Теорія держави і права

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
1Залік
27.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132доцент Малига В. А.МВП-11
232доцент Малига В. А.МВП-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132МВП-11доцент Малига В. А.
232МВП-11доцент Малига В. А.

Опис курсу

Теорія держави і права — фундаментальна наука і навчальна дисципліна, що вивчає державу і право як явища суспільного життя, основні закономірності їх виникнення і розвитку, їх сутність, призначення і функціонування в суспільстві, а також особливості політичної і правової свідомості та правового регулювання.

Рекомендована література

 1. Оніщенко Н. М. Правова система і держава в Україні: Монографія. — К., 2002
 2. Гусарєв С., Колодій А. Фундаменталізація теорії держави і права // Право України. — 2009. — № 4. — C. 194—196; Рец. на кн.: Загальна теорія держави і права: Підруч. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін.; За ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. — Х.: Право, 2009. — 584 с.
 3. Кельман М. Аналіз традиційності і новацій у розвитку теорії держави і права // Право України. — 2006. — № 9. — C. 38-42.
  Козюбра М. І. Місце філософії права в системі суспільствознавства (до питання про дисциплінарний статус філософії права) // Пробл. філос. права. Т. 1. — К.-Чернівці: Рута, 2003. — C.27-32.
 4. П. Молочко. Держави теорії // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с. ISBN 978-966-611-818-2
 5. Недбайло П. Е. Введение в общую теорию государства и права (предмет, система, функции науки). — К.: Вища шк., 1971. — 160 с.
  За ред. Н. П. Осипової. Соціологія права: Підруч. — К.: Ін-Юре, 2003. — С.276
 6. Тімочко О. Ю. Про предмет і об’єкт теорії держави та права // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. — Л.: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2007. — Вип. 2. — C. 64-70.
 7. За ред. О. Г. Данільяна. Філософія права: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — С.272.
 8. Цвік М. Основні напрямки наукових досліджень в галузі теорії та історії держави і права // Вісн. Акад. прав. наук України — 2003. — № 2-3 (33-34). — С. 25-37.
 9. Циппеліус Р. Філософія права: пер. з нім. — К. : Тандем, 2000. — 300 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму