Теоретичний семінар “Методологія досліджень міжнародних відносин”

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародної безпеки та стратегічних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
112Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1136МВР-61доцент Кучик О. С.

Опис курсу

Мета курсу: Навчальний курс „ Теоретичний семінар (методологія дослідження міжнародних відносин)” розрахований на студентів факультету міжнародних відносин, спеціальності „Міжнародні відносини”. Навчальна дисципліна є однією з складових комплексу дисциплін пов’язаних з вивченням комплексу питань методології наукового дослідження міжнародних відносин. Вона включає в себе лекційний курс, практичні заняття та самостійну роботу студента.
Метою курсу є сформувати та закріпити навики студента, майбутнього фахівця з міжнародних відносин, про методологічні засади вивчення, аналізу та прогнозування міжнародних відносин як багатокомпонентного та складного явища…
Вимоги до знань і вмінь студента.
Студент повинен володіти теоретичними засадами здійснення дослідження міжнародних відносин як цілісної системи явищ і процесів у світі;
розуміти основні тенденції розвитку міжнародної ситуації та роль і місце в цьому контексті;
вміти аналізувати сучасний стан та мати навички до визначення проблем та перспектив розвитку міжнародної ситуації та визначати проблеми та перспективи..ознайомлення студентів зі специфікою написання наукових робіт, різновидами наукових досліджень; вироблення розуміння наукової методології та особливостей використання наукових методів, принципів і прийомів у ході здійснення наукового дослідження; ґрунтовне вивчення основних вимог до оформлення результатів досліджень.
Курс складається із теоретичної та практичної частин (здійснення студентами власних наукових досліджень за обраною тематикою).
Список рекомендованої літератури представляє собою перелік праць, що значною мірою розширять знання, отримані студентами в концентрованому вигляді на лекційних заняттях і допоможуть в підготовці до виконання завдань.

Рекомендована література

 • 1. Білуха М.Г. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. екон. спец. вузів. – К.: Вища шк., 1997.
 • 2. Добров Г.М. Наука о науке. – К.: Наук. думка, 1998.
 • 3. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2003.
 • 4. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления и порядок защиты: Практ. пособие для студ.-магистрантов. – М.: Ось-89, 1997.
 • 5. Кучик О.С. Основні вимоги щодо написання і оформлення бакалаврських, дипломних та магістерських робіт. Методичні вказівки та рекомендації. – Львів: ЛНУ, 2019.
 • 6. Лудченко А.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие. – К.: О-во «Знання», 2000.
 • 7. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин (вид. 3-тє, доп. і переробл.). – К., 2007.
 • 8. Методологические вопросы науковедения / Под ред. В. И. Оноприенко. – К.:УкрИНТЭИ, 2001.
 • 9. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, оформлення та захисту. – К., 1997.
 • 10. Цехмістрова О. М. Основи наукових досліджень. – К., 1998.
 • 11. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2006.
 • 12. Шейко В.М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2006.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму