Теорія міжнародних відносин II-III (Міжнародне право)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік
52Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Романюк Р. Й.МВП-21
516доцент Романюк Р. Й.МВП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416МВП-21
516МВП-31

Опис курсу

Нормативний курс «Теорія міжнародних відносин» викладається на факультеті міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка для усіх спеціальностей. Актуальна програма курсу розрахована для підготовки студентів спеціальності 293 «Міжнародне право».

Метою курсу є сформувати у майбутніх фахівців-міжнародників знання про особливості трактування найважливіших процесів і явищ у міжнародних відносинах; ознайомити їх з новітніми тенденціями розвитку науки про міжнародні відносини; закласти цілісне уявлення про теоретико-методологічний інструментарій дослідження міжнародної реальності, який відповідає актуальному стану розвитку наукового пізнання; розвинути власні потенційні можливості при опрацюванні міжнародної проблематики.

 

У результаті вивчення нормативного курсу студенти повинні

знати:

 • найважливіші поняття і категорії теорії міжнародних відносин;
 • особливості теоретико-методологічних орієнтацій науки про міжнародні відносини;
 • зміст наукових напрямів (парадигм) теорії міжнародних відносин та їхній експланативний потенціал;
 • властивості міжнародного середовища, механізми, рушійні сили та наслідки міжнародних інтеракцій;

 

уміти:

 • застосовувати поняття і категорії науки про міжнародні відносини;
 • відображати міжнародну реальність крізь призму парадигмальних особливостей теорії міжнародних відносин;
 • використовувати сучасну епістемологію наукового пізнання при розгляді міжнародних процесів і явищ;
 • орієнтуватися в основних тенденціях динаміки міжнародного середовища.

 

Загальні компетентності

 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Знання і розуміння предметної сфери та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність застосовувати отримані знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології.
 • Здатність до адаптації та дій в новій ситуації, перш за все у міжнародному середовищі.
 • Здатність аргументовано обирати шляхи вирішення проблеми професійного спрямування, критично оцінювати отримані результати та обґрунтовувати прийняті рішення.
 • Здатність реалізовувати свої права та обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його постійного розвитку, дотримуватися принципу верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність цінувати та поважати різноманітність і мультикультурність.
 • Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології; дотримуватися вимог онлайн-безпеки.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

 • Здатність розуміти природу, сутність, ґенезу, принципи організації міжнародних відносин, способи їх реалізації; види суб’єктів міжнародних відносин та їх роль у міжнародній політиці.
 • Знати і розуміти динаміку становлення і розвитку міжнародних інститутів, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, принципи організації системи зовнішніх зносин та функціонування інститутів зовнішньої політики.
 • Здатність застосовувати методи міжнародного приватного права при захисті громадян України та юридичних осіб за кордоном.
 • Уміння вести дипломатичне та ділове листування, опрацьовувати міжнародні документи: договори, акти міжнародних організацій, рішення міжнародних судових органів, аналізувати їх зміст і юридичну природу, складати проекти і супровідну документацію українською та іноземними мовами.
 • Володіти знаннями про особливості застосування європейського права та права Європейського Союзу, які зумовлені членством нашої держави у Раді Європи та кандидатом у члени ЄС.
 • Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та принципи у національній правовій системі.
 • Здатність надавати юридичні висновки і консультації з питань міжнародного права, національного права України; визначати юридичні ризики зовнішньоекономічних ініціатив, встановлювати шляхи їхньої мінімізації.

 

Програмні результати навчання після вивчення навчальної дисципліни «Теорія міжнародних відносин»: 

 • Визначати переваги аргументів у процесі аналізу заздалегідь невідомих умов та обставин.
 • Проводити збір та аналіз матеріалів з різних джерел
 • Засвідчувати фундаментальні знання іноземної мови, розуміти основні ідеї складних текстів, використовувати письмову та усну інформацію іноземною мовою при виконанні інших задач діяльності, робити детальні повідомлення з широкого кола питань.
 • Визначати політичні, дипломатичні, суспільні, економічні й інші ризики, пов’язані з заходами міжнародно-правового характеру, взаємодіяти з фахівцями відповідних галузей при обранні засобів мінімізації таких ризиків.
 • Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
 • Передбачати широкі загальносуспільні наслідки укладення міжнародного договору або вчинення іншої дії дипломатичного або міжнародно-правового характеру, прийняття внутрішньодержавних нормативно-правових актів.
 • На професійному рівні брати участь у фахових дискусіях із міжнародно-правових і загально юридичних питань: поважати опонентів та їхню позицію.
 • Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.
 • Представляти інтереси клієнта у судах України та третейських судах, утворених за законодавством України, а також у міжнародному комерційному арбітражі та міжнародних судових установах.
 • Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших сумісних до міжнародного співробітництва країнах

Рекомендована література

Основна література:

 1. Капітоненко, М. (2019). Теорія міжнародних відносин. Чернівці: Книги – XXI. 271 с.
 2. Мальський, М., Мацях, М. (2011). Теорія міжнародних відносин: підручник. 4-те вид., перероб. і допов. К.: Знання. 407 с.
 3. Devetak, R., True, J. (eds) (2022). Theories of International Relations. 6th ed. Bloomsbury Publishing. 336 p.
 4. Fifty key thinkers in international relations. (2009). Martin Griffiths, Steven C. Roach and M. Scott Solomon (eds). 2nd Routledge: London&New-York, 2009. 404 p.
 5. International Relations Theories: Discipline and Diversity (2007), Dunne, T., Kurki, M., Smith, S. (eds). Oxford: Oxford University Press. 400 p.
 6. International relations theory for the twenty-first century: an introduction (2007), Griffiths M. (ed.), London & New York: Routledge. 200 p.
 7. Jackson, R., Sørensen G. and Møller J. (2022). Introduction to International Relations. Theories and Approaches. 8th Oxford: Oxford University Press. 438 p.
 8. Knutsen, T. L. (2016). A History of International Relations Theory, 3rd edn. Manchester: Manchester University Press.
 9. Theories of international relations (2005), Burchill S., et al., 3rd ed., Palgrave Macmillan. 321 p.
 10. Weber, C. (2010), International relations theory: a critical introduction, 3rd ed., London & New York: Routledge. 336 p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму