Практикум перекладу (французька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Немає
102Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МВЕ-51Рабош Г. М., Бернецька Г. Б.
МВП-51
МВР-51
1048МВЕ-51Рабош Г. М., Бернецька Г. Б.
МВП-51
МВР-51

Опис курсу

Завданням курсу „Практикум перекладу” на факультеті міжнародних відносин є вивчення закономірностей виникнення, розвитку і функціонування перекладу в суспільстві. Курс покликаний сформувати навички та вміння, необхідні перекладачу соціально-політичних текстів. Він також переслідує мету визначити особливості мистецтва перекладу, основні принципи та методи перекладацької роботи, вимоги, що висуваються до рівноцінного оригіналові перекладу. У процесі вивчення курсу теорії і практики перекладу студенти закріпляють свій загальноосвітній та культурний рівень і кругозір.

Курс теорії і практики перекладу вивчається на факультеті міжнародних відносин після дворічного вивчення студентами курсу першої іноземної мови (400 аудиторних годин) і ґрунтується на отриманих при цьому знаннях, а також на знаннях та практичних навичках, набутих у процесі вивчення практичного курсу ділової української мови. Кінцевою метою курсу є вироблення вміння та навичок у галузі практики перекладу, а також редагування та критики перекладу публіцистичних текстів.

Основною формою вивчення курсу теорії і практики перекладу є лекції та практичні заняття. Закріплення і практичне застосування теоретичних положень та практичних навичок відбувається підчас виконання домашніх завдань, мовної практики та самостійної творчої роботи студентів. Курс завершується державним письмовим іспитом.

Основна мета вивчення курсу «Практикум перекладу» на факультеті міжнародних відносин полягає у набутті студентами базових теоретичних знань з теорії перекладу, практичних навичок письмового перекладу спеціальної літератури у відповідній області, а також практичних навичок усного перекладу.

Завдання курсу «Практикум перекладу» полягає у навчанні практичних навичок та прийомів перекладу, їх розвитку, поглибленні та удосконаленні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні перекладознавчі поняття та категорії.
 • ключові поняття галузей мовознавства, що пов’язані з теорією та практикою перекладу.
 • особливості процесу перекладу: стадії та моделі перекладу.
 • перекладацькі трансформації та їх застосування у процесі перекладу.

вміти:

 • проаналізувати текст оригіналу, виявити проблемні аспекти у його відтворенні цільовою мовою з урахуванням особливостей зіставлюваних мов та жанрової специфіки тексту.
 • застосовувати дослівний переклад як проміжну стадію у процесі відтворення тексту цільовою мовою.
 • застосовувати перекладацькі трансформації на різних мовних рівнях.
 • здійснити редагування тексту перекладу, його прагматичну адаптацію.

Рекомендована література

Основна

 1. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. Посібник / І. С. Бик. – Львів : Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014.
 2. Карпусь І. А. Французька ділова мова / І. А. Карпусь. – Київ, 1999. – 185 с.
 3. РабошГ. М. Теорія і практика перекладу (французька мова) для факультетів міжнародних відносин. Посібник / Г. М. Рабош. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 247 с.
 4. Сучасна українська мова. За редакцією О. Д. Пономаренка. – Київ : Либідь, 2001.
 5. BerthierP. V. Le français écorché / P. V. Berthier, J. P. Colignon. – Paris. : Librairie classique E. Belin, 1987. – 363 c.

Додаткова

 1. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу / К. М. Сухенко. – К. : Вид-во Київського університету, 1972

                          Інформаційні ресурси                  

Актуальна преса, журнали, інтернет, телебачення.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму