Теорія міжнародних відносин

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Романюк Р. Й.МВР-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416МВР-21доцент Романюк Р. Й.

Опис курсу

Нормативний курс „Теорія міжнародних відносин” викладається на факультеті міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка для усіх спеціальностей. Актуальна програма курсу розрахована для підготовки студентів спеціальності „міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”. Для спеціальностей „міжнародне право” та „міжнародні економічні відносини” теми лекцій і семінарів додатково модифікуються викладачами.

Теми наведені у послідовності, пов’язаній із логікою викладання дисципліни. Вони також можуть бути використані, як опорний матеріал для самостійного опрацювання. Теми і питання семінарських занять служать закріпленню лекційного матеріалу. Теми рефератів наведені у тексті призначені для самостійної роботи студентів, що виконується ними добровільно з метою поглиблення знань про наукові концепції теорії міжнародних відносин.

Список рекомендованої літератури є переліком обов’язкових для опрацювання наукових праць. Ознайомлення із додатковою літературою може істотно розширити знання доробку провідних вчених, що займалися чи займаються науковими дослідженнями міжнародних відносин.

Метою курсу є сформувати у майбутніх фахівців-міжнародників знання про особливості трактування найважливіших процесів і явищ у міжнародних відносинах; ознайомити їх з новітніми тенденціями розвитку науки про міжнародні відносини; закласти цілісне уявлення про теоретико-методологічний інструментарій дослідження міжнародної реальності, який відповідає актуальному стану розвитку наукового пізнання; розвинути власні потенційні можливості при опрацюванні міжнародної проблематики.

У результаті вивчення нормативного курсу студенти повинні

знати:
– зміст найважливіших категорій і понять теорії міжнародних відносин;
– найважливіші принципи наукових напрямів теорії міжнародних відносин і розуміти зміст їхніх концепцій;
– характер найважливіших особливостей, механізмів та рушійних сил міжнародних відносин;
– особливості сучасних теоретико-методологічних орієнтацій теорії міжнародних відносин;
– сутність і особливості застосування окремих методів та підходів наукового дослідження міжнародних процесів і явищ.

уміти:
– коректно застосовувати основні поняття і категорії теорії міжнародних відносин;
– інтерпретувати інформацію щодо реальних подій у сфері міжнародних відносин;
– застосовувати методи наукового дослідження та аналізувати сучасні міжнародні процеси і явища;
– орієнтуватись в основних тенденціях та проблемах розвитку глобальної міжнародної системи.

Важливою умовою вивчення нормативного курсу “Теорія міжнародних відносин” є наявність у студентів знань із курсів “Міжнародні відносини і світова політика”, “Політична географія”, “Історія дипломатії”, “Міжнародні економічні відносини”, “Історія геополітичних вчень” та ін

Рекомендована література

Основна:

 • 1. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2007. – 461 с.
 • 2. Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка. За ред. М.З.Мальського і Ю.М.Мороза. – Львів.: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2017.
 • 3. Burchill, Scott/Linklater, Andrew. Theories of International Relations. – London: MacMillan, 1996.

Додаткова:

 • 1. Agnew, John. Geopolitics: Re-visioning World Politics. – London: Routledge, 1998.
 • 2. Bieler, Andreas/Morton, Adam David (Ed.) Images of Gramsci: Con¬nections and Contentions in Political Theory and International Relations. – London: Routledge, 2006.
 • 3. Boucher, David. Political Theories of International Relations: From Thukydides to the Present. – Oxford: Oxford University Press, 1998;
 • 4. Clark, Ian/Neumann, Iver B. (Ed.) Classical Theories of International Relations. – London: St. Martin’s Press, 1996;
 • 5. Cox, Robert W. (with Timothy Sinclair) (Ed.) Approaches to World Order. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
 • 6. Crawford, Robert M.A. Idealism and Realism in International Relations. – London: Routledge, 1999;
 • 7. Der Derian, James/Shapiro, Michael J. (Ed.) International/Intertextual Relations: Postmodern Readings of World Politics. – New York: Lexington Books, 1989.
 • 8. Devetak, Richard. Postmodernism. / Burchill, Scott/Linklater, Andrew (Ed.) Theories of International Relations. – 2. Ed. London: Palgrave, 2001. – p.181-208.
 • 9. Friedman, Gil/Starr, Harvey. Agency, Structure, and International Politics: From Ontology to Empirical Inquiry. – London: Routledge, 1997;
 • 10. Groom, Arthur J.R./Light, Margot (Ed.) Contemporary International Relations: A Guide to Theory. – London: Pinter, 1994;
 • 11. Held, David/McGrew, Anthony/Goldblatt, David/Perraton, Jonathan. Global Transformations: Politics, Economics and Culture. – Cambridge: Polity Press, 1999.
 • 12. Katzenstein, Peter (Ed.) The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics. – New York: Columbia University Press, 1996.
 • 13. Knutsen, Torbjörn L. A History of International Relations Theory: An Introduction. – Manchester: Manchester University Press. 1992;
 • 14. Little, Richard/Smith, Michael (Ed.) Perspectives on World Politics: A Reader. – London: Routledge, 1991;
 • 15. Luard, Evan (Ed.) Basic Texts in International Relations: The Evolution of Ideas about International Society. – London: MacMillan, 1992;
 • 16. Neumann, Iver B./Waever, Ole (Ed.) The Future of International Relations: Masters in the Making? – London: Routledge, 1997;
 • 17. Ó Tuathail, Gearóid. Critical Geopolitics: The Politics of Writing Global Space. Borderlines. – B.6. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
 • 18. Onuf, Nicholas Greenwood. World of Our Making. Rules and Rule in So¬cial Theory and International Relations. – Columbia: Columbia University Press, 1989.
 • 19. Smith, Steve (Ed.) International Relations: British and American Perspectives. – Oxford: Basil Blackwell, 1985;
 • 20. Smith, Thomas W. History and International Relations. – London: Routledge, 1999;
 • 21. Thompson, Kenneth W. Schools of Thought in International Relations: Interpreters, Issues, and Morality. – Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1996;
 • 22. Vasquez, John A (Ed.) Classics of International Relations. – Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1996;
 • 23. Wendt, Alexander. Social Theory of International Politics. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
 • 24. Williams, Marc (Ed.) International Relations in the Twentieth Century: A Reader. – Basingstoke: MacMillan, 1989;
 • 25. Wyn Jones, Richard (Ed.) Critical Theory and World Politics. – Boul¬der. Col.: Lynne Rienner, 2001.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму