Вступ до спеціальності “Країнознавство”

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Зінько І. З.МВК-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116 годМВК-11

Опис курсу

Курс “Вступ до спеціальності” вважається провідною, настановчою дисципліною для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спеціалізації “країнознавство”, яка з першого курсу розкриває широку палітру напрямів, тематичних блоків, загальних схем країнознавчого дослідження. З самого початку навчання за цією спеціальністю студенти повинні ознайомитися з неоднозначністю і суперечливістю трактування країнознавства як синтетичної міждисциплінарної науки,   широким набором типологічних підходів, загальних визначень найбільш уживаних понять і термінів. Курс має велике теоретико-прикладне значення, оскільки під час подальшого навчання студенти матимуть змогу використати набуті знання, вміння і навички у конкретному тематичному дослідженні. Розглядаються такі тематичні блоки як “Країнознавство як суспільна дисципліна”, “Країнознавчі аспекти дослідження населення країни”, “Типологія і регіоналізація країн світу”, “Економічна система країни”. “Політична система країни”, “Дослідження населення у країнознавстві”, “Країнознавчі аспекти міжнародних зв”язків держави” та ін.

Завдання дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основними принципами наукового країнознавства, історією становлення та розвитку країнознавчих досліджень, основними блоками суспільно-історичних, географічних, демографічно-етнографічних, соціально-економічних, політичних, культурних, правових та ідеологічних складових розвитку країни..  В ході вивчення курсу студентам розкривається логіка та причинно-наслідковий зв’язок між поставленими завданнями, використаними засобами та отриманими результатами у дослідженні країни (держави) як складного суспільно-історичного , соціально-економічного та політичного явища, з’ясовуються основні підходи щодо аналізу місця та ролі країни у сучасних міжнародних відносинах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

– об’єкт і предмет наукового країнознавства,

– основні складові-блоки функціонування держави;

– сновні групи чинників, що визначають механізми функціонування економічної, політичної та правової системи країни;

– розуміти складність, взаємообумовленість та суперечність зв’язків між різними складовими та чинниками суспільного розвитку країни-держави.

 

В результаті вивчення даного предмета студент повинен вміти:

–          оперувати країнознавчою термінологією з метою аналізу сфер та напрямів суспільного життя держави;

–          встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у детермінантах, засобах, інструментах та наслідках різних напрямів політики держави;

–          проводити синтез наукових знань із застосуванням міждисциплінарного підходу задля побудови цілісного уявлення та формування образу країни

Рекомендована література

Базова література

 • Антонюк Р.В., Мальська М.П., Занько Ю.С., Ганич Ю.С. Теоретичні основи країнознавства. Підручник. – К.: Знання, 2011. – 326 с.
 • Боришполец К.П. Методы политических исследований. Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 222 с.
 • Бусыгина И.М. Политическая регионалистика. – М.: МГИМО, 2006. – 280 с.
 • Вахудова М.-А. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму. – К.: Видав. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – 379 с.
 • Витвер И.А. Историко-географическое введение в экономическую географию зарубежного мира. – М.: Гегорафгиз, 1963. – 367 с.
 • Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. До ефективніших суспільств. – К.: Наукова думка, 1990. – 208 с.
 • Газін В., Копилов С. Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-2002 рр. – Київ: Либідь, 2004. – 623 с.
 • Гуми лев Л.Н. География этноса и исторический период. – Лг.: 1990.
 • Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 • Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник. – К: Знання, 2008. – 839 с.
 • Етнографія України/За ред. проф.. С.А. Макарчика. – Львів: Світ, 1994
 • Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 • Європейський Союз: структура, функції, механізми / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002 – 176 с.
 • Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 479 с.
 • Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 • Культура і побут населення України. – К.: Либідь, 1993.
 • Мальський М.З., Зінько І.З. Система знань про етнос, державу і суспільство/ Політика і час. – №12.- 1997. – С. 43-48.
 • Мироненко Н.С. Страноведение. Теория и методы. Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 268 с.
 • Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 • НАТО. Довідник. – К.: Основи, 1997.
 • Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1994.
 • Ровенчак І. Типологія країн світу. – Львів:Світ, 1997.
 • Русаков А.М. Америка без стереотипов. – М.: Мисль, 1989.
 • Саушкин Ю.Г. Географическая наука в прошлом, настоящем и будущем. – М.:Просвещение, 1980.
 • Соціально-економічна географія світу/ за ред. Кузика С.П.- Львів, 2002.
 • Устименко Ю. Познайомтесь:Ирландия. – М.Мысль, 1978.
 • Яровой Г. Регионализм и трансграничное сотрудничество в Европе. – СПб.: Норма, 2007. – 280 с.
 • Яценко Б.П., Бабарицька В.К. Країнознавство. Основи теорії. Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2009. – 312 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму