Порівняльне адміністративне право

Тип: Нормативний

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
5СЕНИК  С. В.

Опис курсу

«Порівняльне адміністративне право» є ознайомлення студентів з теоретичними і практичними аспектами генезису сучасного адміністративного права, приділяючи, зокрема, увагу розвитку основних міжнародних систем адміністративного права на прикладі зарубіжних країн. Особлива увага приділяється порівняльному аспекту функціонування різних інститутів адміністративного права у різних правових системах. Вивчається вплив права Європейського Союзу на прикладні аспекти державного управління.

Питання оптимізації державного управління набувають дедалі більшого значення у більшості сучасних країн з розвинутою демократією. Практика державного управління свідчить, що неможливо уніфікувати принципи та механізми державного управління на нормотворчому рівні. Мова може йти про оптимізацію процесів управління на основі загальних принципів, розробку яких веде адміністративне право, особливо порівняльне. Питання оптимізації внутрішньої адміністрації як ніколи гостро постало перед Україною. Частково це пов’язується із наближенням Європейського Союзу до кордонів нашої країни, частково – викликом сучасного періоду розвитку соціуму. Сучасні економічні та політичні чинники вже на даному етапі вимагають гармонізації принципів державного управління України з провідними країнами світу.

Мета навчального курсу – засвоєння положень про джерела адміністративного права різних країн, основних інститутів, спрямованих на оптимізацію державного управління, що дало б можливість на фаховому рівні здійснювати правотворчу та правозастосовчу діяльність у сфері державного управління. Дисципліна спрямована на засвоєння студентами знань про джерела адміністративного права України, Франції, Німеччини, США та Великобританії, суб’єктів та об’єктів адміністративного права, основних концепцій його розвитку, функціонування централізованої та децентралізованої публічної адміністрації, державному та громадському контролю за діяльністю управлінських інституцій.

  Значення даного курсу полягає також у вихованні в студентів навичок аналітичного мислення, оскільки він переважно застосовує індуктивнийметод, концентрує значну наукову інформацію, отриману через емпіричні, історичні, порівняльні та інші дослідження, стимулює організаційні та дослідницькі навички при роботі в галузі юриспруденції.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Порівняльне адміністративне право» є норми права, які регулюють інститут держави, зокрема, управлінські функції. Об’єктом курсу «Порівняльне адміністративне право» є відносини в сучасній теорії та практиці формування і діяльності публічних адміністративних структур

В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти:

— особливості та основні напрями становлення та подальшого розвитку адміністративного права як одного з основних елементів європейської інтеграції;

— зміст принципів, норм та джерел адміністративного права;

— засоби реалізації норм адміністративного права, функціонування основних інститутів сучасного механізму державного управління;

— напрями оптимізації адміністративного права держав;

— специфіку функціонування основних інститутів адміністративного права країн світу у порівнянні з практикою інших країн, насамперед, України.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають вміти:

— застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань, пов’язаних із здійсненням державного управління;

— збирати, узагальнювати та аналізувати інформацію і давати правову оцінку факторам, що спричиняють реформування системи державного управління в Україні;

— аналізувати конкретні ситуації з точки зору норм порівняльного адміністративного права;

— використовувати раціональні методи пошуку, відбору та використання інформації, класифікувати джерела, орієнтуватися у спеціалізованій літературі;

— на практиці застосовувати знання і навички у сфері порівняльного адміністративного права.