Теоретичний семінар “Актуальні проблеми регіональних досліджень досліджень”

Тип: Нормативний

Кафедра: країнознавства і міжнародного туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1136професор Антонюк Н. В.

Опис курсу

Мета курсу

Курс має на меті ознайомити із новітніми тенденціями у дослідженні регіонів у сучасних міжнародних відносинах , теоретичними  та емпіричними засадами  наукового дослідження . Опанування студентами методології підготовки і написання магістерської роботи на тематику, яка стосується міжнародних відносин і регіональних студій, а  саме , проблем європейської інтеграції,  регіонального розвитку і безпеки .

Завдання

Курс покликаний сформувати   вміння підготовки і презентації власного бачення  дослідження титульної проблеми магістерської роботи, Узагальнити  вимоги   до наукового  аналізу  та  методів науково-дослідної роботи магістрантів, представлення   засад  і  принципів  написання робіт  та формування  понятійного  апарат дослідження .   Індивідуальне  завдання для кожного слухача теоретичного семінару полягає  у написанні автореферату магістерської роботи та аналізу  згромадженої літератури і джерел .

 

Теми занять

Потреба переосмислення явища  сучасного регіоналізму .

Історичний контекст регіональних досліджень.

Новітні теорії регіоналізму та процесів регіоналізації.

Порівняльні регіональні студії.

Засади організації регіонального простору.

Багатовимірність  регіоналізму .

Роль регіонів у глобальному управлінні.

Глобалізація та регіоналізм у сучасних міжнародних відносинах

Міжнародно-правові основи захисту авторських прав та академічна доброчесність .

Правила посилання на опубліковані дослідження та джерел інтернету.

Види  наукових робіт –тези виступу, стаття, магістерська робота, дисертація

Вимоги до написання та оформлення магістерської роботи

Процедура публічного захисту.

Тлумачення понять- наукова ідея, проблема, гіпотеза ,концепція.

Презентація власних напрацювань  магістрів учасників теоретичного семінару.