Право власності

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Малига В. А.МВП-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МВП-21доцент Малига В. А.

Опис курсу

Ця навчальна дисципліна запроваджена для студентів-міжнародників з метою поглибленого вивчення ними фундаменту правового регулювання відносин власності з урахуванням діючого законодавства та міжнародної практики.

Економічні та правові реформи в Україні пов’язані зі становленням нових організаційно-правових форм, покликаних забезпечити перехід до ринкової економіки. Ця навчальна дисципліна не повторює положень цивільного права, а дозволяє студентам скласти чітку уяву про місце інституту власності в системі права України, провести аналіз законодавства інших країн про власність, оцінити зміст розглянутих категорій з урахуванням оновлення законодавчих джерел.

Зміст курсу охоплює деякі традиційні теми, наприклад, «Право спільної власності», «Цивільно-правовий захист права власності», а також націлює на більш ретельний розгляд найбільш складних, вузлових теоретичних і законодавчих аспектів відносин власності, наприклад, співвідношення речових та зобов’язальних прав.

Для забезпечення можливості самостійного вивчення студентами зазначених питань необхідні законодавчі акти, основна література, що можуть змінюватися і доповнюватися з урахуванням відповідних трансформацій. Наприклад, прийняття та введення в дію Цивільного та Господарського кодексів суттєво вплинуло на зміст вказаного курсу, хоча загальні уявлення про власність та право власності залишаються незмінними.

Завдання – отримати максимальні знання про право власності як міжгалузевий інститут; оволодіти системою теоретичних знань, які необхідні для вивчення галузевих юридичних наук, таких як «Цивільне право», «Міжнародне приватне право» та ін.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: призначення, сутність, зміст права власності; місце права власності у системі речових прав; окремі повноваження власника; правовий статус окремих учасників відносин власності;  основні цивільно-правові засоби захисту права власності; підстави виникнення та припинення права власності.

вміти: розмежовувати поняття «власність» та «право власності»; розрізняти форми власності і права власності; аналізувати правові норми, що закріплюють право володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном; тлумачити норми цивільного та господарського права.

Рекомендована література

 1. Гребенников В.В. Институт собственности в условиях рыночной экономики и социального государства. – М.: Манускрипт, ТЕИС, 1996. – 118 с.
 2. Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні. – К.:Юрінком Інтер, 2001. – 256 с.
 3. Жариков Ю.Г., Масевич М.Г. Недвижимое имущество: правовое регулирование. Научно-практическое пособие. – М.: БЕК, 1997. – 265 с.
 4. Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. – Харьков, 2000.
 5. Зинченко С.А., Бондарь Н.С. Собственность-свобода-право. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост.ун-та, 1995. – 160 с.
 6. Иванова Н.Р. Защита права собственности в арбитражном суде: Комментарий арбитражной практики. – М.: ИНФРА-М, Юридическая фирма КОНТРАКТ, 1999. – 296 с.
 7. Камышанский В.П. Право собственности: пределы и ограничения. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. – 303 с.
 8. Кот О.О. Перехід прав кредиторів: Історія. Теорія. Законодавство. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 160 с.
 9. Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. – М.: Юристъ, 1999. – 384 с.
 10. Право власності в Україні / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. – К., 2000.
 11. Право собственности в СССР / Под ред. Ю.К.Толстого, В.Ф.Яковлева. – М.: Юрид.лит., 1989. – 288 с.
 12. Право собственности в Украине / Под ред. Я.Н. Шевченко. – К., 1996.
 13. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. Учебно-практическое пособие. – М.: Дело, 1999. – 512 с.
 14. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М.: Юрид.лит., 1991. – 240 с.
 15. Суханов Е.А. Общие положения о праве собственности и других вещных правах // Хозяйство и право. – 1995. – № 6.
 16. Суханов Е.А. Право собственности и другие вещные права. Способы их защиты (комментарий к новому ГК). Правовые нормы о предпринимательстве: Периодическое издание-бюллетень. – Вып. 3. – М., 1996. – 131 с.
 17. Харченко Г.Г. Речові права : монографія / Г.Г. Харченко. – К.: Алерта, 2017. – 556 с.
 18. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.
 19. Цюра В.В. Речові права на чуже майно / В.В. Цюра. – К.: КНТ, 2006. – 136 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму