Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (німецька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Іспит
73Немає
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Бик І. С.МВЕ-31, МВП-31, МВР-31
616доцент Бик І. С.МВЕ-31, МВП-31, МВР-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МВЕ-31доцент Кам’янець В. М.
МВП-31доцент Солтис М. О.
МВР-31
648МВЕ-31доцент Кам’янець В. М.
МВП-31доцент Солтис М. О.
МВР-31
748МВЕ-41доцент Кам’янець В. М.
МВП-41доцент Солтис М. О.
МВР-41
850МВЕ-41доцент Кам’янець В. М.
МВП-41доцент Солтис М. О.
МВР-41

Опис курсу

Завданням курсу „Теорія і практика перекладу” на факультеті міжнародних відносин є вивчення закономірностей виникнення, розвитку і функціонування перекладу в суспільстві. Курс покликаний сформувати навички та вміння, необхідні перекладачу соціально-політичних текстів. Він також переслідує мету визначити особливості мистецтва перекладу, основні принципи та методи перекладацької роботи, вимоги, що висуваються до рівноцінного оригіналові перекладу. У процесі вивчення курсу теорії і практики перекладу студенти закріпляють свій загальноосвітній та культурний рівень і кругозір.

Курс теорії і практики перекладу вивчається на факультеті міжнародних відносин після дворічного вивчення студентами курсу першої іноземної мови (400 аудиторних годин) і ґрунтується на отриманих при цьому знаннях, а також на знаннях та практичних навичках, набутих у процесі вивчення практичного курсу ділової української мови. Кінцевою метою курсу є вироблення вміння та навичок у галузі практики перекладу, а також редагування та критики перекладу публіцистичних текстів.

Основною формою вивчення курсу теорії і практики перекладу є лекції та практичні заняття. Закріплення і практичне застосування теоретичних положень та практичних навичок відбувається підчас виконання домашніх завдань, мовної практики та самостійної творчої роботи студентів. Курс завершується державним письмовим іспитом.

Основна мета вивчення курсу «Теорія і практика перекладу» на факультеті міжнародних відносин полягає у набутті студентами базових теоретичних знань з теорії перекладу, практичних навичок письмового перекладу спеціальної літератури у відповідній області, а також практичних навичок усного перекладу.

Завдання курсу «Теорія і практика перекладу» полягає у навчанні практичних навичок та прийомів перекладу, їх розвитку, поглибленні та удосконаленні.

Рекомендована література

Основна

 1. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. посібник / І. С. Бик. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014.
 2. Іовенко О. С., Ничка І. Р. Deutsch nach Protokoll. Посібник з лексики та граматики для студентів факультетів міжнародних відносин / О. С. Іовенко, І. Р. Ничка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012.
 3. Кам’янець В. Дипломатія німецькою. Посібник з лексики для студентів факультетів міжнародних відносин / Володимир Кам’янець. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2009.
 4. Кияк Т. Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу / Т. Р. Кияк, А. М. Науменко, О. Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2006.
 5. Лесечко Б. В. Німецька мова у сфері державного управління (опорний конспект дистанційного курсу) : Навчальний посібник / Лесечко Б. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2004.
 6. Мірам Г. Е., Дайнеко В. В., Тарануха Л. А., Грищенко М. В., Гон О. М. Основи перекладу : Курс лекцій; Навчальний посібник / Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарнуха, М. В. Грищенко, О. М. Гон. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2002
 7. Назаркевич Х. Я. Основи перекладознавства = Grundkurs Translatologie : в 2 ч. Ч. 1 : Теоретичний курс : навч. посібник / Христина Назаркевич. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010.
 8. Німецько-український словник гуманітарних наук / за ред. Вахтанґа Кебуладзе. – К. : Дух і літера, 2009.
 9. Тимощук Н. П., Жовківський А. М., Зінченко І. В. Право і юстиція Німеччини: фахові тексти та кримінальні історії / Н. П. Тимощук, А. М. Жовківський, І. В. Зінченко. – Чернівці : Чернівецький державний університет, 1999.
 10. Achilles U., Klause D., Pleines W. Marktplatz. Deutsche Sprache in der Wirtschaft. Mit Texten und Übungen für Selbststudium und Unterricht / Ulrich Achilles, Dieter Klause, Wolfgang Pleines. – Köln : Labonte, Büro für Verlagsmarketing, 1998.
 11. Buntrock G., Bonnafous J., Kopylowa G. Konferenzsprache / G. Buntrock, J. Bonnafous, G. Kopylowa. – Leipzig : Enzyklopädie Verlag, 1983.
 12. Kapp V. Übersetzer und Dolmetscher / V. Kapp. – Tübingen : A. Francke Verlag, 1991.

Додаткова

 1. Кучер З.І., Орлова М.О., Ліпісівіцький М.Л. Галузевий переклад: німецька мова / З.І. Кучер, М.О. Орлова, М.Л. Ліпісівіцький. – Вінниця: Нова книга, 2018.
 2. Максимчук В.С., Смірнова К.Г. Практикум з перекладу. Німецька мова / В.С. Максимчук, К.Г. Смірнова. – Київ: Університет «Україна», 2007.
 3. Міщенко А. Л. Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу (на прикладі німецькомовної фахової комунікації) / А. Л. Міщенко. – Вінниця: Нова книга, 2013.
 4. Міщенко Л. А. Турченко О.М. Посібник з художнього перекладу до курсу «Теорія і практика перекладу». (нім) / Л. А. Міщенко, О.М. Турченко. – Вінниця: Нова книга, 2003.
 5. Найдов Б. П. Modalität des deutschen Satzes in Sprechübungen mit dem Tonbandgerät / Б. П. Найдов. – K. : Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1968.
 6. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу / К. М. Сухенко. – К. : Вид-во Київського університету, 1972.

Інформаційні ресурси

Актуальна преса, інтернет, телебачення

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму