Мирні засоби вирішення міжнародних спорів

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Гринчак В. А.МВП-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810МВП-41доцент Гринчак В. А.

Опис курсу

Метою  навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з системою мирних засобів врегулювання міжнародних протиріч та особливостями застосування мирних засобів у сучасних міжнародних відносинах

Завдання полягає у виявленні закономірностей формування сучасних засобів мирного врегулювання міжнародних протиріч, взаємозалежності видів та категорій протиріч і засобів їх вирішення, динаміки становлення і розвитку дипломатичних та правових засобів врегулювання міжнародних протиріч, місця і ролі міжнародних органів та організацій у процесі мирного вирішення міжнародних протиріч.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

Знати:      

 • місце і роль мирних засобів в процесі врегулювання міжнародних протиріч,
 • особливості процесу становлення засобів мирного врегулювання міжнародних протиріч в Древні віки та в Середньовіччі,
 • нормативне закріплення та кодифікацію засобів мирного врегулювання міжнародних протиріч,
 • поняття та види міжнародних протиріч,
 • нормативно-правовий зміст основного принципу міжнародного права мирного врегулювання спорів,
 • зміст і суть сучасних засобів мирного врегулювання міжнародних протиріч,
 • особливості процесу розгляду правових спорів в Міжнародному Суді ООН та в третейських судах,
 • специфіку діяльності слідчих та примирних міжнародних органів (комісій).

 

Вміти:

 • правильно кваліфікувати та розмежовувати міжнародні суперечності,
 • визначити, які засоби мирного врегулювання відповідають різним етапам розвитку людського суспільства,
 • правильно обирати засоби для врегулювання відповідного протиріччя,
 • оформляти документи правового характеру, які супроводжують процес мирного врегулювання міжнародних протиріч,

прогнозувати ймовірний напрям поведінки сторін в процесі мирного врегулювання міжнародних протиріч.

Рекомендована література

Базова

1 Нормативні акти:

 1. Устав ООН // Действующее международное право. Т.1. – М.,М/О, 2002.– С.11-35.
 2. Устав Международного Суда ООН. // Там же. – С.407-42
 3. Конвенция о мирном разрешении международных столкновений 1907 г.// Там же. – С. 389 – 399.
 4. Общий Акт о мирном разрешении международных споров. 26.11.1928 г.// Там же.- С. 399 – 407.
 5. Манильская декларация о мирном разрешении международных споров 1982 г. // Там же. – 420 – 424.
 6. Принципы урегулирования споров и положение процедуры СБСЕ по мирному урегулированию споров 1991 г. // там же.- С. 424 – 431.
 7. Конвенція з примирення і арбітражу в рамках ОБСЄ http://www.rada.gov.ua/

Література:

 1. Ашавский Б.М. и др. Под ред. А.А. Ковалева, С.В. Черниченко. Международное право. – М.: Онега–Л, 2007. – 832 с.
 2. Эдуардо Хименес де Аречага. Современное международное право./ Э.Х.де Аречага. Пер. с исп. – Под ред. Г.И.Тункина. – М.: Прогресс, 1983.
 3. Бекяшев К.А., Волосов М.Е. Международное публичное право. 2-е изд.,перер.и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 464с.
 4. Бирюков П.Н. Международное право. 3-е изд. перер. и доп. – М.: Юристъ, 2006. – 658 с.
 5. Блищенко И.П., Дориа Ж. Прецеденты в международном публичном и частном праве./ И.П. Блищенко, Ж. Дориа. . – М.: издат. МНИМП, 1999.
 6. Буткевич В.Г. Мицик В.В., Задорожний О.В.«Міжнародне право. Основні галузі / В.Г.Буткевич (ред.), В.В. Мицик О.В. Задорожний . – К., Либідь, 2004.
 7. Василенко В.А. Основы теории международного права. – Киев. Высшая школа, 1988. – 287с.
 8. Васильева Л.А. Международное публичное право: учебное пособие. / Л.А.Васильева, О.А. Бакиновская. – Минск, Тетра Системс, 2010.
 9. Венская конвенция оправе международных договоров. Комментарий. – М.: Юрид. литер.,1997.
 10. Гроций Г. О праве войны и мира. / Под общ. Ред. С.Б.Крылова. – Книга 2. Глава ХХІІІ. О причинах сомнительных. – М.: Ладомир, 1994.
 11. Действующее международное право. Документы в 2 томах. – Т.1. Составители Колосов Ю.М., Кривчикова Э.С / Ю.М. Колосов, Э.С Кривчикова. – М., Междунар. отношения, 2002.
 12. Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное право. 3-е изд., перер. и доп. – М.: Норма, 2005. – 624 с.
 13. История международных отношений: Учеб. пособие / [ Гаджиев К.С., Колобов О.А., Балашов Ю.А. и др.], за ред. Г.В. Каменской, О.А. Колобова, Э.Г. Соловьева. – М.: «Логос», 2007.
 14. Каламкарян Р.А. Господство права (Rule of Law) в международных отношениях./ Р.А.Каламкарян. Ин-т государства и права. – М.: Наука. 2004.
 15. Каламкарян Р. А. Международно-правовое значение односторонних юридических актов государств./ Р. А. Каламкарян. – М.: Наука, 1984.
 16. Каламкарян Р.А. Философия международного права. –  М.: Наука,  –  207 с.
 17. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В 2 т. Т.1. Заключение международных договоров. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – 672 с.
 18. Лукашук И.И. Современное право международных договоров. Том 2 Действие международных договоров. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 496 с.
 19. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть/ И. И.Лукашук. – М.: Изд-во БЕК, 1996.
 20. Лукашук И. И. Нормы международного права в международной нормативной системе. / И. И. Лукашук. – М.: Издательство «Спарк», 1997.
 21. Левин Д. Б. История международного права / Д. Б.Левин. – М.: Наука, 1962.
 22. Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом/ Пер. з англ.. – Харків.: «Консул», 2000.
 23. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. В 2-х т. Т.2. /Ф.Ф. Мартенс. – М.: Зерцало, 2008.
 24. Нгуен Куок Динь Патрик Дайе, Алэн Пелле. Международное публичное право. В 2-х т. / Нгуен Куок Динь. – Т.1. Кн. 1. Формирование международного права /Пер. с фр. – К.: Сфера. 2001.
 25. Нгуен Куок Динь, Патрик Дайе, Алэн Пелле. Международное публичное право. В 2-х т. / Нгуен Куок Динь. – Т.2. Кн. 3: Международные отношения. /Пер. с фр. – К.: Сфера. 2001.
 26. Словарь международного права. – 2 изд., – М., Междунар. отношения. 1986. – 245с.
 27. Таубе М. А. История зарождения современного международного права (средние века). Т.2. Часть особенная. Принципи мира и права в международных столкновениях средних веков / М.А.Таубе – Харьков: паровая типография и литография Зильберберг, 1899.
 28. Талалаев А. Н. Право международных договоров. Том 1. Общие вопросы / Отв. редактор Л. Н. Шестаков. – М.: Издательство «Зерцало», 2011.
 29. Тункин Г.И. Теория международного права. – М.: Изд-во “Зерцало”, 2006. – 416 с.
 30. Шумилов В.М. Международное право. – М.: ТК Велби, 2007. –  488 с.

 

Спеціальна література:

 1. Абашидзе А.Х. Мирное разрешение международных споров: современные проблемы. / А.Х. Абашидзе, А.М. Солнцев, К.В. Агейченко. – М., Российский университет дружбы народов, 2011.
 2. Анисимов Л. Н. Международно-правовые средства разрешения международных споров (конфликтов) / Л. Н. Анисимов. – Л., издат. ЛГУ, 1975.
 3. Гринчак В.А. Острів Тузла: міжнародно-правові аспекти. /В.А.Гринчак. – Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 40. – Львів, 2004. – С. 163–167.
 4. Гринчак В.А. Дипломатичні засоби врегулювання міжнародних суперечностей: міжнародно-правові аспекти : монографія / В.А. Гринчак. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 188 с.
 5. Дюрозель Жан Батист .Історія дипломатії від 1919 року до наших днів./ Жан Батист Дюрозель – К.: Основи, 1999.
 6. Каламкарян Р.А. Поведение государств в Международном суде ООН: международно-правовые проблемы судебно-арбитражного производства./ Р.А. Каламкарян. – М.: Наука, 1999.
 7. Корецкий В.М. Проект Юрия Подебрада./ В.М.Корецкий. – Известия АН СССР. Отделение экономики и права. – 1946г. – № 5.
 8. Кучма В.В. Государство и право Древнего мира и Средних веков: В двух частях. Ч.1: Государство и право Древнего мира / В.В.Кучма. – Волгоград: Изд-тво Волгоград. гос. ун-та, 2001.
 9. Лазарев С Л. Международный арбитраж/ С. Л. Лазарев. – М., Междунар. отношения, 1991.
 10. Пушмин Э.А. Международная следственная процедура: вопросы развития. Проблемы государства и права на современном этапе. / Э.А. Пушмин. – (Труды научных сотрудников и аспирантов). – Вып.5. – М.,1972.
 11. Пушмин Э. А. Мирное разрешение международных споров. (Международно-правовые вопросы) / Э. А. Пушмин. – М.: М/О., 1974.
 12. Ульянова Н.Н. 500 – летие трактата Йирши Подебрада об организации мира и безопасности./ Н.Н.Ульянова. – Сов. Гос. и право. – 1965 г. – № 1.
 13. Худойкина Т В. Мирное урегулирование и разрешение споров / Т.В. Худойкина // Московский журнал международного права. 1998, №3. – М.: М/О, 1998.
 14. Шатуновский С.В. Развитие средств и методов мирного урегулирования споров. // Московский журнал международного права, 1996., №1. – С.198–204.
 15. Шинкарецкая Г.Г. Международная судебная процедура. –М.. 1992. – 231с.
 16. Ясносокирский Ю.А. Миротворчество: некоторые концептуальные аспекты политического урегулирования конфликтов и крупных ситуаций. // Московский журнал международного права, 1998, № 3. –с.46–52.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму