Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (французька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
63Іспит
73Залік
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Бик І. С.
616доцент Бик І. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Рабош Г. М., Бернецька Г. Б.
648Рабош Г. М., Бернецька Г. Б.
748Рабош Г. М., Бернецька Г. Б.
850Рабош Г. М., Бернецька Г. Б.

Опис курсу

Завданням курсу „Теорія і практика перекладу” на факультеті міжнародних відносин є вивчення закономірностей виникнення, розвитку і функціонування перекладу в суспільстві. Курс покликаний сформувати навички та вміння, необхідні перекладачу соціально-політичних текстів. Він також переслідує мету визначити особливості мистецтва перекладу, основні принципи та методи перекладацької роботи, вимоги, що висуваються до рівноцінного оригіналові перекладу. У процесі вивчення курсу теорії і практики перекладу студенти закріпляють свій загальноосвітній та культурний рівень і кругозір.

Курс теорії і практики перекладу вивчається на факультеті міжнародних відносин після дворічного вивчення студентами курсу першої іноземної мови (400 аудиторних годин) і ґрунтується на отриманих при цьому знаннях, а також на знаннях та практичних навичках, набутих у процесі вивчення практичного курсу ділової української мови. Кінцевою метою курсу є вироблення вміння та навичок у галузі практики перекладу, а також редагування та критики перекладу публіцистичних текстів.

Основною формою вивчення курсу теорії і практики перекладу є лекції та практичні заняття. Закріплення і практичне застосування теоретичних положень та практичних навичок відбувається підчас виконання домашніх завдань, мовної практики та самостійної творчої роботи студентів. Курс завершується державним письмовим іспитом.

Основна мета вивчення курсу «Теорія і практика перекладу» на факультеті міжнародних відносин полягає у набутті студентами базових теоретичних знань з теорії перекладу, практичних навичок письмового перекладу спеціальної літератури у відповідній області, а також практичних навичок усного перекладу.

Завдання курсу «Теорія і практика перекладу» полягає у навчанні практичних навичок та прийомів перекладу, їх розвитку, поглибленні та удосконаленні.

Рекомендована література

Основна

 1. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. Посібник / І. С. Бик. – Львів : Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014.
 2. Гак В. Г. Теория и практика перевода. Французский язык / В. Г. Гак, Б. Б.Григорьев. – M. : Интердиалект+, 2003. – 454 c.
 3. Карпусь І. А. Французька ділова мова / І. А. Карпусь. – Київ, 1999. – 185 с.
 4. Назарян А. Г. Фразеология современного французского языка / А. Г. Назарян. – М., Просвещение, – 310с.
 5. РабошГ. М. Теорія і практика перекладу (французька мова) для факультетів міжнародних відносин. Посібник / Г. М. Рабош. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 247 с.
 6. Сучасна українська мова. За редакцією О. Д. Пономаренка. – Київ : Либідь, 2001.
 7. ШишковскаяО. В., Первова Л. Н., Яковлева Н. В., Францева И. С.  Французский язык для экономистов (продвинутый курс) / О. В. Шишковская, Л. Н. Первова, Н. В. Яковлева, И. С. Францева. – Москва : НВИ-Тезариус, 2003. – 277 с.
 8. BerthierP. V. Le français écorché / P. V. Berthier, J. P. Colignon. – Paris. : Librairie classique E. Belin, 1987. – 363 c.

Додаткова

 1. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения переводу на слух / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Изд-во ИМО, 1959
 2. Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Воениздат, 1980
 3. Миньяр-Белоручев Р. К. Последовательный перевод. Теория и методы обучения / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Воениздат, 1969
 4. Миньяр-Белоручев Р. К. Пособие по устному переводу (Записи в последовательном переводе) / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Высшая школа, 1969
 5. Мирам Г. Э. Профессия: переводчик / Г. Э. Мирам. – Киев : Ника-Центр Эльга, 2000
 6. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу / К. М. Сухенко. – К. : Вид-во Київського університету, 1972.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму