Спільні політики ЄС

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
8Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
820доцент Краєвська О. А.МВК-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
810МВК-41доцент Краєвська О. А.

Опис курсу

Предметом навчальної дисципліни «Спільні політики Європейського Союзу» є поняття та сутність спільних політик Європейського Союзу, моделі їх формування та особливості формування і реалізації спільних політик ЄС в різних сферах. Особлива увага приділяється аналізу нормативно-правового регулювання та діяльності інституцій ЄС у цих сферах та трансформація спільних політик ЄС в процесі європейської інтеграції. Розглядаються організаційні, адміністративні, правові аспекти становлення і розвитку спільних політик ЄС. Даний курс включає питання узагальнення історичного досвіду і появи нових тенденцій у розбудові спільних політик ЄС та їх врахування і застосування у повсякденній діяльності Європейського Союзу.

Метою курсу „Спільні політики ЄС” є ознайомлення студентів із теоретичними основами формування спільних політик ЄС, дослідження моделей їх формування та аналіз основних політик ЄС в процесі європейської інтеграції; формування цілісного уявлення у студентів про діяльність ЄС у різних сферах та залучення його інституцій до процесів формування та реалізації спільних політик ЄС; формування навичок з практичного використання отриманих знань.

У результаті вивчення та засвоєння основних положень і дефініцій навчального курсу студент повинен

знати:

– зміст поняття «спільні політики ЄС», їх види та моделі формування;

– передумови і процес становлення спільних політик Європейського Союзу,

– нормативно-правове регулювання спільних політик ЄС;

– інституційне забезпечення процесу формування та реалізації спільних політик ЄС;

– функції та внутрішньо організаційні принципи, форми і методи діяльності інституцій ЄС у різних сферах;

– особливості формування та реалізації спільних політик ЄС у різних сферах.

вміти:

– володіти спеціальною термінологією і застосовувати набуті знання для оцінки перспектив формування та розвитку спільних політик ЄС;

– аналізувати діяльність інституцій Європейського Союзу у різних сферах;

– характеризувати існуючі спільні політики ЄС та їх взаємодію;

– оцінювати перспективи розвитку спільних політик ЄС;

– визначати взаємозв’язок спільних політик ЄС з національними політиками у цих сферах;

– аналізувати перспективи залучення України до процесів європейської інтеграції та співпраці нашої держави з ЄС у різних сферах.

Рекомендована література

Основна

 1. Волес В., Волес Г. Творення політики в Європейському Союзі / Пер. з англ. Р.Ткачук. – К.: Вид-во Соломії Павличко „Основи”, 2004. – 871 с.
 2. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 3. Європейський Союз. Словник-довідник / Ред. М.Марченко. – К.: К.І.С., 2006. – 140 с.
 4. Європейський Союз: політика, економіка, право: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Антонюк, М.М.Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 5. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу: Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2005. – XIV с., 466 с.

Додаткова:

Монографія:

 • Краєвська О. Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми : монографія / О.А. Краєвська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 276 с.

Методичні рекомендації:

 • Краєвська О.А.Спільні політики Європейського Союзу: методичні рекомендації до навчального курсу. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 128 с.

Інтернет

 1. http://www.ceps.be ― Центр Європейських політичних досліджень, Брюссель
 2. http://www.europa.eu.int ― офіційний ресурс, присвячений ЄС
 3. http://europa.eu.int/eur-lex/lex ― Європейське законодавство
 4. http://www.delukr.cec.eu.int – Представництво Європейської Комісії в Україні