Переговорний процес у міжнародній практиці

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732Кузик П. С.МВР-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВР-41Кузик П. С.

Опис курсу

Курс «Переговорний процес у міжнародній практиці» як дисципліна спеціалізації викладається на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів четвертого курсу спеціальності «міжнародні відносини», що вивчають навчальні дисципліни за спеціалізаціями «Дипломатична служба і міжнародні організації» та «Зовнішня політика і національна безпека» .
У рамках курсу розглядаються теоретичні і практичні аспекти сучасного переговорного процесу як основи дипломатії.

Мета курсу: поглиблене вивчення концептуальних основ переговорного процесу, особливостей планування, підготовки, організації і методології двосторонніх і багатосторонніх переговорів; цілей, стратегії і тактичних прийомів дипломатичних і ділових переговорів, їх організаційних і протокольних аспектів. Ознайомлення з вербальними і невербальними методами комунікації на переговорах; вивчення процедури оформлення результатів переговорів; ознайомлення із особливостями національних стилів ведення переговорів.
Курс передбачає теоретичну частину (лекційні та семінарські заняття) і 4 години практикуму у формі імітації переговорного процесу на задану тему.

Вимоги до знань та умінь:

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати: теоретичні і практичні особливості ведення переговорів у сучасних умовах;

уміти:
• послуговуватися спеціальною дипломатичною термінологією;
• використовувати здобуті знання для планування, організації і ефективного проведення переговорів з різного роду питань.

Рекомендована література

 1. Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 р.
 2. Закон України «Про міжнародні договори», 2004 р.
 3. Анцупов А.Я., Шипилов Л. И. Конфликтология. – М.: ЮНИТИ, 1999.
 4. Василенко И. А. Политические переговоры. – М., 2006.
 5. Грачев Г.В., Мельник И.К. Манипулирование личностью: организация, способы и технология информационно-психологического виздействия. – М.:ИФРАН, 1999.
 6. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної і консульської служби. – К., 1998.
 7. Дин Д. Преодоление разногласий. – Спб.: Институт личности, 1994.
 8. Дипломатический словарь – В 3 т. – М., 1984-1986.
 9. Дубинин Ю.В. Дипломатическая быль. Записки посла во Франции. – М.,1997.
 10. Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы дипломатической и консульськой службы. – Минск, 2001.
 11. Зонова Т.В. Современная модель дипломатии – истоки становление и перспективы развития. – М., 2003.
 12. Исраелян В.Л. Искусство дипломатических переговоров // Международная жизнь. – 1989. – № 8.
 13. Исраэлян В.Л. Дипломаты лицом к лицу. – М., 1990.
 14. Исраэлян В.Л. Технология двусторонних и многосторонних дипломатических переговоров. – М., 1988.
 15. Исраэлян В.Л., Лебедева М.М. Переговоры искусство для всех // Международная жизнь. – 1991. – № 11.
 16. Камбон Ж. Дипломат. – К.,1997.
 17. Кеннеди Г. Основы ведения переговоров / Пер. с англ. – М., 2006.
 18. Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997.
 19. Ковалев А.Н. Азбука дипломатии. – М.: Международные отношения, 1993.
 20. Короткий український дипломатичний словник. / Упорядник Я. Серкіз. За заг. ред. Мальський М.З. – Львів, 2002.
 21. Курбатов В.И. Как успешно провести переговоры. Пособие для деловых людей. – Ростов-на-Дону: Феникс; М.: Зевс, 1997.
 22. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. – М., 1993.
 23. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. – М.: Аспект Пресс, 1997.
 24. Левин Д.Б. Принципы мирного разрешения международных споров. – М.: Наука, 1977.
 25. Левин Д.Б. Международное право, внешняя политика и дипломатия.- М., 1981.
 26. Лукашук И.И. Стороны в международных договорах. – М., 1966.
 27. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин (вид. 3-тє, доп. і переробл.). – К., 2007.
 28. Манфред Ляхс. Многосторонние договоры. – М., 1960.
 29. Михалькевич Г.Н. Этикет международного общения: Учеб. пособие. – Минск, 2004.
 30. Мицич П. Как проводить деловые беседы. М.: Экономика, 1987.
 31. Негреш Я. Поле битвы – переговоры. – М.: Международные отношения, 1989.
 32. Никифоров Д.С., Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в СССР: принципы, нормы, практика. – М.: Международные отношения, 1985.
 33. Никольсон Г. Дипломатия. – М., 1941.
 34. Ниренберг Дж. Маэстро переговоров.- Минск: Парадокс, 1996.
 35. О процессе международных переговоров (опыт зарубежных исследований) / Отв. редакторы Р.Г. Богданов, В.А. Кременюк. – М.: ИСКАН, 1989.
 36. Пиз А. Язик телодвижений. Как читать мисли других по их жестам. – Нижний Новгород, 1992.
 37. Поленц О.Э. Ратификация международных договоров. – М., 1958.
 38. Поль Сопер. Основы искусства речи. – Ростов-на-Дону, 1995.
 39. Пушмин Э.А. Посредничество в международном праве. – М.: Международные отношения, 1970.
 40. Репецький В.Дипломатичне і консульське право. – Львів, 2002.
 41. Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посіб. – К.:Знання, 2005.
 42. Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи. – К.,2001.
 43. Талалаев А.Н. Право международных договоров. Общие вопросы. – М, 1980.
 44. Талалаев А.Н. Международные договоры в современном мире: Вопросы права международных договоров в свете работы Венской конференции ООН 1968-1969 гг. – М., 1973.
 45. Таранов П.С. Секреты поведения людей. – М., 1997.
 46. Трухачев В.И., Лякишева И.Н., Михайлова К.Ю. Международные деловые переговоры: учебное пособие. – 3-е изд. перераб. и доп. – М., 2007.
 47. Українська дипломатична енциклопедія у 2-х томах./ Редкол. Л.В. Губернського. – Київ, 2004.
 48. Уткин Э.А. Конфликтология. Теория и практика. – М.: Экмос, 1998.
 49. Фишер Р., Этель Д. Подготовка к переговорам. – М.: Филинъ, 1996.
 50. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию или переговоры без поражений. – М., 1992.
 51. Чмут Т. К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посібник. – 4-те вид., стер. – К., 2004.
 52. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2006.
 53. Юри У. Преодолевая «нет». Или переговоры с «трудными» людьми. – М.: Наука, 1993.
 54. Cohen R. Negotiating across Cultures: Communication Obstacles in International Diplomacy. – Washington, 1991.
 55. Harr J. Professional Diplomat,- Princeston, 1969.
 56. International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues / ed. by Kremenyuk V.A. – San Francisco-Oxford, 1991.
 57. Feltham R. Diplomatic Handbook. – K. 1993.
 58. Raiffa H. The Art & Science of Negotiation. – Cambridge, Harvard University Press, 1982.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму