Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (німецька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
63Іспит
73Залік
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Бик І. С.
416доцент Бик І. С.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532доцент Кам’янець В. М., Ничка І. Р.
доцент Солтис М. О.
648доцент Кам’янець В. М., Ничка І. Р.
доцент Солтис М. О.
748доцент Кам’янець В. М., Ничка І. Р.
доцент Солтис М. О.
850доцент Кам’янець В. М., Ничка І. Р.
доцент Солтис М. О.

Опис курсу

Завданням курсу „Теорія і практика перекладу” на факультеті міжнародних відносин є вивчення закономірностей виникнення, розвитку і функціонування перекладу в суспільстві. Курс покликаний сформувати навички та вміння, необхідні перекладачу соціально-політичних текстів. Він також переслідує мету визначити особливості мистецтва перекладу, основні принципи та методи перекладацької роботи, вимоги, що висуваються до рівноцінного оригіналові перекладу. У процесі вивчення курсу теорії і практики перекладу студенти закріпляють свій загальноосвітній та культурний рівень і кругозір.

Курс теорії і практики перекладу вивчається на факультеті міжнародних відносин після дворічного вивчення студентами курсу першої іноземної мови (400 аудиторних годин) і ґрунтується на отриманих при цьому знаннях, а також на знаннях та практичних навичках, набутих у процесі вивчення практичного курсу ділової української мови. Кінцевою метою курсу є вироблення вміння та навичок у галузі практики перекладу, а також редагування та критики перекладу публіцистичних текстів.

Основною формою вивчення курсу теорії і практики перекладу є лекції та практичні заняття. Закріплення і практичне застосування теоретичних положень та практичних навичок відбувається підчас виконання домашніх завдань, мовної практики та самостійної творчої роботи студентів. Курс завершується державним письмовим іспитом.

Основна мета вивчення курсу «Теорія і практика перекладу» на факультеті міжнародних відносин полягає у набутті студентами базових теоретичних знань з теорії перекладу, практичних навичок письмового перекладу спеціальної літератури у відповідній області, а також практичних навичок усного перекладу.

Завдання курсу «Теорія і практика перекладу» полягає у навчанні практичних навичок та прийомів перекладу, їх розвитку, поглибленні та удосконаленні.

Рекомендована література

Основна

 1. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. Посібник / І. С. Бик. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014.
 2. Іовенко О. С., НичкаІ. Р. Deutsch nach Protokoll. Посібник з лексики та граматики для студентів факультетів міжнародних відносин / О. С. Іовенко, І. Р. Ничка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012.
 3. Кам’янець В. Дипломатія німецькою. Посібник з лексики для студентів факультетів міжнародних відносин / Володимир Кам’янець. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2009.
 4. Кияк Т.Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу / Т. Р. Кияк, А. М. Науменко, О. Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2006.
 5. Лесечко Б. В. Німецька мова у сфері державного управління (опорний конспект дистанційного курсу) : Навчальний посібник / Лесечко Б. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2004.
 6. Мірам Г. Е., Дайнеко В. В., Тарануха Л. А., Грищенко М. В., Гон О. М. Основи перекладу : Курс лекцій; Навчальний посібник / Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарнуха, М. В. Грищенко, О. М. Гон. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2002
 7. Назаркевич Х. Я. Основи перекладознавства = Grundkurs Translatologie : в 2 ч. Ч. 1 : Теоретичний курс : навч. посібник / Христина Назаркевич. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010.
 8. Німецько-український словник гуманітарних наук / за ред. Вахтанґа Кебуладзе. – К. : Дух і літера, 2009.
 9. Тимощук Н. П., ЖовківськийА. М., Зінченко І. В. Право і юстиція Німеччини: фахові тексти та кримінальні історії / Н. П. Тимощук, А. М. Жовківський, І. В. Зінченко. – Чернівці : Чернівецький державний університет, 1999.
 10. AchillesU., Klause D., Pleines W. Marktplatz. Deutsche Sprache in der Wirtschaft. Mit Texten und Übungen für Selbststudium und Unterricht / Ulrich Achilles, Dieter Klause, Wolfgang Pleines. – Köln : Labonte, Büro für Verlagsmarketing, 1998.
 11. Buntrock, Bonnafous J., Kopylowa G. Konferenzsprache / G. Buntrock, J. Bonnafous, G. Kopylowa. – Leipzig : Enzyklopädie Verlag, 1983.
 12. Kapp V. Übersetzer und Dolmetscher / V. Kapp. – Tübingen : A. Francke Verlag, 1991.

Додаткова

 1. АрхиповА. Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский / А. Ф. Архипов. – М. : Высшая школа, 1998.
 2. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Форин. – М. : Высшая школа, 1986
 3. Гофман Е. А., Куриленко П. Н. Синхронный перевод / Е. А. Гофман, П. Н. Куриленко. – М. : Высшая школа, 1987.
 4. Комиссаров В. Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990.
 5. Комиссаров В. Н. Слово о переводе. (Очерк лингвистического учения о переводе) / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения.
 6. Копанев П. И., Беер Ф. Теория и практика письменного перевода. Перевод с немецкого языка на русский / П. И. Копанев, Ф. Беер. – Минск : Вышэйшая школа, 1986.
 7. Латышев Л. К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания / Л. К. Латышев. – М. : Просвещение, 1988.
 8. Латышев Л. К. Технология перевода. Уч. пос. по подготовке переводчиков (с нем. яз.) / Латышев Л. К. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001.
 9. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения переводу на слух / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Изд-во ИМО, 1959
 10. Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Воениздат, 1980
 11. Миньяр-Белоручев Р. К. Последовательный перевод. Теория и методы обучения / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Воениздат, 1969
 12. Миньяр-Белоручев Р. К. Пособие по устному переводу (Записи в последовательном переводе) / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : “Высшая школа”, 1969
 13. Мирам Г. Э. Профессия: переводчик / Г. Э. Мирам. – Киев : Ника-Центр Эльга, 2000
 14. НайдовБ. П. Modalität des deutschen Satzes in Sprechübungen mit dem Tonbandgerät / Б. П. Найдов. – K. : Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1968.
 15. Розанова З. Е. Пособие по переводу с немецкого на русский язык / З. Е. Розанова. – М. : Изд-во литературы на иностранных языках, 1961.
 16. Сазонова Е. М. Пособие по переводу с русского языка на немецкий / Е. М. Сазонова. – М. : Высшая школа, 1980.
 17. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу / К. М. Сухенко. – К. : Вид-во Київського університету, 1972
 18. Томсон Г. В. Немецкий язык. Курс юридического перевода. Гражданское и торговое право / Г. В. Томсон. – М. : Восток –Запад, 2004.
 19. Федоров А. В. Основы общей теории перевода / А. В. Федоров. – М. : Высшая школа, 1983.
 20. Hering, Matussek M. Geschäftskommunikation / A. Hering, M. Matussek. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 1996.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму