Зовнішня політика Європейського Союзу

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832доцент Зінько І. З.МВК-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
816МВК-41

Опис курсу

Мета дисципліни

Предмет „Зовнішня політика Європейського Союзу” є нормативним курсом для студентів спеціалізації  “Країнознавство”. Студенти ознайомлюються з суттю, правовою основою, пріоритетами та засобами реалізації зовнішньої політики (ЗП) одного із наймогутніших інтеграційних об’єднань сучасного світу – Європейського Союзу (ЄС). Спільна зовнішня і безпекова політика ЄС (СЗБП ЄС) є основою ЗП ЄС і так званою другою опорою Спільноти, має складну і динамічну в часі інституційно-правову структуру,  характеризується поступальним розвитком і  суперечностями між країнами-учасниками і поставленими завданнями. У ході вивчення цього курсу студенти розглядать такі теми як “Спільна безпекова та оборонна політика ЄС”, “Відносини ЄС з країнами ЄЗВТ”, “Відносини ЄС-США та ЄС-Канада”, “Відносини ЄС з державами Азії”, “Торговельна політика ЄС”,

“Політика розширення ЄС. Відносини з країнами Східної та Південно-Східної Європи”, “Середземноморська політика ЄС”, “Відносини ЄС з країнами Африки та Латинської Америки”, “Гуманітарна політика ЄС” та ін.

Студенти мають змогу проаналізувати динаміку та сучасний стан зовнішньої політики ЄС, з’ясувати правову, загальнополітичну, економічну, гуманітарну та інші складові цієї політики. У ході вивчення предмету студенти аналізують і порівнюють правове та інституційне забезпечення, відмінності у становленні та динаміці розвитку відносин ЄС з окремими державами та субрегіонами.

Курс є інтегрованою навчальною дисципліною, що охоплює базові знання про історію, політику та економіку ЄС, окремих країн та субрегіонів поза його межами. Тут розглядаються  політико-правові,  економічні, фінансові, митні, валютні, галузеві програми ЗП ЄС,  процеси інтеграційного співробітництва ЄС з окремими державами.

Завдання дисципліни

Завдання дисципліни полягає в ознайомленні студентів з основними групами чинників, політико-правовим та інституційним забезпеченням формування та реалізації зовнішньої політики ЄС, з    основними формами і механізмами реалізації зовнішньої політики Спільноти як на рівні міжнародних організацій, так і в межах двостороннього міждержавного співробітництва.  Студенти пізнають інституційне забезпечення та механізми реалізації безпекової політики ЄС,  гуманітарної та торговельної політики Спільноти. В ході вивчення курсу студентам розкривається логіка та причинно-наслідковий зв’язок між поставленими завданнями, використаними засобами та отриманими результатами у проведенні зовнішньої політики ЄС з часу підписання Мааастрихтських угод 1992 р. до теперішнього часу.

Очікувані результати

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • – об’єкт і предмет зовнішньої політики ЄС,
 • – механізми та засоби реалізації зовнішньої політики Співтовариства;
 • – основні групи чинників, що визначають зовнішню політику ЄС,
 • – особливості реалізації зовнішньої політики  в різні періоди, починаючи з 50-их років ХХ ст.. і дотепер., ;
 • – форми та механізми співробітництва ЄС з окремими державами та регіонами світу;
 • – засоби реалізації зовнішньої політики на рівні міжнародних організацій

В результаті вивчення даного предмета студент повинен вміти:

 • –           оперувати політико-правовою та економічною термінологією з метою аналізу сфер та напрямів зовнішньої політики ЄС;
 • –           встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у детермінантах, засобах, інструментах та наслідках зовнішньої політики ЄС;
 • –          з’ясовувати причини напруженого та проблемного стану відносин ЄС з окремими міжнародними організаціями та державами і пропонувати шляхи щодо їхнього вирішення;
 • –           обґрунтовувати власні приклади оптимальної реалізації спільного інтересу та  визначати пріоритетні напрями зовнішньої політики Спільноти.

Рекомендована література

 1. Вахудова М.-А. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму. – К.: Втдав. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – 379 с.
 2. Гудби Д., Бувальда П., Тренин Д. Стратегия стабильного мира. Навстречу Евроатлантическому сообществу безопасновти. – М.: Международные отношения, 2003. – 208 с.
 3. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 4. Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник. – К: Знання, 2008. – 839 с.
 5. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 6. Європейський Союз: структура, функції, механізми / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002 – 176 с. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 7. Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу: Теорія і практика інтеграційного процесу. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2002. – 253 с.
 8. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 9. Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навч. посібник / За ред. М.З.Мальського, Ю.М.Мороза. – Львів:Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 397 с.
 10. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 11. НАТО. Довідник. – К.: Основи, 1997.
 12. Ніццький договір та розширення ЄС / М-во юстиції України. Центр порівнял. права; За наук. ред. С.Шевчука. – К.: Логос, 2001. – 196 с.
 13. Рудько С.О. Зовнішня політика країн Західної Європи. = Острог: Вид-во Нац. Ун-ту «Острозька академія», 2012. – 412 с
 14. Світова та європейська інтеграція: Навчальний посібник / За заг. ред. Я.Й.Малика. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – С. 187.
 15. Białkowski Z., Krzymowski A. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Euporejskiej w aspekcie stosunków transatlantyckich. Kutno: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, 2005. – 170 s.
 16. Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. W-wa: Scholar, 2009. – 446 s.
 17. BorkowskiP.J. Polityka sąsiedstwa Unii Europejskiej. W-wa: Difin, 2009. – 248 s.
 18. Zajączkowski J. Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych. W-wa, 2006. -328 s.
 19. Zięba R. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeńtswa Unii Europejskiej. W-wa: Wyd-wa Akademickie i Profesjinalne, 2007. – 280 s.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму