Зовнішня політика країн Європи

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
7Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
732доцент Зінько І. З.МВК-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВК-41

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Розуміння суті, вибору стратегії і пріоритетів зовнішньої політики держави, форм і  методів її реалізації є одним із головних завдань підготовки спеціалістів з міжнародних відносин. Курс “Зовнішня політика  країн Європи” є одним із базових у підготовці студентів за спеціалізаціями “міжнародні відносини” і “країнознавство”.

Студенти вивчають і аналізують у першому блоці курсу  спільні проблеми європейської політики, зокрема проблеми безпеки і миру, врегулювання регіональних конфліктів, проблеми захисту прав людини, економічного співробітництва, охорони довкілля, співробітництва у сферах науки, освіти, культури. Кілька тем присвячено ролі, організаційній структурі та напрямам діяльності трансатлантичних, загальноєвропейських і субрегіональних організацій: НАТО, ЄС, ОБСЄ, Ради Європи, ЦЄІ, ОЧЕС, СНД та  ін.

Другий блок курсу присвячений розгляду зовнішньої політики окремих країн або груп країн, що подається за такою  загальною схемою:

 1. Місце країни (групи країн) у світовій та європейській політиці.
 2. Основні пріоритети, правова основа і засоби реалізації зовнішньої політики.
 3. Вплив внутрішньої політичної і економічної ситуації на зовнішню політику
 4. Політика безпеки та оборони
 5. Позиція країни (групи країн) у міжнародних та загальноєвропейських організаціях
 6. Відносини з країнами-сусідами.
 7. Відносини з політично та економічно впливовими країнами світу.
 8. Відносини з іншими країнами світу.
 9. Відносини з Україною.

Завдання дисципліни

Завдання дисципліни полягає в ознайомленні студентів з особливостями сучасної європейської без пекової, економічної та культурної політики, провідною роллю міжнародних та загальноєвропейських організацій. з основними групами чинників, політико-правовим та інституційним забезпеченням формування та реалізації зовнішньої політики окремих країн Європи.

Студенти мають змогу проаналізувати динаміку та сучасний стан зовнішньої політики окремих країн Європи, починаючи з другої половини ХХ ст.. і дотепер.  Курс є інтегрованою навчальною дисципліною, що охоплює базові знання про історію, політику та економіку  окремих європейських країн.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • – об’єкт і предмет зовнішньої політики держави,  механізми та засоби реалізації зовнішньої політики держави;
 • – загальні особливості європейської безпекової та економічної політики, роль міжнародних та загальноєвропейських організацій;
 • –  основні групи чинників, що визначають зовнішню політику країни, особливості реалізації зовнішньої політики різними президентами та урядами країни, починаючи з кінця 80-их років ХХ ст., ;
 • –  засоби реалізації зовнішньої політики окремих держав на рівні міжнародних організацій;
 • – особливості двосторонніх міждержавних відносини.

В результаті вивчення даного предмета студент повинен вміти:

 • –           оперувати політико-правовою та економічною термінологією з метою аналізу сфер та напрямів зовнішньої політики держави;
 • –           встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у детермінантах, засобах, інструментах та наслідках зовнішньої політики держави;
 • –      з’ясовувати проблемний характер  політики європейських країн на рівні міжнародних організацій та у двосторонніх відносинах, а також пропонувати шляхи щодо їхнього вирішення;
 • –           обґрунтовувати власні приклади оптимальної реалізації національного інтересу та  визначати пріоритетні напрями зовнішньої політики європейських країн.

Рекомендована література

 1. Бураков Ю., Кипаренко Г. Країни заходу у другій половині XX ст.- Львів: Студії, 1995.- 167с.
 2. Газін В., Копилов С. Новітня історія країн Європи та Америки. 1945-2002 рр. – Київ: Либідь, 2004. – 623 с.
 3. Гудби Д., Бувальда П., Тренин Д. Стратегия стабильного мира. Навстречу Евроатлантическому сообществу безопасновти. – М.: Международные отношения, 2003. – 208 с.
 4. Вахудова М.-А. Нерозділена Європа. Демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму. – К.: Втдав. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2009. – 379 с.
 5. Великобритания. Епоха реформ/ Под ред. А.А. Громыко. – М.: Весь мир, 2007.
 6. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 7. Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник. – К: Знання, 2008. – 839 с.
 8. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 9. Європейський Союз: структура, функції, механізми / За ред. Н.В.Антонюк. – Львів, 2002 – 176 с. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 10. Европейские страны СНГ. Место в „Большой Европе”/Под ред. В. Грабовски, А.В. Малыгина, М.М. Наринского. – М.:Международные отношения, 2005. – 308 с.
 11. Зарубежные страны. Выпуск 1:1998-2003 гг/ Автор-составитель Я.М. Бердычевский. – Запорожье:Премьер, 2003. – 624 с.
 12. Зінько І. Зовнішня політика країн Північної Європи. – Львів:ЛНУ ім.. І. Франка, 2015. – 328 с.
 13. Зіллер Ж.. Політико-адміністративні системи країн ЄС. Порівняльний аналіз / Пер. з фр. В.Ховхуна. – К.: Основи, 1996. – 420 с.
 14. Испания: анфас и профиль/ Под ред. В.Л. Верникова. – М.: Весь мир, 2007. – 347 с.
 15. Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу: Теорія і практика інтеграційного процесу. – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2002. – 253 с.
 16. Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 17. Моріарті Р. Проект Італія. – Київ, 2002-2003. – 130 с.
 18. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.
 19. Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире. – М.: Наука, 2005. – 410 с.
 20. Рудько С.О. Зовнішня політика країн Західної Європи. = Острог: Вид-во Нац. Ун-ту «Острозька академія», 2012. – 412 с
 21. Соціально-економічна географія світу/ за ред. Кузика С.П.- Львів, 2002.
 22. Франція. В поисках нових путей / Под ред. Ю.И. Рубинского. – М.: Весь мир, 2007. – 347 с.
 23. Шадурский В.Г. Внешняя политика Франции. 1945-2002. – Минск: БГУ, 2004. – 175 с.
 24. Юго-Восточная Європа в епоху кардинальних перемен/ Под ред. А.А. Языковой. – М.: Весь мир, 2007. – 347 с.