Теорія і практика перекладу ІІІ-ІV (німецька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік
63Іспит
73Залік
82Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент Бик І. С.МВЕ-31, МВП-31, МВР-31
616доцент Бик І. С.МВЕ-31, МВП-31, МВР-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532МВЕ-31доцент Кам’янець В. М.
МВП-31доцент Солтис М. О.
МВР-31
648МВЕ-31доцент Кам’янець В. М.
МВП-31доцент Солтис М. О.
МВР-31
748МВЕ-41доцент Кам’янець В. М.
МВП-41доцент Солтис М. О.
МВР-41
850МВЕ-41доцент Кам’янець В. М.
МВП-41доцент Солтис М. О.
МВР-41

Опис курсу

Завданням курсу „Теорія і практика перекладу” на факультеті міжнародних відносин є вивчення закономірностей виникнення, розвитку і функціонування перекладу в суспільстві. Курс покликаний сформувати навички та вміння, необхідні перекладачу соціально-політичних текстів. Він також переслідує мету визначити особливості мистецтва перекладу, основні принципи та методи перекладацької роботи, вимоги, що висуваються до рівноцінного оригіналові перекладу. У процесі вивчення курсу теорії і практики перекладу студенти закріпляють свій загальноосвітній та культурний рівень і кругозір.

Курс теорії і практики перекладу вивчається на факультеті міжнародних відносин після дворічного вивчення студентами курсу першої іноземної мови (400 аудиторних годин) і ґрунтується на отриманих при цьому знаннях, а також на знаннях та практичних навичках, набутих у процесі вивчення практичного курсу ділової української мови. Кінцевою метою курсу є вироблення вміння та навичок у галузі практики перекладу, а також редагування та критики перекладу публіцистичних текстів.

Основною формою вивчення курсу теорії і практики перекладу є лекції та практичні заняття. Закріплення і практичне застосування теоретичних положень та практичних навичок відбувається підчас виконання домашніх завдань, мовної практики та самостійної творчої роботи студентів. Курс завершується державним письмовим іспитом.

Основна мета вивчення курсу «Теорія і практика перекладу» на факультеті міжнародних відносин полягає у набутті студентами базових теоретичних знань з теорії перекладу, практичних навичок письмового перекладу спеціальної літератури у відповідній області, а також практичних навичок усного перекладу.

Завдання курсу «Теорія і практика перекладу» полягає у навчанні практичних навичок та прийомів перекладу, їх розвитку, поглибленні та удосконаленні.

Рекомендована література

Основна

 1. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. Посібник / І. С. Бик. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014.
 2. Іовенко О. С., НичкаІ. Р. Deutsch nach Protokoll. Посібник з лексики та граматики для студентів факультетів міжнародних відносин / О. С. Іовенко, І. Р. Ничка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012.
 3. Кам’янець В. Дипломатія німецькою. Посібник з лексики для студентів факультетів міжнародних відносин / Володимир Кам’янець. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2009.
 4. Кияк Т.Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу / Т. Р. Кияк, А. М. Науменко, О. Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2006.
 5. Лесечко Б. В. Німецька мова у сфері державного управління (опорний конспект дистанційного курсу) : Навчальний посібник / Лесечко Б. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2004.
 6. Мірам Г. Е., Дайнеко В. В., Тарануха Л. А., Грищенко М. В., Гон О. М. Основи перекладу : Курс лекцій; Навчальний посібник / Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарнуха, М. В. Грищенко, О. М. Гон. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2002
 7. Назаркевич Х. Я. Основи перекладознавства = Grundkurs Translatologie : в 2 ч. Ч. 1 : Теоретичний курс : навч. посібник / Христина Назаркевич. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010.
 8. Німецько-український словник гуманітарних наук / за ред. Вахтанґа Кебуладзе. – К. : Дух і літера, 2009.
 9. Тимощук Н. П., ЖовківськийА. М., Зінченко І. В. Право і юстиція Німеччини: фахові тексти та кримінальні історії / Н. П. Тимощук, А. М. Жовківський, І. В. Зінченко. – Чернівці : Чернівецький державний університет, 1999.
 10. AchillesU., Klause D., Pleines W. Marktplatz. Deutsche Sprache in der Wirtschaft. Mit Texten und Übungen für Selbststudium und Unterricht / Ulrich Achilles, Dieter Klause, Wolfgang Pleines. – Köln : Labonte, Büro für Verlagsmarketing, 1998.
 11. Buntrock, Bonnafous J., Kopylowa G. Konferenzsprache / G. Buntrock, J. Bonnafous, G. Kopylowa. – Leipzig : Enzyklopädie Verlag, 1983.
 12. Kapp V. Übersetzer und Dolmetscher / V. Kapp. – Tübingen : A. Francke Verlag, 1991.

Додаткова

 1. АрхиповА. Ф. Самоучитель перевода с немецкого языка на русский / А. Ф. Архипов. – М. : Высшая школа, 1998.
 2. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Форин. – М. : Высшая школа, 1986
 3. Гофман Е. А., Куриленко П. Н. Синхронный перевод / Е. А. Гофман, П. Н. Куриленко. – М. : Высшая школа, 1987.
 4. Комиссаров В. Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990.
 5. Комиссаров В. Н. Слово о переводе. (Очерк лингвистического учения о переводе) / В. Н. Комиссаров. – М. : Международные отношения.
 6. Копанев П. И., Беер Ф. Теория и практика письменного перевода. Перевод с немецкого языка на русский / П. И. Копанев, Ф. Беер. – Минск : Вышэйшая школа, 1986.
 7. Латышев Л. К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания / Л. К. Латышев. – М. : Просвещение, 1988.
 8. Латышев Л. К. Технология перевода. Уч. пос. по подготовке переводчиков (с нем. яз.) / Латышев Л. К. – М. : НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001.
 9. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения переводу на слух / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Изд-во ИМО, 1959
 10. Миньяр-Белоручев Р. К. Общая теория перевода и устный перевод / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Воениздат, 1980
 11. Миньяр-Белоручев Р. К. Последовательный перевод. Теория и методы обучения / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Воениздат, 1969
 12. Миньяр-Белоручев Р. К. Пособие по устному переводу (Записи в последовательном переводе) / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : “Высшая школа”, 1969
 13. Мирам Г. Э. Профессия: переводчик / Г. Э. Мирам. – Киев : Ника-Центр Эльга, 2000
 14. НайдовБ. П. Modalität des deutschen Satzes in Sprechübungen mit dem Tonbandgerät / Б. П. Найдов. – K. : Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1968.
 15. Розанова З. Е. Пособие по переводу с немецкого на русский язык / З. Е. Розанова. – М. : Изд-во литературы на иностранных языках, 1961.
 16. Сазонова Е. М. Пособие по переводу с русского языка на немецкий / Е. М. Сазонова. – М. : Высшая школа, 1980.
 17. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу / К. М. Сухенко. – К. : Вид-во Київського університету, 1972
 18. Томсон Г. В. Немецкий язык. Курс юридического перевода. Гражданское и торговое право / Г. В. Томсон. – М. : Восток –Запад, 2004.
 19. Федоров А. В. Основы общей теории перевода / А. В. Федоров. – М. : Высшая школа, 1983.
 20. Hering, Matussek M. Geschäftskommunikation / A. Hering, M. Matussek. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 1996.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму