Інформаційне забезпечення дипломатичної служби

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616МВІ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616МВІ-31

Опис курсу

Інформаційна діяльність держави у міжнародному просторі є невід’ємним компонентом її зовнішньої політики, важливим у контексті формування та супроводження зовнішньополітичних ініціатив, творення іміджу країни на міжнародній арені. В умовах «гібридної війни» з Російською Федерацією інформаційно-аналітична робота набуває виняткового значення для дипломатичної служби України, зокрема, у контексті організації успішної протидії агресивним зовнішнім інформаційним впливам, що є вкрай важливим для психологічної та моральної підготовки населення і органів державної влади до адекватної оцінки поточної ситуації, а також для ефективного реагування на виклики і загрози у міжнародному інформаційному просторі.
Навчальний курс «Інформаційне забезпечення дипломатичної служби» є дисципліною вільного вибору і викладається на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка для студентів напрямку підготовки міжнародні відносини.
Курс розрахований на 16 годин лекційних та 16 годин практичних занять і передбачає теоретичну частину й практикум із виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань.

Мета навчальної дисципліни
Навчальний курс спрямований на формування базових знань про зміст, організацію, методику та правила інформаційно-аналітичної діяльності органів дипломатичної служби.
Метою курсу є поглиблене вивчення механізмів забезпечення та порядку здійснення інформаційно-аналітичної роботи державними зовнішньополітичними відомствами; ознайомлення з особливостями планування, організації і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи закордонних представництв, а також вивчення механізмів протидії загрозам інформаційній безпеці держави.

Вимоги до знань та умінь
У результаті вивчення даного курсу студенти повинні
знати:
• зміст основних понять і категорій, що стосуються інформаційно-аналітичної діяльності у сфері зовнішньої політики ;
• особливості організації інформаційної й аналітичної роботи органів дипломатичної служби;
• функції підрозділів дипломатичної служби у галузі збору та опрацювання інформації;
• механізми внутрішньовідомчого забезпечення інформаційно-аналітичної діяльності дипломатичної служби;
• основні принципи і методи пошуку, оцінки й аналізу інформації;
• правила підготовки інформаційно-довідкових документів і аналітичних матеріалів;
• специфіку підготовки і проведення заходів інформаційно-роз’яснювального характеру;
• форми і способи розповсюдження інформації
• особливості залучення аналітичних центрів і експертів до збору та аналізу інформації зовнішньополітичного характеру.

уміти:
• послуговуватися спеціальною термінологією;
• фахово оцінювати зібрану інформацію, здійснювати її аналіз і формувати відповідні висновки та рекомендації;
• правильно укладати інформаційно-аналітичну і довідкову документацію;
• використовувати здобуті знання для планування, організації і проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів.

Рекомендована література

 • 1. Веревченко А.П. Информационные ресурсы для принятия решений. – М.: «Академический проект», 2002.
 • 2. Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної і консульської служби. – К., 1998.
 • 3. Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2001.
 • 4. Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы дипломатической и консульськой службы. – Минск, 2001.
 • 5. Зонова Т.В. Современная модель дипломатии – истоки становление и перспективы развития. – М., 2003.
 • 6. Курносов Ю. Аналитика как интеллектуальное оружие – М.: Ритм, 2015.
 • 7. Леонов Н.С. Информационно- аналитическая работа в загранучреждениях. – М., 1996.
 • 8. Леонов Н.С. Информационно–аналитическая функция дипломатической службы. Дипломатическая служба. М., 2002.
 • 9. Макаренко Г.Л., Макаренко А.Г. Автоматизированные информационные системы по внешнеполитическим вопросам и дипломатической деятельности государств. – М., 2000.
 • 10. Макаренко Є.А. Трансформація сучасної дипломатії: аналітика, експертиза, прогнозування. Монографія. – К.: Наша культура і наука, 2003.
 • 11. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль: Навчальний посібник. Видання третє. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004.
 • 12. Палеха Ю.І. Управлінське документування. – К.: Європейський університет, 2001.
 • 13. Палеха Ю.І., Пристайко В.В. Документування в дипломатичній діяльності: навч. посібник. – К.: «Вид-во Ліра-К». – 2012.
 • 14. Попов В.Д. Информациология и информационная политика. – М., 2003.
 • 15. Репецький В.Дипломатичне і консульське право. – Львів, 2002.
 • 16. Реформування системи забезпечення зовнішніх зносин та дипломатичної служби України : аналіт. доп. / Веселовський А.І., Кононенко К.А., Александров О.С., Гончарук А.З., Цвєтков О.Г. – К. : НІСД, 2015.
 • 17. Руденко Г.М. Україна дипломатична. – К., 1999.
 • 18. Сагайдак О.П., Сардачук П.Д., Дипломатичне представництво: організація і форми роботи: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008.
 • 19. Сагайдак О.П., Сардачук П.Д., Посольство і консульство: організація і форми роботи: навч. посіб. – К.: Знання, 2014.
 • 20. Семенов Б.М. Особенности информационно-аналитической работы государственных структур в области внешней политики. – М., 2003.
 • 21. Фельтхэм Р.Дж. Настольная книга дипломата / Седьмое издание. – Мн., 2000.
 • 22. Ціватий В. Інформаційно-аналітичне забезпечення як один із пріоритетних напрямів реформування моделі дипломатії України: політико-інституційний аспект / В. Ціватий // Зовнішні справи. – 2015.
 • 23. James G. Think tanks and civil societies – New Brunswick, London, 2000.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму