Європейські регіональні організації

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародної безпеки та стратегічних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
514доцент Гладиш М. Л.МВР-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
514
516МВР-41

Опис курсу

Мета навчального курсу – поглиблення та систематизація знань щодо регіональних міжнародних організацій в Європі, деталізоване дослідження процесу зародження та становлення цих об’єднань у післявоєнний період, їх еволюції та адаптації до умов глобалізації та інтеграції, детальне вивчення методів, інструментів, структури та видів їхньої діяльності, висвітлення основних проблем розвитку регіональних міжнародних організацій та з’ясування їх ролі у сучасних міжнародних відносинах.

Детально розглядається участь України в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Раді Європи, Центральноєвропейській ініціативі, Організації чорноморського економічного співробітництва. Окремо аналізується співробітництво та перспективи вступу у Північноатлантичний альянс і Європейський Союз та стан відносин з іншими європейськими регіональними міжнародними організаціями.

Навчальний курс розрахований для студентів-міжнародників, що вже вивчали історію міжнародних відносин та ознайомлені з базовими поняттями і концепціями теорії міжнародних відносин та міжнародного права, зокрема права міжнародних організацій

Професійна орієнтованість курсу передбачає, що в результаті його засвоєння студенти повинні знати:

 • • понятійно-категоріальний апарат дослідження міжнародних організацій;
 • • особливості становлення європейських міжнародних організацій;
 • • інституційне забезпечення діяльності європейських міжнародних організацій;
 • • регіональні і глобальні пріоритети європейських регіональних організацій на міжнародній арені;
 • • особливості відносин України з окремими європейськими міжнародними організаціями.

уміти:

 • • аналізувати особливості діяльності окремих міжнародних організацій;
 • • розуміти роль внутрішніх і зовнішніх чинників у формуванні ключових напрямів діяльності міжнародних організацій;
 • • прогнозувати можливі шляхи і способи реалізації міжнародними організаціями своїх статутних цілей
 • • досліджувати особливості розвитку відносин України з окремими міжнародними організаціями.

Рекомендована література

Базова

 1.  Гуменюк Б. Міжнародні організації // Політика і час. – 1998. – № 2. – с. 61-66.
 2. Європейський Союз: політика, економіка, право. Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М. Микієвича. – Львів, 2005.
 3. Критерії членства в СОТ, ЄС, НАТО. Інтеграційні перспективи України. – К.: Інститут Євро-Атлантичного співробітництва, 2004.
 4. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. – К. : Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001.
 5. Мармазов В., Піляєв І. Рада Європи: політико-правовий механізм інтеграції: Навчальний посібник – К.: “Юридична книга”, 2000.
 6. Справочник ОБСЕ. – Прага: Пражское отделение Секретариата ОБСЕ. – 2000.
 7. Archer C. International organizations. — 3rd ed. London; New York: Routledge 1992.
 8. Policy-Making in the European Union. – Oxford, 2005.
 9. European Union Politics / Edited by Michelle Cini and Nieves Perez-Solorzano Borragan, 2009
 10. David J. Galbreath The Organization for Security and Co-operation in Europe. – Routledge, 2007
 11. Lindley-French F. The North Atlantic Treaty Organization The Enduring Alliance. – Routledge, 2007

Допоміжна

 1.  Аніщук В.В. Гендерна політика Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) / В.В.Аніщук, Н.В.Аніщук // Актуальні проблеми політики. – О.: Юрид. лит., 2004. – Вип. 19. – С. 81-88
 2. Бєляєв В. У рамках СНД // Політика і час. – 1997. – N 1. – С. 22-26.
 3. Волошин В. Використати повнішою мірою політико-правові механізми ОБСЄ // Політика і час. – – № 5. – С. 54-60.
 4. Головатий С. Політична ситуація в Україні і Рада Європи // Універсум. – – № 1 – 2. – С.30 – 35.
 5. Головченко В. Путівник Радою Європи // Людина і політика. – – № 1. – С.137 – 140
 6. Гречанінов В. Україна іде в НАТО // Політика і час. – – № 8. – С. 3-10
 7. Гриценко А. Для перших висновків строк достатній: [П’ять років членства України у Раді Європи та перші підсумки участі нашої країни в роботі цієї організації] // Політика і час. – 2001. – № 1. – С.47-49.
 8. Грубов В. Європейська безпека на платформі НАТО: принципи та вимоги // Віче. – – № 1. – С. 38 – 44.
 9. Дергачов О. П., Корендович В. С., Мітряєва С. І., Муляр Г. М., Мунтіян В. І. Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття членства / Г.М. Перепелиця (ред.). – К.: “Стилос”, 2004.
 10. Європейський Союз і НАТО – випробування для України: Зб. наук. статей. – К. : УНІСЕРВ, 2002.
 11. Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення: Матеріали міжнар. конф., Київ, 23 верес. 2003р. / Солоненко (розроб.). – К. : К.І.С., 2003.
 12. Забарко Б. Шлях України до Ради Європи // Нова Політика. – 1997. – N 3. – С. 32-38.
 13. Збірка договорів Ради Європи: Українська версія / Є.М. Вишневський (пер.та ред.). – К. : Парламентське видавництво, 2000.
 14. їна на сучасному етапі// Нова політика. – – N 2. – С. 22-23.
 15. Козакевич Є. Розширення НАТО та Європейська політика України // Політична думка. – 1999. – N 1-2. – С. 87-102.
 16. Купчишин О. Співробітництво – з СНД, інтеграція – з ЄВРОПОЮ // Політика і час. – 1996. – N 7. – С. 13-16.
 17. Мармазов В., Піляєв І. Україна в політико- правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми. – К. : Вентурі, 1999.
 18. Мацейко Ю. Ідеальних моделей не буває. Пошук нової європейської архітектури безпеки і міжнародні організації // Політика і час. – 1996. – N 11. – С. 28-31.
 19. Миротворча діяльність України: кооперація з НАТО та іншими структурами європейської безпеки / НІСД. – К.: Стилос, 2002. – 314 с.
 20. Міжнародна конференція “Перспективи розвитку Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) як чинник регіональної стабільності” // Стратегічна панорама. – – № 2. – С. 172 – 180.
 21. Моцик О. Голос ОЧЕС звучить авторитетно: Інтерв”ю представника нашої країни при ОЧЕС про діяльність та здобутки організації // Урядовий кур”єр. – 2002. – № 114. – 22 черв. – С. 6.
 22. Немчинов І. Доба СНД наближається до завершення // Політика і час. –1998. — N 6. — С. 60-64.
 23. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. – М., 1998.
 24. Опришко В.Для чого Україні Рада Європи // Право України. – 1997. – N 6. – С. 70-75.
 25. Осташ І. Чи буде Україна членом ЄАВТ? // Голос України. – 2001. – № 233. – 7 груд. – 6.
 26. Паньков В. Общеевропейское экономическое пространство: возможности и перспективы // Международная экономика и международые отношения. – 2003. – № 3. – С. 24-30.
 27. Піляєв І. Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі. — К. Юридична книга, 2003.
 28. Піляєв І.  Моніторинг Ради Європи: механізм та тенденції сучасного розвитку // Дослідження світової політики. – К., 2003. – Вип.24. – С.76–91
 29. Посельський Во. Європейський союз: інституційні основи європейської інтеграції. — К. : Смолоскип, 2002.
 30. Правила процедури парламентської Асамблеї Ради Європи / Рада Європи; Парламентська Асамблея. — К.; Страсбург, 2000.
 31. Про стратегію України щодо Організації Північноатлантичного договору (НАТО) // Політика і час. – – № 9. – С. 84-87
 32. Рада Європи: 800 мільйонів європейців. – Л. : Кальварія, 2001.
 33. Розвиток співробітництва в рамках ОЧЕС / Д.Прейгер, А.Новикова, І.Малярчук, Т.Гринкевич // Політика і час. – – № 7. – С. 43-51.
 34. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2000.
 35. Создание новой системы европейской безопасности и роль международных организаций: Проблемно-тематический сб. / Т.Г. Пархалина (отв.ред.), Ю.А. Гусаров (отв.ред.). – М., 1996.
 36. Стретович В. Права і свободи Українців: декларацій недостатньо для вступу до НАТО // Національна безпека і оборона. – – № 7. – С. 74-76.
 37. Тамм А. Відносини України з ОБСЄ // Людина і політика. – – № 2. – С. 32-37.
 38. Тамм А.Є. Відносини України з ОБСЄ: нові реалії // Теорія та практика державного управління. – Вип. 1(10). – С. 245-250.
 39. Тарасюк Б. Головні фактори руху України в ЄС і НАТО // Україна – НАТО. – – № 2(6). – С. 6-12.
 40. Тарасюк Б. Досягнення відповідності критеріям вступу до НАТО потрібне, перш за все, нам // Національна безпека і оборона. – – № 8. – С. 2-4.
 41. Тарасюк Б. Україна і Рада Європи // Право України. – 1999. – N 7. – С. 3-4.
 42. Тарасюк Б. Шлях України до ЄС та НАТО почався з Ради Європи // День. – – № 212. – 17 листоп. – С. 1, 3.
 43. Татам А. Право Європейського Союзу. – Київ: Абрис. – 1998.
 44. Ткаченко В. Співдружність Незалежних Держав та національні інтереси України. – К.: Ін-т Громадянського суспільства, 1998.
 45. Удовенко Г. Історичний крок незалежної України: // Політика і час. – – № 1. – С.28 – 33..
 46. Україна і Центральна Європа: проблеми та перспективи інтеграції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, 1999.
 47. Федорова А. Л.  Основні напрямки діяльності Комісара Ради Європи з прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – –Вип.29, ч.2. – С.116–120.
 48. Храбан І. ОБСЄ і Україна – партнери взаємовигідні // Віче. – – № 10. – С. 13-18.
 49. Центральноєвропейська ініціатива. Довідник. – Львів, 1999. – 69 с.
 50. Чернега В. Западноевропейский Союз в тени НАТО // Международная жизнь. – 1998. – N 8. – С. 56-61.
 51. Черноусенко О. Партнерство Україна – НАТО: еволюція розвитку // Політика і час. – – № 10. – С. 3-9.
 52. Andren N. Nordic Integration. Cooperation and Conflict. – Oslo.: 1999. – 183 p.
 53. Aydin M. Europe’s next shore: the Black Sea region
  after EU enlargement / Occasional papers. – Paris: ISS, 2003.
 54. Barnett M. and Finnemore M. The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations // International Organization. – 1999. – vol. 53. – P. 699-732.
 55. Carlsen P. Co-operation in the Baltic Sea /Report – Copenhagen: Danish Institute of International Affairs, 2002.
 56. Fact sheets: NATO, Partnership for Peace, OSCE, and NATO information sources. (includes related articles) // US Department of State Dispatch. – – N23. – p. 483-490.
 57. Flynn G., Farrell H. Piecing together the democratic peace: the CSCE, norms, and the “construction” of security in post-Cold War Europe. (Conference on Security and Cooperation in Europe) // International Organization. – – N 3 p. 505 – 534.
 58. From Laeken to Copenhagen. European defence: core documents. Volume III. Compiled by Jean-Yves Haine. – Paris : EU Institute for Security Studies. 2003
 59. Gubin Between regimes and realism – transnational agenda setting: Soviet compliance with CSCE human rights norms. (Conference on Security and Cooperation) // Human Rights Quarterly. – 1995. – N.2. – p. 278-302
 60. Haukkala H. Dynamic Aspects of the Northern Dimension/ Working Papers. – Jean Monnet Unit, University of Turku, 1999.
 61. Hopkinson W. Enlargement: a new NATO / Chaillot papers. – Paris: ISS, 2001.
 62. Knudsen O. Cooperative security in the Baltic Sea region / Chaillot papers. – Paris: ISS, 1998
 63. Korey W. Helesinki’s uncertain future: the CSCE at twenty. (Conference on Security and Cooperation in Europe) (Cover Story).// The New Leade – 1992. – N3. – p.8-12.
 64. Kuzio T. EU and Ukraine – a turning point in 2004? / Occasional papers. – Paris: ISS, 2003.
 65. Machon L. CSCE/OSCE at twenty-five – Copenhagen: Danish Institute of International Affairs, 2000.
 66. Ojanen H. Inter-organisational relations as a factorshaping the EU’s external identity / Working Papers. – The Finnish Institute of International Affairs, 2004
 67. Philip H. Gordon Does the WEU have a role? // The Washington – 1997. – N 1. – p. 125-141.
 68. Sjursen H. On the identity of NATO // International Affairs. – 2004. – vol. 80. – P. 687-703.
 69. Suominen T., Antola E. & Haukkala H. Networks in the Baltic Sea Region / Working Papers. – Jean Monnet Unit, University of Turku, 2000.
 70. Valinakis Y. The Black sea region: challenges and opportunities for Europe/ Chaillot papers. – Paris: ISS,
 71. Vierucci L. WEU: a regional partner of the United Nations? / Chaillot papers. – Paris: ISS,

Інформаційні ресурси

 1. Європейська асоціація вільної торгівлі  http://www.efta.int/
 2. Європейський Союз http://europa.eu.int/
 3. Західноєвропейський Союз http://www.weu.int/
 4. Організація з безпеки та співробітництва в Європі http://www.osce.org/
 5. Організація Чорноморського економічного співробітництва http://www.bsec-organization.org/
 6. Північна Рада http://www.norden.org/
 7. Північноатлантичний Альянс http://www.nato.int/
 8. Рада держав Балтійського моря http://www.cbss.st/
 9. Рада Європи http://www.coe.int/
 10. Співдружність незалежних держав  http://www.cis.minsk.by/
 11. Центральноєвропейська ініціатива http://www.ceinet.org/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму