Багатостороння дипломатія

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032доцент Комарницький М. М.МВР-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016МВР-51доцент Комарницький М. М.

Опис курсу

Курс «Багатостороння дипломатія» належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці фахівців з міжнародних відносин та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів першого року навчання магістратури факультету міжнародних відносин, а отже, він передбачає актуалізацію знань, здобутих під час навчання впродовж чотирьох попередніх років.

Мета курсу – навчити студентів комплексно аналізувати багатостороннє співробітництво в системі сучасних міжнародних відносин.

Завдання:
• ознайомити студентів із основними підходами системи багатосторонньої дипломатії в сучасних міжнародних відносинах;
• розглянути історичні етапи становлення багатосторонньої дипломатії;
• ознайомити з специфікою діяльності існуючих механізмів багатостороннього універсального та регіонального співробітництва в різних сферах міжнародних відносин.
• надати знання та навички, необхідні для участі в діяльності міжнародних організацій, конференцій, зустрічей та інших багатосторонніх форумів, для роботи у відповідних постійних представництвах та міжнародних секретаріатах;
• допомогти зрозуміти конференційну процедуру як ефективий інструмент багатосторонньої дипломатії та дипломатичної боротьби;
• навчити студентів самостійно мислити;
• розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:
• основні етапи та закономірності розвитку системи багатосторонньої дипломатії в сучасних міжнародних відносинах, розуміти механізми і фактори її еволюції;
• сучасні підходи до поняття багатосторонньої дипломатії, володіти їх категоріальним апаратом;
• методи, методику та техніку досліджень у сфері міжнародних відносин;

вміти:
• володіти термінологічним апаратом сучасної багатосторонньої дипломатії;
• аналізувати базові документи, на основі яких відбувалось формування багатосторонніх інституцій;
• характеризувати багатостороннє співробітництво в системі міжнародних відносин;
• використовувати отримані знання при вивченні суміжних з курсом дисциплін;
• здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
• готувати та презентувати наукові доповіді та проекти;
• брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

 1. Алексеев И. Искусство дипломатии: не победить, а убедить. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2013.
 2. Гуменюк Б. Дипломатична служба: правове регулювання. – Київ: Либідь, 2007.
 3. Дубинин Ю. Мастерство переговоров. Учебник. – М.: Междунар. отношения, 2018.
 4. Зонова Т. Дипломатия: Модели, формы, методы: Учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2013.
 5. Каррьер Ги Каррон де ла. Экономическая дипломатия. Дипломат и рынок. – М.: РОССПЭН, 2003.
 6. Киссинджер Г. Дипломатия. Пер. с англ. – М,. 1997.
 7. Крылов С. Многосторонняя дипломатия латиноамериканских государств (К вопросу о перспективах интеграционных процессов в ЛАКБ) // Вестник МГИМО (У). – 2009. – № 6. – С. 38-53.
 8. Лебедева М. Дипломатия на пороге XXI века: новые вызовы и измерения. – М.: РОССПЭН, 2001.
 9. Лебедева М. Мировая политика: Учебник для вузов. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2018.
 10. Лукашук И. Искусство деловых переговоров: Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство БЕК, 2002.
 11. Міжнародні організації : навч. посібник / О. [Кучик, І. Суховолець, А. Стельмах, М. ]. Лега ; за ред. О. С. Кучика ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007.
 12. Міжнародні організації: Навч. посібник/За ред. Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Кутайні З. – К.: Центр учбової літератури, 2007.
 13. Олеандров, В. Многосторонняя дипломатия // Право и управление. XXI век . – 2013. – № 2. – С. 69-76.
 14. Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание / Под ред. М. Лебедевой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017.
 15. Севастьянов С. Межправительственные организации Восточной Азии: эволюция, эффективность, перспективы развития: монография. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2008.
 16. Современные международные отношения. под ред. А.В. Торкунова. Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2012.
 17. Статут ООН від 26 червня 1945 року. – http://www.un.org.ua/images/UN_Charter_Ukrainian.pdf
 18. Федоров В. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и их роль в XXI веке. – М.: Логос, 2007.
 19. Хайнал Питер И. ван. Группа восьми и Группа двадцати: эволюция, роль и документация. — М.: Логос, 2008.
 20. Alger C. The United Nations System. A Reference Handbook. – Santa Barbara, CA, 2006.
 21. Basic Facts about the United Nations. – New York: United Nations Department of Public Information, 2011.
 22. Berridge G. Diplomacy: Theory and Practice. 5th Edition. – Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York Palgrave Macmillan, 2015.
 23. Besada H., Kindornay S. Multilateral Development Cooperation in a Changing Global Order. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2013.
 24. Bjola C., Holmes M. Digital Diplomacy: Theory and Practice. – Oxfordshire, England: Routledge, 2015.
 25. Constantinou C., Kerr P., Sharp P. The Sage Handbook of Diplomacy. – Los Angeles: Sage, 2016.
 26. Cooper, Andrew F, Jorge Heine, and Ramesh C. Thakur. The Oxford Handbook of Modern Diplomacy. – Oxford: Oxford University Press, 2015.
 27. Dawn N., Mutasa Ch. Africa and the World: Bilateral and Multilateral International Diplomacy. – Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan 2018.
 28. Dobson H. The Group of 7/8. — New York: Routledge, 2007.
 29. Engelbrekt K. High-Table Diplomacy: The Reshaping of International Security Institutions. – Washington, D.C. Georgetown University Press, 2016.
 30. Feltham R.C. Diplomatic Handbook, 7th edition. – London. 1998.
 31. Hamilton, Keith, Professor R. Langhorne, and Richard Langhorne. The Practice of Diplomacy: Its Evolution, Theory and Administration. – Hoboken: Taylor and Francis, 2013.
 32. Jones, Peter L. Track Two Diplomacy in Theory and Practice. – Stanford, California Stanford University Press, 2015.
 33. Kaufmann J. Conference Diplomacy. An Introduction Analysis. – L., 1996.
 34. Kleiner, Jürgen. Diplomatic Practice: Between Tradition and Innovation. – Singapore ; Hackensack, NJ: World Scientific, 2010.
 35. Kurbalija J. Persuasion: The Essence of Diplomacy : a Publication in Honour of Professor Dietrich Kappeler. – Geneva: DiploFoundation, 2013.
 36. Kurbalija J., Katrandjiev V. Multistakeholder Diplomacy: Challenges and Opportunities. – Malta: Diplo, 2006.
 37. Muldoon J. Multilateral Diplomacy and the United Nations Today. – Cambridge, MA: Westview Press, 2005.
 38. Muldoon J. The New Dynamics of Multilateralism: Diplomacy, International Organizations, and Global Governance. – Boulder, CO: Westview Press, 2011.
 39. Oshiba R. Multilateral Diplomacy and Multilateralism: The United Nations, the G8, the G20, and the Bretton Woods Institutions. – 2013. – https://www2.jiia.or.jp/en/pdf/digital_library/japan_s_diplomacy/160415_Ryo_Oshiba.pdf
 40. Plantey A. International Negotiation in the 21st Century. – New York: Routledge, 2007. – P. 203-217.
 41. Rana K. 21st Century Diplomacy: A Practitioner’s Guide. – London: Continuum International Pub. Group, 2011.
 42. Rana K. The 21st Century Ambassador: Plenipotentiary to Chief Executive. – New Delhi: Oxford University Press, 2010.
 43. Rana K.. Bilateral Diplomacy. – Malta: DiploFoundation, 2007.
 44. Rosenthal G. Inside the United Nations: Multilateral Diplomacy Up Close. – London ; New York, NY : Routledge , 2017.
 45. Sending O. Diplomacy and the Making of World Politics. – Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2015.
 46. Tavares R. Paradiplomacy: Cities and States As Global Players. – New York Oxford University Press , 2016.
 47. Toropin I︠u. Language of Multilateral Diplomacy: English-Russian Explanatory Dictionary. –Bloomington, IN : AuthorHouse, 2012.
 48. United Nations Handbook 2017-18. – https://www.mfat.govt.nz/assets/Peace-and-Security/United_Nations_Handbook_2017_18.pdf
 49. Walker R. Multilateral Conferences: Purposeful International Negotiation. – New York: Palgrave Macmillan, 2004.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму