Навчальна комп’ютерна практика

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10Шипка Р. Й.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
156МВІ-11Шипка Р. Й.
МВР-11Шипка Р. Й.

Опис курсу

Навчальна практика з інформатики для студентів денної форми навчання триває 2 тижні, що складає 3 кредити ЄКТС (90 годин) та відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному плану підготовки фахівців зі спеціальностей 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» першого (бакалаврського) рівня освіти.
Відповідно до Національної рамки кваліфікацій випускник з освітнім рівнем “бакалавр” повинен набути й удосконалити практичні навички і досвід роботи з сучасним системним, інструментальним і сервісним програмним забезпеченням ПК; набути навички застосування комп’ютерної техніки для розв’язанні фахових задач, освоєння технології створення й оформлення структурованих текстових і табличних документів, оброблення економічної інформації, розробки баз даних засобами MS Office; засвоїти прийоми роботи в локальній та глобальній мережі; опанувати можливості застосування мережі Інтернет в економіці та бізнесі.
Навчальна практика з інформаційних і комунікаційних технологій є нормативною складовою циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів для студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спеціалізації “Міжнародні відносини”, “Міжнародна інформація ”, “Країнознавство” та “Міжнародна безпека та кризовий менеджмент”.
Підготовлена програма навчальної практики містить характеристику цілей та основних завдань практики, вимоги щодо кінцевих результатів її виконання, а також основні складові звіту про практику та вимоги щодо його оформлення.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму