Міжнародне економічне право: спец. “міжнародне право” (ф-т міжнародних відносин); спец. міжнародна економіка (економічний факультет)

Тип: Нормативний

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5професор Микієвич М. М.МВП-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
7МВП-31

Опис курсу

На сучасному етапі становлення міжнародних відносин під впливом процесів глобалізації та інтеграції на перший план виходить дослідження правових та економічних систем країн світу та становлення правових форм їхнього економічного розвитку на міжнародному рівні. При цьому активний розвиток даних процесів зумовлює зближення та тісна взаємодії між національними економічними системами держав внаслідок чого розширюється та змінюється коло правовідносин котре регулюється нормами міжнародного економічного права. Дані тенденції в свою чергу зумовлюють розвиток міжнародного правопорядку та видозмінюють юридичні механізми регулювання міжнародних економічних відносин. За таких умов виникає необхідність у теоретичному осмисленні, аналізі та вивченні міжнародного економічного права як науки та навчальної дисципліни.

Структура навчальної дисципліни «Міжнародне економічне право» складається із Загальної та Особливої частини в яких розкриваються як теоретико-правові засади функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин так і досліджується їхня специфіка, особливості. Водночас вивчення даної навчальної дисципліни нерозривно пов’язане з опрацюванням значної кількості міжнародних договорів, конвенцій та інших правових актів (як міжнародного так і національного характеру) за допомогою яких здійснюється безпосередній вплив на регулювання міжнародних економічних відносин.

Метою вивчення курсу «Міжнародне економічне право» полягає у формуванні у студентів загальнотеоретичного рівня стосовно  набуття ними  системних знань про норми та принципи регулювання міжнародних економічних відносин; про основні засади формування та функціонування інститутів даної галузі міжнародного права та встановлення їхнього місця в системі світової економіки.

Даний курс охоплює вивчення як загальнотеоретичних проблем котрі мають місце у міжнародному економічному праві так і дослідження функціонування окремих його підгалузей: міжнародного торгівельного права, міжнародного фінансового права, міжнародного інвестиційного права.

Завданням даної навчальної дисципліни є:

 • формування у студентів розуміння понятійно-категоріального апарату міжнародного економічного права;
 • вивчення основних теорій, вироблених доктриною міжнародного економічного права;
 • оволодіння основними прийомами та засобами роботи з джерелами міжнародного економічного права та матеріалами судової практики;
 • набуття необхідних навичок щодо застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань

Після завершення курсу студент повинен знати:

 • основні засади правового регулювання міжнародних економічних відносин;
 • правову природу норм міжнародного економічного права та їх види;
 • загальні та спеціальні принципи міжнародного економічного права;
 • основні організаційно-правові форми міжнародного економічного співробітництва
 • основні засади формування та функціонування інститутів міжнародного економічного права;
 • особливості в правовому регулюванні окремих підгалузей міжнародного економічного права.

Після набуття теоретичних знань з даного предмету студент повинен вміти:

 • застосовувати отриманні знання для вирішення практичних завдань пов’язаних з налагодженням та розбудовою міжнародних економічних відносин нашої держави з іншими державами.
 • виокремити та проаналізувати проблеми, котрі мають місце під час вирішення спорів між суб’єктами міжнародного права у сфері економічних відносин
 • аналізувати джерела міжнародного економічного права
 • орієнтуватися в літературі за фахом

Курс «Міжнародне економічне право» складається з  лекцій,  семінарів та самостійної роботи. Тривалість як лекції, так і семінару становить 2 академічні години. Семінарські заняття за організаційною формою базуються на вивченні теорії міжнародного економічного права та аналізі відповідних міжнародних договорів та інших документів. Самостійна робота передбачає самостійне опрацювання студентами відповідного матеріалу, включаючи ознайомлення із літературою на відповідну тему, опрацювання рішень міжнародних судових органів, проведення наукових досліджень та підготовку до дискусій на семінарах.

Рекомендована література

 1. Богуславский М.М. Международное экономическое право. – М.: Международные отношения. – 1986. – 301 с.
 2. Вельяминов Г.М. Международное економическое право и процесс: Учебник / М.: Волтерс Клувер, 2004. – 496 с.
 3. Дахно І. І. Міжнародне економічне право. – вид. 3-е. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 304 с.
 4. Карро Д. Международное экономическое право : учебник / Д. Карро, П. Жюйар; Пер. с фр. В. П. Серебренникова, В. М. Шумилова; науч. ред. В. М. Шумилов. – М. : Междун. отношения, 2002. – 580 с.
 5. КовалевА.А. Международное экономическое право и правовое регулирование международной экономической деятельности: учебное пособие. -М.: Науч. Кн., 2007. 431 с.
 6. Котелкин С.В. Международная финансовая система: Учебник.- М.: Экономистъ, 2004.- 541 с.
 7. Лукашук, И. И. Международное право. Общая часть : учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И. И. Лукашук; Рос. акад. Наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ин-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Волтерс-Клувер, 2008. – 432 с.
 8. Лукашук, И. И. Международное право. Особенная часть : учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И. И. Лукашук; Рос. акад. Наук, Ин-т государства и права, Академ. правовой ин-т. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М. : Волтерс-Клувер, 2008. – 544 с.
 9. Международное коммерческое право : учеб. пособие; под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. – М. : Омега-Л, 2006. – 472 c.
 10. Міжнародне економічне право: підруч. / В.Л.Чубарєв. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 368 с
 11. Толстых, В. Л. Курс международного права: учебник / В. Л. Толстых. – М. : Волтерс-Клувер, 2009. – 1056 с.
 12. Усенко Е.Т. Международное экономическое право. В кн.: Международное право. Отв. ред. Тункин Г.И. М.: Юрид. лит., 1982. –  568 с.
 13. Шумилов В.М. Международное экономическое право. В 2-х частях: Учебно-методическое пособие 2-е изд., перераб. и доп.. – М.: ДеКа, 2002.
 14. Шумілов В.М. Международное экономическое право: ученик для магистров / В.М. Шумілов . – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2011. – 612 с.
 15. Шумилов В. М. Международное финансовое право / В.М. Шумилов. – М. : Международные отношения, 2011. – 328 с

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму