Етнополітичні проблеми в міжнародних відносинах

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Кузик П. С.МВР-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВР-51Кузик П. С.

Опис курсу

Навчальний курс «Етнополітичні проблеми в міжнародних відносинах» розрахований на студентів 5-х курсів ф-ту міжнародних відносин, що навчаються за спеціальністю «Міжнародні відносини». Навчальна дисципліна є однією зі складових комплексу дисциплін, що вивчають сучасні політичні проблеми та процеси міжнародних відносин. Вона складається із лекційного курсу, практичних занять, написання письмової роботи та самостійної роботи студента.

Метою курсу є ознайомити студента, майбутнього фахівця з міжнародних відносин, з ключовими етнополітичними проблемами у сучасному світі, прояснити основні закономірності та процеси у системі етнонаціональних відносин на рівні держави та міжнародної системи, а також сформувати відповідні навички та вміння із їх аналізу та пошуку потенційних підходів з реагування на них на практиці.

Вимоги до знань і вмінь студента. Студент повинен:
мати загальне уявлення про актуальні проблеми та тенденції розвитку системи етнонаціональних відносин у межах сучасної держави та на міжнародній арені;
розуміти головні закономірності та особливості етнополітичних процесів у світі;
вміти проаналізувати та виокремити основні причини та еволюцію найважливіших проблем етнополітичного характеру;
володіти фактологічним матеріалом, що розкриває сутність головних етнополітичних конфліктів у світі;
мати основні теоретичні навички з аналізу перспектив розвитку етнополітичних відносин у контексті міжнародної ситуації та пошуку адекватних інструментів із розв’язання існуючих та потенційних етнополітичних проблем.

Рекомендована література

 • 1. Абетка етнополітолога/ Ю. Римаренко та ін. – К. : НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 1996.
 • 2. Ачкасов В.А. Этнополитология: Учебник.- СПб, 2005.
 • 3. Баронин А.С. Этническая психология.- К.: Тандем, 2000.
 • 4. Капітоненко М. Міжнародні конфлікти: Навч. посібник.- К., 2009.
 • 5. Картунов, О.В. Вступ до етнополітології: науково- навч. посібник. – К., 1999. – 300 с.
 • 6. Картунов, О.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. – К. : Університет економіки і права “КРОК”, 2007. – 192 с.
 • 7. Коршук, Р.М. Етнополітологія: навч. посіб. – К. : Алерта, 2011. – 199 с.
 • 8. Основи етнодержавознавства: підруч. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. осв. / За ред. Ю.І. Римаренко. – К. : Либідь, 1997. – 656 с.
 • 9. Пірен, М.І. Етнополітика в Україні: соціо-психологічний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Університет “Україна”, 2007. – 408 с.
 • 10. Nationalism and Ethnic Conflict / Ed. by M.E. Brown, O.R.Cote.- Cambridge; London: 2011.

Допоміжна

 • 1. Вавринчук, М. П. Етнополітична безпека в системі національної безпеки України на етапі сучасного державотворення: монографія. – К. : Правова єдність, 2009. – 288 с.
 • 2. Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посібник.- К.: Знання, 2004.
 • 3. Євтух В. Б. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти. – К. : УАННП “Фенікс”, 1997. – 214 с.
 • 4. Зварич, І.Т. Етнополітика в Україні: регіональний контекст. – К. : Дельта, 2009. – 320 с.
 • 5. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму.- К., 1999.
 • 6. Кузик П.С. Націоналізм і шовінізм у міжнародних відносинах.- Львів: Львівський національний університет ім. Ів.Франка, 2004.
 • 7. Курас І.Ф. Етнополітика: історія і сучасність: статті, виступи, інтерв’ю 90-х років. – К.: ІПіЕНД, 1999. – 656 с.
 • 8. Націоналізм як суспільний феномен: енциклопедичний словник / Ю. Л. Титаренко та ін. ; ред. Ю. І. Римаренко. – Донецьк : Донбас, 1997. – 381 с.
 • 9. Національна держава: національний і наднаціональний виміри / Ю. Римаренко та ін. – К. : Донеччина, 1998. – 255 с.
 • 10. Сміт Е.Д. Націоналізм: теорія, ідеологія, історія.- К.: 2004.
 • 11. Government policies and ethnic relations in Asia and the Pasific/ ed. M. E. Brown, S. Ganguly. – Cambridge, Massachusetts ; London : MIT press, 1997. – 607 p.
 • 12. Managing ethnic tension in the Post-Soviet space: the examples of Kazakhstan and Ukraine: a reference guide / ed. M. Drohobycky. – Washington : American Association for the Advancement of science, 1995. – 197 p.

Інформаційні ресурси

 • www.social-science.com.ua – Український науковий журнал
 • www.ucipr.kiev.ua – Український незалежний центр політичних досліджень
 • www.ethnopolitics.org – Ethnopolitics Specialist Group
 • www.ipiend.gov.ua – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму