Теоретичний семінар “Актуальні проблеми регіональних досліджень”

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1136МВК-61професор Антонюк Н. В.

Опис курсу

Мета курсу

Курс має на меті ознайомити із новітніми тенденціями у дослідженні регіонів у сучасних міжнародних відносинах , теоретичними  та емпіричними засадами  наукового дослідження . Опанування студентами методології підготовки і написання магістерської роботи на тематику, яка стосується міжнародних відносин і регіональних студій, а  саме , проблем європейської інтеграції,  регіонального розвитку і безпеки .

Завдання

Курс покликаний сформувати   вміння підготовки і презентації власного бачення  дослідження титульної проблеми магістерської роботи, Узагальнити  вимоги   до наукового  аналізу  та  методів науково-дослідної роботи магістрантів, представлення   засад  і  принципів  написання робіт  та формування  понятійного  апарат дослідження .   Індивідуальне  завдання для кожного слухача теоретичного семінару полягає  у написанні автореферату магістерської роботи та аналізу  згромадженої літератури і джерел .

 

Теми занять

Потреба переосмислення явища  сучасного регіоналізму .

Історичний контекст регіональних досліджень.

Новітні теорії регіоналізму та процесів регіоналізації.

Порівняльні регіональні студії.

Засади організації регіонального простору.

Багатовимірність  регіоналізму .

Роль регіонів у глобальному управлінні.

Глобалізація та регіоналізм у сучасних міжнародних відносинах

Міжнародно-правові основи захисту авторських прав та академічна доброчесність .

Правила посилання на опубліковані дослідження та джерел інтернету.

Види  наукових робіт –тези виступу, стаття, магістерська робота, дисертація

Вимоги до написання та оформлення магістерської роботи

Процедура публічного захисту.

Тлумачення понять- наукова ідея, проблема, гіпотеза ,концепція.

Презентація власних напрацювань  магістрів учасників теоретичного семінару.

Рекомендована література

  1. Адаменко М. І. Основи наукових досліджень / М. І. Адаменко, М. В. Бейлін. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 188 с
  2. Артемчук Г. І., Курило В. М., Кочерган М. П. Методика організації науково-дослідної роботи: навч. посіб. для студ. та викл. ВНЗ / Київ. держ. лінгв. ун-т. – К. : Форум, 2000. – 270 с.
  3. Колесников О. В. Основи наукових досліджень. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 141 с.
  4. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин (вид. 3-тє, доп. і переробл.). – К., 2007. Шейко
  5. В.М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2006.
  6. владімірова Н.А., Занько Ю.С., Федунь О.В., Худо В.В. Студентські наукові роботи (курсові, бакалаврські та магістерські роботи). Методичні рекомендації до написання, оформлення та захисту студентських наукових робіт. – 2-е видання, перероблене і доповнене. – Львів 2008.
  7. SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGIES AND TECHNIQUES – //http://www.uninova.pt/cam/teaching/SRMT/SRMTunit2.pdf
  8. Introduction to methodology for scientific reserrch // https://dr-monsrs.net/2015/09/29/introduction-to-methodology-for-scientific-research/
  9. Political Science Methodology – Oxford Handbooks – // https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199286546.001.0001/oxfordhb-9780199286546
  10. Political Science: Research Methods & Desigs – https://ucsd.libguides.com/c.php?g=90743&p=875422