСР – рівноправний суб’єкт міжнародного права. – Львів, 1973.
 35. Сагайдак О., Сардачук //. Україна в двосторонніх міжнародних відносинах. — К., 2006. — 226 с.
 36. Тарасов О. Суб’єкт міжнародного права : проблеми сучасної теорії. — Харків : Право, 2014. — 512 p.
 37. Удовиченко П.П. З історії зовнішньої політики УРСР (1919-1922). – К., 1957. – 80 с.
 38. Україна в міжнародних відносинах XX століття / За ред. Я. Й. Малина, М. 3. Мальського. — Л.: В-чий центр Л11У ім. І. Франка, 2004.
 39. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991 —1997): У 2-х кн. — К., 1998. — Кн. 1, роз. І. – 546 с.
 40. Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності. Науковий вісник Дипломатичної академії України. — Вип. 6 / За заг. ред. Б. І. Гумонюка, Л. С. Тупчіен- ка. — К.: Демід, 2001.
 41. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали у двох томах. – Т.1.
 42. Феденко П. Влада Павла Скоропадського (Пятьдесяті роковини перевороту в Україні). – Лондон, Мюнхен, 1968. – 33 с.
 43. Шевченко Ф.П. Дипломатична служба на Україні під час Визвольної війни 1648-1954 рр. // Історичні джерела та їх використання. – Вип. 1. – К., 1964. – С. 93-94.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму