Торгове право Європейського Союзу

Тип: Нормативний

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
8МВП-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
8МВП-41Бурак С. В.

Опис курсу

Курс “Торгове право Європейського Союзу” вивчають студенти денної форми навчання факультету міжнародних відносин Львівського національного  університету ім. І.Франка протягом VIIIсеместру.

Цей курс складається з лекцій та семінарських занять, на яких студент в повній мірі черпає інформацію та оволодіває знаннями, які дають змогу йому зрозуміти сутність навчальної дисципліни. Семінари, проводяться після прочитання лекції з відповідної теми, до уваги береться те, що студент уже отримав певну інформацію та теоретичну підготовку. Під час семінарських, практичних занять студенти закріплюють, поглиблюють та удосконалюють теоретичні знання, котрі вони  отримали на лекціях та під час самостійної підготовки. На семінарських заняттях здійснюється контроль за самостійним вивченням студентами наукової, навчальної літератури, та законодавства зарубіжних країн.З метою більш ефективного вивчення курсу аналізуються першоджерела – правові акти ЄС: установчі договори, регламенти, директиви, міжнародні договори.

Метою курсу є ознайомлення студентів з правовими основами регулювання торгівлі в Європейському Союзі, а також торгівлі ЄС з третіми країнами. Особлива увага приділяється вивчення джерел торгового права ЄС, правовим засадам Спільного ринку, правовому регулюванню торгівлі з третіми країнами та регулюванню торгівлі з Україною.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти:

 • Правові основи спільної торгівельної політики ЄС
 • Основніетапи формування та європейського торгівельного права та спільноїторгівельної політики ЄС
 • Основи правового регулювання торгівлі в рамках ЄС
 • Основи правового регулювання торгівлі ЄС з третіми країнами
 • Правові засади регулювання торгівлі між ЄС та Україною

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • Володіти основними поняттями і термінологічним апаратом торгового права ЄС і правильно використовувати їх у практичній діяльності
 • Застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, повязаних із правовим регулюванням торгівлі між Україною та ЄС
 • Аналізувати джерела торгового права ЄС
 • Оціновати стан відповідності українського законодавства торговому праву ЄС
 • Орієнтуватись в у фаховій літературі, правових документах, інтернет-джерелах та вміти швидко знаходити необхідну інформацію

Рекомендована література

 1. Комерційна дипломатія: торговельна політика і право: Навч. Посібник. –Львів: Астролябія, 2005. – 520 с
 2. Дейвис Гарет. Право внутреннего рынка Європейского Союза. – К.: Знання-Прес, 2004. – 422 с.
 3. Международное торговое право. Некоторые вопросы теории и практики. / Под ред. Лисовского В. – М.: Международные отношения, 1979. – 269 с.
 4. Мозіль З.Правове регулювання міжнародної торгівлі в рамках Європейського Союзу. Астролябія Львів, 2005.–200с.
 5. Муравйов В.І. Правові аспекти співробітництва України з європейськими економічними структурами // Суверенітет України і міжнародне право. – К.: Манускрипт, 1995. – С. 150-176.
 6. Осика С.Г., П’ятницькій В.Т., Осика А.С. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі. – К.: УАЗТ, 2000. – 288 с
 7. Попов А.А. Торговое право. – Х.: Бурун и К., 2005. – 288 с.
 8. Право Европейского Союза: правoвое регулирование торгового оборота / Под ред. БезбахаВ.В., Капустина А.Я., Пучинского В. К. – М.: ЗЕРЦАЛО, 2000. – 400 с.
 9. Торгове право ЄС. Навчальний посібник. Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 189 с.
 10. Юмашев Ю.М. Международно-правовые формы внешнеэкономических связей ЕЭС. – М.: Наука, 1989. – 256 с.
 11. SnyderF. International Trade and Customs Law of the European Union. London, 1998.

Додаткові

 • 11. Аннерс Э. История европейского права. – Москва, 1996 р.
 • 12. Антидемпінгова політика Європейського Союзу. Підготовлено антидемпінговою службою Європейської Комісії і представництвом України при ЄС . – К.: Катран груп, 2001 – 149 с.
 • 13. Буряк П.Ю. Гупало О.Г. Європейська інтеграція і глобальні системи сучасності. – К.: Хай-Тек Прес, 2007. – 336 с.
 • 14. Гиббинс Г. История торговли Европы. – С-Петербург, 1901. – 202 с.
 • 15. Денисов В.Н., Муравьев В.И. Правовые основы имплементации права Европейского Союза во внутренний правопорядок Украины // Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Под общ. ред. Кубко Е.Б., Цветкова В.В.. – К.: Юринком Интер, 2003. – С. 151-165.
 • 16. Дюмулен И.И. Вопросы таможенно тарифного регулирования (материалы лекций).- Вып. 1,2. – М, 1989.
 • 17. Европейское Сообщество в предверии создания единого внутреннего рынка. – М., 1992. – Ч.2. – 125 c.
 • 18. Западно-европейские торговые договоры послевоенного периода / Под ред. Штейна Б. – М.: Издание Литиздат, 1925.Т.1. – 270 с.
 • 19. Козлов Е.Ю. Основы таможенно-тарифного регулирования по праву Европейских Сообществ // Проблемы современного зарубежного законодательства. Сб. научн.трудов, Вып. 1. – М, 1994.
 • 20. Коновалов В.В. Про деякі проблеми розвитку національного протекціонізму. Проблеми лібералізації зовнішньої торгівлі України в контексті європейської інтеграції. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 1996. – 79 с.
 • 21. Кулишер М. Международные торговые договоры.М., 1923. – Ч.II. – 168 с.
 • 22. Методично-нормативний посібник з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу / Під ред.Станік С.Р. – К.: Логос, 2000. – 119 с.
 • 23. Международное торговое право. Некоторые вопросы теории и практики. / Под ред. Лисовского В. – М.: Международные отношения, 1979. – 269 с.
 • 24. МикієвичМ. МіжнародноправовіаспектиспівробітництваЄвропейськогоСоюзузтретімикраїнами. – Львів: ВидавничийцентрЛНУім. Івана Франка, 2001. – 200 с.
 • 25. МуравйовВ.І. ПравовіаспектиспівробітництваУкраїнизєвропейськимиекономічнимиструктурами // СуверенітетУкраїниіміжнароднеправо. – К.: Манускрипт, 1995. – С. 150-176.
 • 26. Муравйов В. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика). – К.: Академ-Прес, 2002. – 424 с.
 • 27. Мусис Ніколас. Усе про спільні політики Європейського Союзу. – Київ: К.І.С., 2005 – 466 с
 • 28. Демпінг у сучасній міжнародній торгівлі (міжнародно-правові та економічні питання). Навчальний посібник / За ред. Покрещука О.О. – К.: УАЗТ, 1999. – 91с.
 • 29. Осика С.Г., Коновалов В.В., Осика А.С. Антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи. – К.: УАЗТ, 2000. – 397 с.
 • 30. Осика С.Г., Теренс П.С., Василенко А.В., Коновалов В.В., Осика А.С., Павленко О.В. Новітнє Українське законодавство по регулюванню проблем демпінгового, субсидіарного та масованого імпорту (Перший Антидемпінговий кодекс України). – К.: УАЗТ, 1999. – 112 с.
 • 31. Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі “Про результати спеціального розслідування щодо імпорту в Україну автомобілів легкових” від 27 липня 2000 року №СП-3/2000/52-41. // Урядовий кур’єр – 2000. – №176.
 • 32. Угода про партнерство та співробітництво. Повний текст угоди, підписаної між Європейським Союзом та Україною в Люксембурзі 16 червня 1994 року. Делегація Європейської Комісії в Україні. – К., 1994. – 89 с.
 • 33. Юмашев Ю.М. Международно-правовые формы внешнеэкономических связей ЕЭС. – М.: Наука, 1989. – 256 с.
 • 34. Armstrong K., Bulmer S. The Governance of the Single European Market. – Manchester, 1998. – 490 p.
 • 35. BaelI. V., Bellis J-F., Anti-Dumping and other Trade Production Laws of the EC. – Illinois, 1996.
 • 36. Barents R. New Developments in Measures Having Equivalent Effect // Common Market Law Review. – 1981. – Vol. 18. – P. 269-278.
 • 37. Barnard C., Scott J. The Law of the Single European Market / Unpacking the Premises. – Oxford, 2002. – 439 p.
 • 38. Beseler J.F., Williams A.N. Anti-Dumping and Anti-Subsidy Law: The European Communities. London, 1994.
 • 39. Bredley M., Quigley C. Completing the Internal Market of the European Community. – London, 1989. – 249 p.
 • 40. Burrows F. Free Movement in European Community Law, Oxford, 1987.
 • 41. Christoph W. Herrmann Common Commercial Policy after Nice: Sisyphus Would Have Done a Better Job // Common Market Law Review. – 2002. –№39. – P. 7-29.
 • 42. Cottier T., Schefer K.N., The relationship between World Trade Organization Law, National and Regional Law // Journal of International Economic Law. – Vol. 1. – Isuue. 2, 1998.
 • 43. DijckP.,FaberG. TheExternalEconomicDimensionoftheEuropeanUnion. – TheHague:KluwerLawInternational, 2000. – 350 p.
 • 44. EditorialComment: TheSingleEuropeanActagain // CommonMarketLawReview. – 1987. –Vol.24. – P. 743-747.
 • 45. Gormley L. Prohibiting Restrictions on Trade within the EEC. The theory and application of Articles 30-36 of the EEC Treaty. – Oxford, 1985. – 687 p.
 • 46. Green N., Hartley T.C., Usher J.A. The Legal Foundations of the Single European Market. – Oxford, 1999.
 • 47. Guild E., Harlow C. Implementing Amsterdam. – Oxford, 2002. – 198 p.
 • 48. Inama S. Vermulst E. Customs and Trade Law of the European Community. Kluver, 1999.
 • 49. Kommentar zum EWG-Vertrag / Groeben H., Thiesing J., Ehlermann K. – Vierte neubearbeitete Auflage. – Baden-Baden: Nomos Verl-Ges., 1991. – 2998 s.
 • 50. Lasagni A. Does Country-targeted Anti-dumping Policy by the EU Create Trade Diversion? // Journal of World Trade. – 2000. – Bd.34. – №4. – P. 132-140.
 • 51. Lasok D. The Trade and Customs Law of the European Union. The Hague, 1998.
 • 52. O’Keeffe D., Twomey P. Legal issues of the Maastricht Treaty. – London, 1994. – 389 p.
 • 53. Oliver P., Malcolm J. Free Movement of Goods in the European Community. – London: Sweet and Maxwell, 2003. – 570 p.
 • 54. Plehwe T. European Union and the Free Movement of Cultural Goods // European Law Review. – 1995. –20. – P. 211-238.
 • 55. Schmidt M. Geschichte des Welthandels. – Leipzig: Teubner, 1917. – 284 s
 • 56. Shaw H. The Treaty of Nice: Legal and Constitutional Implications // European Public Law. – 2001. – №7. – P. 190-206.
 • 57. Stanbrook C.S.. Bentley Ph. Dumping and Subsidies. The Law and Procedures governing the imposition of Anti-Dumping and Vountervailing Duties in the European Community. Kluver, 1996.
 • 58. Terra B.J.M. Community Constitutional Law. A Guide to the Customs Rules on Trade between the Eu and Third Countries. – Volume 1, 2. – The Hague, 1995.
 • 59. The European Community and GATT./ Ed. By Hilf M., Jacobs F. G., Petersmann E. U., Kluver, 1989.
 • 60. Thiesing, Ehlermann Komentar, zum EU-/EG-Vertrag . – 1997. – Vol.I. – 1185s.
 • 61. Thun-Hohenstein C. Der Vertrag von Amsterdam. Die neue Verfassung der EU. – Wien, 1997. – 203 s.
 • 62. Treaties establishing the European Communities . – Luxembourg, 1987. – 525 p.
 • 63. Viner J. The Customs Union Issue. – New York, 1950. – 286 p.
 • 64. Voorst B., Dam J. Europe 1992: Free movement of goods in the wider context of a changing Europe // Common Market Law Review. –1988. – Vol.25. – P. 593-709.
 • 65. Weber W. Der Deutsche Zollverein. – Hamburg, 1869. – 89 s.
 • 66. Wyatt D., Dashwood A. European Union Law. – London: Sweet & Maxwell, 2001. – 581 p.

Законодавство

 • 67. Закон України про внесення змін до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 22 грудня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №7. – С. 108-110 (Ст.49).
 • 68. ЗаконУкраїниПрозахистнаціональноготоваровиробникавіддемпінговогоімпортувід 22 грудня 1998 року // ВідомостіВерховноїРадиУкраїни. – 1999. – №9-10. – С. 154-193 (Ст.65).
 • 69. Закон України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну” від 22 грудня 1998 року // Відомості Верховної Ради. – 1999. – №11. – С. 202-215 (Ст.78).
 • 70. Закон України “Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту” від 22 грудня 1998 рооку // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №12-13. – С. 226-259 (Ст.80).
 • 71. Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2001 – №12 . – С. 242-264 (Ст.64).
 • 72. Закон України “Про Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до права ЄС” від 21 листопада 2002 року // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №3. – С. 34-39 (Ст.12).
 • 73. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положення про Міжвідомчу координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства ЄС” від 12 листопада 1998 року №1773 // Офіційний вісник України. –1998. – №45. – С. 53.
 • 74. Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі “Про результати спеціального розслідування щодо імпорту в Україну автомобілів легкових” від 27 липня 2000 року № СП-3/2000/52-41 // Урядовий кур’єр. – 2000. – 27 вересня (№176). – С. 7-8.
 • 75. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України від 10 грудня 1999 р. // Політика і час. – 2000. – №3-4. – С. 89-94.
 • 76. Указ Президента України “Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Співтовариством (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейським Союзом” від 24 лютого 1998 року №148/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – №8. – С. 16.
 • 77. Указ Президента України “Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу” від 11 червня 1998 року №615/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – №24. – С. 3.

Акти органів Європейського Союзу

 • 1. Директива 73/241, [1973] OfficialJournalL 228.
 • 2. Директива 74/409, [1974] Official Journal L 221.
 • 3. Директива 36/2000, [2000] Official Journal L 132.
 • 4. Регламент 1107/96, [1996] Official Journal L 148.
 • 5. Регламент 1070/99, [1999] Official Journal L 130.
 • 6. COM 89/C/271/03.
 • 7. COM (85) 310, 14 June 1985.
 • 8. Додаток I до Регламенту Ради 2658/87; [1987] Official Journal L256/1.
 • 9. Document COM (85) 603.
 • 10. [1960] Official Journal. spec. ed.921.
 • 11. [1979] Official Journal L 33.
 • 12. [1980] Official Journal L51/1.
 • 13. [1992] Official Journal L 395/1.
 • 14. [1992] Official Journal L 208.
 • 15. [1992] Official Journal C 334/1.
 • 16. [1993] Official Journal L 74/74.
 • 17. [1996] Official Journal C68/9.
 • 18. [1999] Official Journal L83/1.
 • 19. OfficialJournalL 349, 31/12/1994P. 0053-0070.
 • 20. Official Journal L 56, 06/03/1996.
 • 21. OfficialJournalL 317, 06/12/1996.
 • 22. OfficialJournalL 151/24, 1997.
 • 23. OfficialJournalL 288, 21/10/1997.
 • 24. OfficialJournalL 210, 04/08/1998.
 • 25. Official Journal L 350, 27/04/1998.
 • 26. Official Journal L 83/1, 27/03/1999.
 • 27. OfficialJournalL 257, 11/10/2000.
 • 28. COM (96) 520 final.
 • 29. Decision 92/389/EEC, [1992] Official JournalL 207/47.

Судові рішення

 • 1. Справа 20-30/62, DaCosta [1963] ECR 31.
 • 2. Справа 26/62, VanGendenLoosvNederlandseAdministratiederBelastingen [1963] ECR1.
 • 3. Справа 13/63, ItalyvCommission [1963] E.C.R. 165.
 • 4. Справа 6/64, CostavEnteNazionaleperlEnergiaElettrica (ENEL)[1964] E.C.R. 585.
 • 5. Справа 20/64, AlbatrosvSopeco [1965] E.C.R. 29.
 • 6. Справа 28/67, MolkereiZentrale [1968] ECR 143.
 • 7. Справа 7/68, Commissionv.Italy [1968] ECR 617.
 • 8. Справа 24/68, Commissionv. Italy [1969] ECR 193.
 • 9. Справа 5/69, Volkv.Vervaecke [1969] ECR 295.
 • 10. Справа 82/71, SAIL [1972] E.C.R. 119.
 • 11. Справа 29/72, Marimex SpA v. Ministero delle Finanze (2) [1972] E.C.R 1309.
 • 12. Справа 77/72, CapolongovAziendaAgricolaMaya [1973] E.C.R. 611.
 • 13. Справа 2/73, Gueddo [1973] ECR 865.
 • 14. Справа 39/73, ReweZentralfinanzGmbH [1973] E.C.R. 1039.
 • 15. Справа 120/73, Lorenz GmbH v. Bundesrepublik Deutschland and others [1973] . 1471.
 • 16. Справа 155/73, Sacchi [1974] E.C.R. 409.
 • 17. Справа 8/74, ProcureurduRoiv.Dassonville [1974] ECR 837.
 • 18. Справа 63/74, W. CadskySpA [1975] E.C.R. 281.
 • 19. Справа 91/75, Hauptzollamt Göttingen v Miritz [1976] E.C.R. 217.
 • 20. Справа 46/76, Bauhuisv. Netherlands [1977] E.C.R. 5.
 • 21. Справа 52/76, Benedettiv. Munari [1977] E.C.R. 163.
 • 22. Справа 78/76, FirmaStainike&Weinleg [1977] E.C.R. 595.
 • 23. Справа 82/77, OpenbaarMinisterievvanTiggele [1978] E.C.R. 25.
 • 24. Справа 2/78, Commissionv.Belgium [1979] ECR 1761.
 • 25. Справа 7/78, Thompson, Johnson and Woodiwiss [1978] E.C.R. 2247.
 • 26. Справа 13/78, Joh. Eggers Sohn & Co. v. Freie Hansesstadt Bremen [1978] ECR 1935.
 • 27. Справа 86/78, Grandes Distilleries Peureux [1979] E.C.R. 89.
 • 28. Справа 120/78, ReweZentrale [1979] ECR 649.
 • 29. Справа 15/79, P.B. GroenveldBVv. ProduktschapvoorVeeenVlees [1979] ECR 3409.
 • 30. Справа 34/79, R. v. Henn and Darby[1979] ECR 3795.
 • 31. Справа 788/79, ItalianStatev.GilliandAndres [1980] ECR 2071.
 • 32. Справа 113/80, Commissionv.Ireland [19 81] E.C.R. 1625.
 • 33. Справа 272/80, FransNederlandseMaatschappijvoorBiologischeProductenBV [1981] ECR 3277.
 • 34. Справа 95/81,Commissionv.Italy [1982] E.C.R. 2187.
 • 35. Справа 124/81, Commission v. United Kingdom (UHT Milk) [1983] ECR 203.
 • 36. Справа 132/81, R. v Goldstein [1982] 2 CMLR 181.
 • 37. Справа. 249/81, Commissionv.Ireland [1982] ECR 4005.
 • 38. Справа 261/81, WalterRauLebensmittelwerkev.deSmedtPvba [1982] ECR 3961.
 • 39. Cправа 271/81, AmeliorationdelElevagev. Mialocq [1983] E.C.R. 2057.
 • 40. Справа 40/82, Commissionv.UK (NewcastleDisease) [1982] ECR 2793.
 • 41. Справа 132/82, Commissionv.Belgium [1983] E.C.R. 1649.
 • 42. Справа 158/82, Commissionv. Denmark [1983] E.C.R. 3573.
 • 43. Справа 161/82, Commission v France [1983] E.C.R. 2079.
 • 44. Справа 181/82, Roussel Laboratoria BV v. The State of the Netherlands [1983] ECR 3849.
 • 45. Справа 222/82,Apple and pear Development Council v.K.J.Lewis Ltd [1983] ECR 4083.
 • 46. Справа 227/82, Leendert van Bennekom [1983]E.C.R. 3883.
 • 47. Справа 237/82, JongeneelKaasv. TheState (Netherlands) andStichtingCentraalOrgaanZuivelcontrole [1984] ECR 483.
 • 48. Справа 345/82, WünscheHandelgesellschftGmbHv. Germany [1984] ECR 1995.
 • 49. Справа 72/83, Campus Oil v. Minister for Industry and Energy [1984] ECR 2727.
 • 50. Справа 229/83, Association des Centres distributeurs Edouard Leclerc and others v.SARL “Au Ble Vert” and others [1985] ECR. 1.
 • 51. Справа 231/83, Cullet v. Centre Leclerc [1985] ECR 305.
 • 52. Справа 290/83, Commission v France (Poor farmers) [1985] ECR 439.
 • 53. Справа 18/84, Commission v.France [1985] E.C.R. 1339.
 • 54. Справа 48/84, Charmasson v Minister of Econmic Affairs [1974] E.C.R. 1383.
 • 55. Справа 72/84 The Queen v Attorney General, ex parte Imperial Chemical Industries [1985] 1 C.M.L.R. 588.
 • 56. Справа 178/84, Commission v.Germany (Reinheitsgebot) [1987] ECR 1227.
 • 57. Справа 182/84, Criminal proceedings against Miro BV [1985] ECR 3731, 272, 284.
 • 58. Справа C-248/84, Germany v Commission [1987] E.C.R. 4013.
 • 59. Справа 50/85, Schloh v.Auto Controle Technique [1986] ECR 1855.
 • 60. Справа 67, 68, 70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy BV v Commission [1988] ECR 219.
 • 61. Справа 121/85, Conegate v. Customss & Exise Commissioners [1986] ECR 1007.
 • 62. Справа 310/85, Deufil [1987] E.C.R. 901.
 • 63. Справа 98/86, MinisterePublicv. Mathot [1987] ECR 809.
 • 64. Справа 252/86, Bergandi [1988] E.C.R. 1343.
 • 65. Справа 286/86, MinisterePublicv.Deserbais [1988] ECR 4907.
 • 66. Справа 30/87, BodsonvPompesFunebres [1988] E.C.R. 2479.
 • 67. Справа 35/87, Thetfordv. Fiamma [1988] ECR 3585.
 • 68. Справа 45/87, Commission v.Ireland [1988] ECR 4929.
 • 69. Справа 298/87, Proceedings for compulsory reconstruction against Smanor SA [1988] ECR 4489.
 • 70. Справа C-132/88, Commission v. Greece [1990] E.C.R. I-1567.
 • 71. Справа 170/88, FordEspanaSA [1989] E.C.R. 2305.
 • 72. Справа C-303/88, Italy v Commission (Re Aid to ENI Lanerossi) [1991] ECR I-1433.
 • 73. Справа C-196/89, State (Italy) v. Nespoli & Crippa; Re Low-Fat Cheese: 283. Commissionv.Italy [1990] ECR. I-3647.
 • 74. Справа C-205/89 CommissionvGreece [1991] ECRI-1361.
 • 75. Справа C-309/89, CodorniuvCouncil [1994] E.C.R. I-853.
 • 76. Справа C-369/89, CroupementdesProducteurs, ImporteursetAgentsGenerauxdEauxMineralesEntrangeres (Piageme) Asblv.PeetersPV, ba [1991] ECRI-2971.
 • 77. Справа 176/90, Aragoneza [1991] ECRI-4154.
 • 78. Справа 239/90, SABritishMotorsWrightv.SCPBosher, StuderetFromentinetNadoGmbH [1991] ECRI-2023.
 • 79. Спільні справи С-267-268/91,Criminal Proceedings against Keck; Criminal Proceedings againss Mithouard [1993] E.C.R. I-6097.
 • 80. Справа C-317/91, Deutsche Renault v.Audi [1993] ECR I-6227.
 • 81. Справа С-275/92, Customs and Excise Commissioners v.Schindler [1994] E.C.R. I-1039.
 • 82. Справа C-292-92, Günermund v. Landesapothekerkammer Baden-Württemberg [1993] ECR I-6787.
 • 83. Справа C-311/92, Commission v.Germany [1994] ECR I-2039.
 • 84. Справа C-319-92, Commission v.Greece [1995] ECR I-1621.
 • 85. Справа C-393/92, Almelo v.Energiebedrijf Ijsselmij [1994] E.C.R. I-1477.
 • 86. Справа C-17/93, Openbaar Ministerie v vanderVeldt [1994] ECR I-3537.
 • 87. Справа C-69/93, Punto Casa v. Capena, [1994] ECR I-2355 та C-401-2/92, ‘t Heukske v.Boermans [1994] ECR I-2199.
 • 88. Справа С-358/93, Ministerio Fiscal v Bordessa [1995] E.C.R. I-361.
 • 89. Спільні справи C-363/93, Rene Lancry SA v. Direction Generale des Souanes etc. [1994] E.C.R. I-3957.
 • 90. Справа С-412/93, Societe d’Importation Edouard Leclerc-Siples [1995] E.C.R. I-179.
 • 91. Спільні справи С-485-486/93, MariaSimitziv. DimosKos. [1995] E.C.R. I-2655.
 • 92. Справа C-13/94, R. v. UxbridgeJusticesex.p. Webb [1994] 2 CMLR 288.
 • 93. Справа C-45/94, Camara de Comercio, Industria y Navegacion, Ceuta [1995] ECR I-4385.
 • 94. Справа С-63/94, Belgapom v.ITM Belgium [1995] ECR I-2467.
 • 95. Справа 121/94 Municipality of Ceuta [1995] E.C.R. I-4385.
 • 96. Справа С-159/94, Commission v France [1997] E.C.R. I-5815.
 • 97. Справи С-34-36/95, Konsumentombudsmannen (KO) v. De Agostini (Svenska) Förlag AB [1997] E.C.R. I-3843.
 • 98. Справа T-95/96, Gestevision Telecino v.Commission [1998] ECR II-3407.
 • 99. Справа C-189/95, Criminal Proceedings against Francen [1997] E.C.R. I-5909.
 • 100. Справа T-214/95, Vlaams Gewest v Commission [1998] ECR II-172.
 • 101. Справа C-265/95, Commission v.France [1997] ECR-I6959.
 • 102. Об’єднані справи Т-132 та 143/96, Freistaat Sachsen and Volkswagen v. Commission (judgment of Court of First Instance December 15, 1999); [2000] 1 C.M.L.R. 71.
 • 103. Справа 184/96,Commissionv.France, (foiegras) [1997] ECR. – I 6959.
 • 104. Справа 67/97, Criminal Proceedings against Bluhme [1998] ECR. – I-8033.
 • 105. Cправа С-75/97, Belgium v Commission (Maribel bis/ter) [1998] E.C.R. I-2316.
 • 106. Справа C-255/97, Pfeiffer Grosshandel v. Löwa Warenhandel [1999] E.C.R. I-2895.
 • 107. Справа 303/97, Verbraucherschutzverein eVv. Sektkellerei G.C. Kessler CmbH and Co. [1999] ECR I-513.
 • 108. Cправа C-62/98,Commissionv.Portugueserepublic [2000] ECRI – 5171.
 • 109. Справа C-97/98, Jägerskiöldv.Gustafsson [1999]E.C.R. I-7319 at 7328.
 • 110. Cправа C-170/98,Commissionv.Belgium [1999] ECRI-5493.
 • 111. Справа C-448/98, Criminal proceedings against Jean-Pierre Guimont [2000] ECR nyr.
 • 112. Справа C-203/99, Veedfaldv. Ärhus [2001] E.C.R. I-3569.
 • 113. Gerdabel Nederland BV v.Openbaar Ministerie, Gerechtshof Amsterdam, 2 February 1978, SEW 1978.

Наукові журнали

 • 1. Український часопис міжнародного права
 • 2. Українсько-європейський журнал міжнародного та порівняльногоправа
 • 3. Журнал європейської економіки
 • 4. European Law Review
 • 5. European Journal of International Law
 • 6. Legal Issues of European Integration/ Legal Issues of Economic Integration
 • 7. Yearbook of European Law
 • 8. Cambridge Yearbook of European Studies

Основні Веб-сторінки: 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму