Міжнародна інтеграція і глобалізація в світовій політиці

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
4Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Краєвська О. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332Владімірова Н. А.

Опис курсу

Мета курсу «Міжнародна інтеграція та глобалізація в світовій політиці» є ознайомлення студентів з поняттям, сутністю та особливостями міжнародної інтеграції та глобалізації в світовій політиці та з’ясування проблем і перспектив їхнього розвитку на сучасному етапі задля цілісного розуміння сучасних міжнародних відносин та місця в них України.

Тема 1. Міжнародна інтеграція та глобалізація в світовій політиці: поняття, сутність та особливості курсу

Тема 2. Міжнародна інтеграція в світовій політиці

Тема 3. Глобалізація як суспільне явище: поняття та сутність 

Тема 4. Наукові концепції глобалізації

Тема 5. Соціальні аспекти сучасних глобальних трансформацій

Тема 6. Регіональні особливості міжнародної економічної інтеграції

Тема 7. Цивілізація як категорія аналізу розвитку людства

Тема 8. Світосистемні глобальні трансформації

Тема 9. Ідеологічні трансформації сучасного світу

Тема 10. Міжнародний тероризм як глобальна проблема сучасності

Тема 11. Альтернативи світового розвитку і глобальна безпека

Тема 12. Глобальні проблеми сучасності та їх класифікація

Тема 13. Україна у глобалізаційних процесах

Тема 14. Міжнародні організації як механізм регулювання світосистемних відносин і забезпечення глобальної безпеки

Студенти повинні підготувати есе на запропоновані теми та представити їх на розгляд на визначених заняттях упродовж семестру.

Рекомендована література

Основна:

 1. Аджемоґлу Дарон, Робінсон  Джеймс «Чому нації занепадають. Походження влади, багатства і бідності», 2016 / Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty by Daron Acemoglu, James A. Robinson Джерело: https://nashformat.ua/products/chomu-natsii-zanepadayut.-pohodzhennya-vlady-bagatstva-i-bidnosti
 2. Білорус О. Г., Лук’яненко Д. Г. Глобалізація і безпека розвитку. — К.: КНЕУ.— 2001.
 3. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє До ефективних суспільств. Київ, Університетське видання “Пульсари”, 2013. – 248 ст. – https://bhfamily.org/book/efektyvnyh-suspilstv-dorogovkazy-v-majbutnye/
 4. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект) Навчальний посібник за наук. ред. Рокочі В.В., Одягайло Б.М., Терехова В.І. «Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу» , 2017 https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/rokocha_0001.pdf
 5. Девід Г., Ентоні М.-Г. Глобалізація / антиглобалізація / Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2004. – 180 с.
 6. Книш Мирослава Глобальні проблеми людства : навч. посібник / Мирослава Книш, Любов Котик. — Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. — 330 с. https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/глобальні проблеми людства.pdf
 7. Лукашевич В.М. Глобалістика: Навчальний посібник. 2-ге видання, доповнене та поправлене. – Львів: «Новий світ-2000», 2005. – 440 с.
 8. Світова та європейська інтеграція: Навчальний посібник / За заг. ред. Я.Й.Малика. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – С. 187.
 9. Світова та європейська інтеграція: організаційні засади / За ред. Я.Й. Малика, М.З. Мальського. – Львів, 2002.

 

Додаткова:

 1. Азіатсько-тихоокеанський регіон наприкінці ХХ ст. // Нова політика. – 1999. – № 5.
 2. Андріїв Т. Історія членства України в СНД // Політична думка. – 2002. – № 2.
 3. Антонюк Н.В. Європейська інтеграція: процес та ідеологія // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2004. – Вип. 12. – C. 9-13.
 4. Байдак А., Ціватий В. Україна і світ // Політика і час. – 2000. – № 21.
 5. Батенко Т. Королі СНД: портрети дванадцяти президентів (тенденції та закономірності розвитку в пострадянському просторі). – Львів, 2000.
 6. Бредихін А.В. Інтеграційні процеси в Латинській Америці // Актуальні питання вітчизняної і всесвітньої історії. – Луганськ, 2001.
 7. Бурковський І., Немира Г., Павлюк О. Україна і європейська інтеграція // Економіка України. – 2000. – № 4
 8. Вінянський В., Андрійчук В. Глобалізація, інтеграція та економічна безпека України // Нова політика. – 2001. – № 8-9.
 9. Гальчинський А.С. Україна на перехресті геополітичних інтересів. – К. 2002.
 10. Герст П., Томпсон Г. Сумніви в глобалізації. Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2002. – 306 с.
 11. Глобальні зміни світу – 2025. Доповідь Національної розвідувальної ради США. Переклад з англійської. – Львів: Літопис, 2010. – 188 с.
 12. Голуб Н.В., Клімкін П.А. Україна та міжнародні організації. – К., 2003.
 13. Горбулін В. Національна безпека України та міжнародна безпека // Політична думка. – 1997. – № 1.
 14. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 15. Дергачов О. Україна в європейському та євразійському інтер’єрі // Політична думка. – 2000. – № 4
 16. Дідич О.-Г. Економічні ефекти розширення Європейського Союзу та структурні реформи в країнах Центральної та Східної Європи // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2003. – Вип. 10. – С. 151-157.
 17. До ефективних суспільств: Дороговкази в майбутнє: доп. Римському Клубові / Б. Гаврилишин; упоряд. В. Рубцов. – Вид. 3-тє, допов. – К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2009. – 248 с.
 18. Євроатлантична інтеграція України: інституції, політика і практика. – К., 2003.
 19. Європейська iнтеграцiя: крок за кроком: Посібник http://old.europexxi.kiev.ua/ukrainian/program/zmi/book3/contents.html
 20. Європейська інтеграція та Україна / Вид. МЗС ФРН в рамках програми TRANSFORM. – К., 2002.
 21. Європейський Союз. Консолідовані договори, Київ, Вид. „Port-Royal”, 1999.
 22. Європейський Союз. Основи політики, інституційного устрою та права: Навч. посібник. – К., 2001.
 23. Європейський Союз. Словник-довідник / Ред. М.Марченко. – К.: „К.І.С.”, 2006. – 140 с.
 24. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. – К: Видавничий дім „Ін Юре”, 2001. 448 с.
 25. Європейський Союз: історія і засади функціонування: навч. посіб. / В.В.Копійка, Т.І.Шинкаренко; за ред. Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009. – 751 с.
 26. Європейський Союз: основи політики, інституційного устрою та права: Навчальний посібник / Наук. ред. В.П’ятницький; Вид. в рамках програми TRANSFORM, Товариство Карла Дуйсберга. – К., 2000. – 368 с.
 27. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 28. Європейський Союз: структура, функції, механізми / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002 – 176 с.
 29. Козик В.В., Панкова Л.А. Світове господарство та міжнародні економічні відносини, Львів 2005.
 30. Конституційні акти Європейського Союзу. Ч. 1 / Упор. Г. Друзенко, за заг. ред. Т.Качки. – К.: Юстиніан, 2005. – 512 с.
 31. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 32. Корбут Д., Замятін В. Європейська інтеграція: крок за кроком: Посібник. – К., 2001.
 33. Кубів О., Трохимчук С. Європейський Союз як феномен міждержавної економічної і політичної інтеграції. – Львів, 2000.
 34. Кудряченко А. Європейське співтовариство: концепції та реалії інтеграції // Спостерігач. – 1996. – № 24.
 35. Луцишин З.О. Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації. : К.: Виданичий центр ДрУк , 2002. – 320 с.
 36. Метаморфози світу: Соціологія глобалізації / Домінік Мартен, Жан-Люк Мецжер, Філіп П’єр; Пер. з фр. Є.Марічева. – К.: Вид.дім „КМ Академія”, 2005. – 302 с.
 37. Микієвич М. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами. – Львів, 2001.
 38. Михальченко М. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич- Київ, 2004.
 39. Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навч. посібник / За ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза. – Львів:Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 397 с.
 40. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України / Під. Ред. Л.С. Голопатюка. – К., 2005.
 41. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, М. А. Дудченко. – К., 2004.
 42. Міжнародні організації: Навч. посібник / За ред Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського. – К., 2003.
 43. Мочерний С.В. «Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів освіти». – К.: Видавничий центр “Академія”, 2004. – 592с.
 44. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 45. Петренко З. Прикордонні регіони як нова форма міжнародної інтеграції // Економіка України, 1999.- № 12.
 46. Писаренко С.М. Європейська інтеграція в контексті процесів глобалізації // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2000. – Вип. 2. – С. 471- 476.
 47. Посельський В. Європейський Союз – інституційні основи європейської інтеграції. – К., 2002.
 48. Роберт Каган Про рай і владу. Америка і Європа у новому світовому порядку. – Львів, 2004.
 49. Словник-довідник Європейського Союзу / За ред Ю. Марченко. – К., 2001.
 50. Стігліц Дж. Глобалізація та її тягар: Пер. з англ. – К.: Вид. дім КМ Академія , 2003. – 252 с.
 51. Тлумачний словник економічних термінів “Це – бізнес”. Київ, “Альтерпрес”, 2005р. – 278с.
 52. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / За ред Ф.М. Рудича. – К., 2002.
 53. Федунь Ю. Економічний розвиток України в контексті інтеграції до ЄС // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2005. – Вип. 15. – С. 285-288.
 54. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис. – 1994. – № 1.
 55. Хахлюк А. Міжнародне співробітництво // Політична думка. – 2002. – № 2.
 56. Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навчальний посібник. – К, 2001.