Проблеми світової цивілізації

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Романюк Н. А.МВК-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616МВК-31доцент Романюк Н. А.

Опис курсу

Розвиток сучасної цивілізації характеризується посиленням глобального характеру багатьох процесів і явищ. Зростання ролі глобальної політики, взаємопов’язаність і масштабність загальносвітових процесів в економічній, політичній, соціальній і культурній сферах суспільного життя, які залучають щораз більшу частку населення Землі, свідчать про наявність об’єктивних передумов для появи проблем, що мають глобальний, планетарний характер.

Глобальні проблеми увібрали в себе як традиційні, так і якісно нові протиріччя соціального прогресу і вимагають для розв’язання не лише зусиль окремих країн, а спільних дій усього людства.

Курс “Проблеми світової цивілізації” розрахований на студентів факультету міжнародних відносин спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Метою курсу є комплексне вивчення основних проблем, явищ і процесів, що мають глобальний характер і суттєво впливають на розвиток сучасної цивілізації.

Рекомендована література

 1. Алексеєнко І. Світові цивілізації в історичній динаміці. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11639/16-Alekseenko.pdf? sequence=1
 2. Арутюнов В. Філософія глобальних проблем сучасності. – К.: КНЕУ, 2003. – 90 с. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ubooks.com.ua/books/000150/inx.php
 3. Бебик В. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика : [навч. посібник]. – К. : Ун-тет «Україна», 2006. – 208 с.
 4. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О. Білорус, Д.Лук’яненко та ін. Керівник колект. і наук. ред. О.Білорус. – К., 2001. – 733 с.
 5. Глобалізація і сучасний міжнародний процес / За ред. проф. Б.Гуменюка і проф. С.Шергіна. – К.: Університет „Україна”, 2009. – 508 с.
 6. Глобальні зміни світу-2025. Доповідь Національної розвідувальної Ради США. // Пер. з англ. – Львів: Літопис, 2010. – 188 с.
 7. Глобальні проблеми людства: навч. посібник / М.Книш, Л.Котик. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2015. – 330 с.
 8. Глобальні проблеми світу: атлас. – К.: Картографія, 2009. – 144 с.
 9. Іващенко М. Глобальні проблеми людства та їх прояв в Україні // Економічні студії . – 2018. – №. 1(19). – С. 20-24.
 10. Капітон О. Глобалістика і глобальні проблеми сучасності. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_Gum/Fkzh/2010_35/3Kapiton_O.pdf
 11. Кислицина О. Глобальні проблеми та ризики сучасності // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: “Економічні науки”. – 2014. – Вип. 9-1. Ч. 4. – С. 28-31.
 12. Книш М. Політико-географічна глобалістика: навч. посібник. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 484 с.
 13. Кононенко О. Актуальні проблеми сталого розвитку: навчально-методичний посібник – К.: ДП «Прінт сервіс», 2016. – 109 с.
 14. Коротіч Г. Філософія глобальних проблем сучасності: навчальний посібник для студентів всіх форм навчання / Г. В. Коротіч. – Маріуполь : ПДТУ, 2011. – 101 с.
 15. Лукашевич В. Глобалістика : навч. посібник / [2-ге вид., доп. і перероб.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 440 с.
 16. Молчанова Е. Філософія глобальних проблем у контексті нового економічного порядку [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://iepjournal.com/journals/24/2016_5_Molchanova.pdf
 17. Павленко Ю. Історія світової цивілізації: Посіб. для вищ. навч. закладів. Вид. 2. – К. : Вища школа, 1999. – 412 с.
 18. Пішак О. Філософія глобальних проблем сучасності : конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 157 с. – Доступно з: http://194.44.112.13/chytalna/4751/index.html#p=5
 19. Суліма Є. Глобалістика: підручник. – К.: Вища школа, 2010. – 544 с.
 20. Щерба С. Філософія глобальних проблем сучасності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.com/19601208/filosofiya/globalni_problemi_suchasnosti