Оголошення – Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Міжнародні та європейські стандарти місцевого самоврядування: проблеми імплементації в Україні»

13.11.2019 | 22:59

Шановні колеги!

ЗАПРОШУЄМО

Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

«МІЖНАРОДНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ В УКРАЇНІ»

Конференція відбудеться 20 грудня 2019 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Метою конференції є публічна наукова дискусія з проблематики концепцій та практик імплементації міжнародно-правових та європейських стандартів місцевого самоврядування в Україні в контексті здійснення реформи децентралізації публічної влади.

До участі в конференції запрошуються представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти та студенти, громадські активісти, всі хто цікавиться питаннями міжнародно-правового регулювання місцевого самоврядування та децентралізації публічної влади і долучається до успішного проведення реформ в Україні.

Напрями роботи конференції:
1. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування.
2. Всесвітня декларація 1985 року та інші міжнародні стандарти місцевого самоврядування.
3. Європейська хартія місцевого самоврядування та імплементація її положень в Україні.
4. Досвід країн-членів Європейського Союзу в сфері місцевого самоврядування.
5. Науково-методологічні та організаційно-правові основи децентралізації публічної влади в Україні.
6. Об’єднання територіальних громад в Україні: проблеми та перспективи.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

Матеріали (тези) конференції
Для участі в конференції необхідно не пізніше 22 листопада 2019 року (включно) надіслати тези доповіді обсягом до 5 сторінок до оргкомітету конференції електронною поштою на адресу Suszynski@ukr.net.
Збірник тез доповідей учасників конференції передбачається опублікувати до початку конференції.
До друку приймаються раніше не опубліковані тези наукової доповіді, виступу або повідомлення українською, англійською або польською мовами. Викладення наукового матеріалу повинно бути послідовним, логічно завершеним, з чітким формулюванням, що виключає двояке тлумачення або неправильне розуміння інформації, а мова тексту – лаконічною та відповідати літературним нормам. Наукові публікації повинні бути написані в науковому стилі та не містити граматичних помилок (має бути вичитано та відредаговано автором).
Оргкомітет залишає за собою право відбору тез для включення у збірник, а також доповідей для включення у програму конференції.

Вимоги до оформлення тез доповіді
Обсяг тез доповіді до 5 сторінок при форматі сторінки А4, текстовий редактор Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1, стиль – Normal; відступ – 12,5 мм; поля – 20 мм. Сторінки нумеруються (зверху зліва).
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада та контактний телефон автора зазначаються на початку, ліворуч від тексту.
Наступний абзац повинен містити назву доповіді (прописними літерами, шрифт напівжирний, вирівняний по центру). Далі розміщується текст доповіді.
Список літератури подається в кінці тексту з дотриманням усіх бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами під назвою «Література». У тексті посилання на літературу позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 271].
Назва файлу повинна бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та імені учасника конференції (наприклад, Петренко В.).

Контакти оргкомітету:
Сушинський Олександр, моб. тел. +380679001814.
Микієвич Михайло, моб. тел. +380677125946.
Бедрій Руслан, моб. тел. +380683017391.

Реєстрація учасників конференції:
20 грудня 2019 року (початок о 9.30)
За адресою: Львів, вул. Січових Стрільців, 19.
Факультет міжнародних відносин.
Актова зала, аудиторія 205.

Конференція