Національна і регіональна безпека

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Романюк Н. А.МВК-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МВК-51доцент Романюк Н. А.

Рекомендована література

 1. Андрєєва О. М. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією / О. М. Андрєєва ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : Парлам. вид- во, 2009. – 359 c.
 2. Буравльов Є. П. Основи сучасної екологічної безпеки. – К., 2000. – 236 с.
 3. Бодрук О. Структура воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти: Монографія / Рада національної безпеки і оборони України, нац. Ін-т проблем міжнарод. безпеки. – К., 2001. – С.43-45.
 4. Воєнна організація держави та захист національних інтересів України від зовнішніх та внутрішніх загроз/ М. Г. Сергієнко, О. М. Болбас // Теорія та практика державного управління. – 2015. – Вип. 2. – С. 283-289.
 5. Гай-Нижник П., Чупрій Л. Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки / Павло Гай-Нижник, Леонід Чупрій // Гілея. – 2014. – Вип. 84 (№5). – С.465–471.
 6. Данільян О. Г., Дзьобань О.П., Панов М. І. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навчальний посібник . – Харків: Фоліо, 2002. – 285с.
 7. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. конецформыначалоформы– Київ, 2001. – 312 с.
 8. Кремень В.Г., Бінько І.Ф., Головащенко C.I. Політична безпека України: концептуальні засади та система забезпечення: Монографія. – К.: МАУП, 1998. – 92 с.
 9. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. – К.: Вид-во КВІЦ, 1999. – 464 с.
 10. Ліпкан В.А. Національна безпека і національні інтереси України. – К.: КНТ, 2006. – 68 с.
 11. Лукин В.Н., Мусиенко Т.В. Традиционные и новые парадигмы безопасности: сравнительный анализ – Доступно з: http://credonew.ru/content/view/589/31/
 12. Нижник Н. Р., Ситник Г. П., Білоус В. Т. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку): Навчальний посібник. – Ірпінь, 2000. – 304 с.
 13. Пастернак-Таранушенко Г. Економічна безпека держави / Під ред. проф. Б.Кравченка. – К.: Інститут державного управління і самоврядування при Каб.Міністрів України, 1994. – 140 с.
 14. Региональная безопасность: геополитические и геоэкономические аспекты (теория и практика) / Под общ. ред. А.В.Возженикова. – М.: Изд-во РАГС, 2006. – 262 с.
 15. Серебренникова Н.В. Роль теории в исследовании проблем международной безопасности: наиболее перспективные направления. – Доступно з: http://www.auditorium.ru/aud/v/index.php a=vconf&c=getForm&r=thesisDesc&CounterThesis=1&id_thesis=2397&PHPSESSID
 16. Ситник Г. Державне управління національної безпеки (теорія і практика): монографія / Г. Ситник. – К. : Вид-во НАДУ, 2004. – 408 с.
 17. Хомра О. У., Русанова Т. Є. Соціальна безпека: виклики, загрози, критерії. – Доступно з: http://www.niisp.gov.ua/vydanna/panorama/issue.php?s=prnb1&issue=2004_1
 18. Юдін О.К., Богуш В.М. Інформаційна безпека держави: Навчальний посібник. – Харків: Консум, 2005. – 576 с.
 19. Introduction to Security Studies // Ondrejcsák (ed.). – Доступно з: http://cenaa.org/en/wp-content/uploads/2014/11/Introduction_to_Security_Studies_full-verzia.pdf
 20. Mesjasz Cz. SECURITY AS AN ANALYTICAL CONCEPT. – Доступно з: http://www.afes-press.de/pdf/Hague/Mesjasz_Security_concept.pdf
 21. REGIONAL SECURITY OUTLOOK. 2017. – Доступно з: http://www.cscap.org/uploads/docs/CRSO/CSCAPCRSO2017.pdf
 22. Security in international relations // J. Jackson-Preece. – Доступно з: http://w01.uolia.wf.ulcc.ac.uk/sites/default/files/programme_resources/lse/lse_pdf/subject_guides/ir3140_ch1-3.pdf
 23. Theoretical-methodological Aproaches to the Regional Security. – Доступно з: http://postmodernopenings.com/wp-content/uploads/2011/10/PO-7-21.pdf