Конфліктологія і теорія переговорів

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Сулим Б. В.МВР-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416МВР-21Сулим Б. В.

Опис курсу

Курс «Конфліктологія і теорія переговорів» є необхідною складовою підготовки фахівців в галузі міжнародних відносин.

У результаті вивчення академічного курсу студенти повинні

знати:

 • зміст найважливіших категорій і понять конфліктології;
 • зміст та особливості найважливіших моделей міжнародного конфлікту;
 • структурні закономірності конфліктності в міжнародних відносинах;
 • сутність та специфіку застосування окремих методів та технічних прийомів наукового дослідження явищ і процесів, що властиві сфері міжнародних відносин.

уміти:

 • науково коректно застосовувати основні поняття і категорії теорії прийняті в конфліктології та в теоретичних дослідженнях переговорного процесу;
 • самостійно та фахово інтерпретувати інформацію щодо реальних подій у сфері міжнародних відносин;
 • коректно застосовувати методи наукового дослідження та вміти аналізувати явища і процеси пов’язані із міжнародними конфліктами;
 • самостійно аналізувати конфліктні ситуації та робити науково обґрунтовані висновки із фактів міжнародного життя.

Рекомендована література

 • 1. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М.: Текст, 1993
 • 2. Богуславский М.М. Международное частное право. – М.: Международные отношения, 1994.
 • 3. Введение в теорию международных отношений и анализ внешней политики: Учеб. пособие. / Ломагин Н.А., Кузнецов В.Е., Лисовский А.В., Павлов А.Ю., Сутырин С.Ф. – СПб.: Изд. дом “Сентябрь”, 2001.
 • 4. Гаджиев К.С. Геополитика. – М.: Международные отношения, 1998.
 • 5. Действующее международное право: В 3-х т. – М.: Изд-во независимого ин-та междунар. права, 1999.
 • 6. Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К.: Основи, 1995.
 • 7. Конфліктологія. / За ред. Л.М. Герасіна, М.І.Панова – Харків.: Право, 2002.
 • 8. Лебедева М.М. Мировая политика: учебник для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2003.
 • 9. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов: Учеб.пособие. – М.: Аспект Пресс, 1999
 • 10. Лукашук И.И. Международное право. – М.: БЭК, 1997.
 • 11. Мадисон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К.: Либідь, 1997.
 • 12. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин.- К.: „Кобза”, 2004.
 • 13. Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії і практики. – К.: Тайсон, 2002.
 • 14. Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка. За ред. М.З.Мальського і Ю.М.Мороза. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2002.
 • 15. Почепцов Г.Г. Элементы теории комуникации. – Ровно.: ППФ Волинські обереги, 1999.
 • 16. Современные международные отношения. / Под.ред. А.В. Торкунова. – М.: РОССПЭН, 2001.
 • 17. Baylis J., Smith S. The Globalisation of World Politics. An Introduction to International Relations. Second edition. – Oxford.: Oxford University Press, 2001.
 • 18. Brown C. Understanding International Relations. Second Edition. – New York.: PALGRAVE, 2001.
 • 19. Cziomer E., Zyblikiewicz L.W. Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych. – Warszawa; Kraków.: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 • 20. Huntington S.P. Zderzenie cywilizacji. – Warszawa: MUZA SA, 2000.
 • 21. Ikenberry G.J. American Foreign Policy: Theoretical Essays.- Harper Collins Publishers, 1989.
 • 22. Jackson R., Sørensen G. Inroduction to International Relations. – Oxford.: University Press, 1999.
 • 23. Russet B. Starr World Politics. The Menu for Choice.: Fourth Edition. – New York.: W.H.Freeman and Company, 1992.
 • 24. Ponton G., Gill P. Introduction to Politics. Third Edition. – Oxford: Blaskwell Publichers, 1993.
 • 25. Ray J.L. Global Politics. Third Edition. – Boston: Houghton Mifflin Company, 1987.
 • 26. Riggs R.E., Plan C. International Organization and World Politics. Second ed. – Belmont.: Wadsworth Publiscer Company, 1994.
 • 27. Rosecranc R., Stein A.A. The Domestic Bases of Grand Strategy. – Cornell: Cornell University Press, 1993.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму