Міжнародні відносини і світова політика (2 курс спеціальність Міжнародні відносини)

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Теленко О. М.МВР-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МВР-21Теленко О. М.

Опис курсу

Навчальний курс «Міжнародні відносини і світова політика» охоплює широкий спектр міжнародної проблематики. Центральними питаннями для нього є тенденції світового розвитку, політична структура сучасного світу, проблеми і виклики сучасного світу, а також як усі ці питання взаємопов’язані і співвідносяться між собою. Розглядаються зокрема такі питання як глобалізація, міжнародний тероризм, діяльність міжнародних параорганізацій, проблема нерозповсюдження зброї масового знищення, незаконного обігу наркотичних речовин, сучасних територіальних спорів.

Мета курсу – сформувати у студентів знання термінологічного апарату з курсу і забезпечити розуміння особливостей світової політики як сучасного етапу міжнародних відносин.

У результаті вивчення навчального курсу студенти повинні: знати основні поняття і категорії, що стосуються міжнародних відносин і світової політики; вміти аналізувати основні тенденції розвитку сучасного світу та його виклики; розуміти особливості світової політики та проблеми регулювання сучасних міжнародних процесів.

Рекомендована література

 • 1. Алексеева Т. А. Мировая политика как прикладное знание / Т. А. Алексеева // Политические исследования. – 2010. – № 3. – С. 180-184.
 • 2. Ачкасов В. А. Мировая политика и международные отношения: Учебник / В. А. Ачкасов, С. А. Ланцов. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 480 с.
 • 3. Богатуров А. Д. Очерки теории и методологии политического анализа международных отношений / А. Д. Богатуров, Н. А. Косолапов, М. А. Хрусталев. – М.: НОФМО, 2002. – 390 с.
 • 4. Военная сила в международных отношениях: Учеб. пособие / Под ред. В. И. Анненкова. – М.: КНОРУС, 2011. – 496 с.
 • 5. Далявська Т.П. Міжнародні технології врегулювання проблеми невизнаних держав. // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу]. – 2014. – Вип. 224. – № 236. – С. 76–81.
 • 6. Коломієць О. М. Аналіз сучасного міжнародного тероризму та його найближчий прогноз / О. М. Коломієць // Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: КиМУ, 2011. – Вип. 3. – С. 223-239.
 • 7. Коппель О. А. Міжнародні системи. Світова політика: Навч. посібник / О. А. Коппель, О. С. Пархомчук. – К.: ФАДА, ЛТД, 2001. – 224 с.
 • 8. Кулагин В. М. Международная безопасность: Учеб. пособие / В. М. Кулагин. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 319 с.
 • 9. Лебедева М. М. Мировая политика в ХХІ веке: акторы, процессы, проблемы / М. М. Лебедева. – М.: МГИМО-Университет, 2009. – 142 с.
 • 10. Лебедева М. М. Мировая политика: Учебник / М. М. Лебедева. – М.: КНОРУС, 2011. – 256 с.
 • 11. Маделик С. М. Історичні витоки та еволюція тероризму / С. М. Маделик // Проблеми міжнародних відносин: Зб. наук. пр. – К.: КиМУ, 2010. – Вип. 1. – С. 327-339.
 • 12. Международные отношения: теории, конфликты, движения, организации: Учеб. пособие / Под ред. П. А. Цыганкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2007. – 320 с.
 • 13. Мировая политика в условиях кризиса: Учеб. пособие / Под ред. С. В. Кортунова. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 464 с.
 • 14. Мировая политика: теория, методология, прикладной анализ / Отв. ред. А. А. Кокошин, А. Д. Богатуров. – М.: КомКнига, 2005. – 432 с.
 • 15. Никитина Ю. А. Международные отношения и мировая политика: Введение в специальность: Учеб. пособие / Ю. А. Никитина. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 142 с.
 • 16. Политическая конфликтология: Учеб. пособие / Под ред. С. Ланцова. – СПб.: Питер, 2008. – 319 с.
 • 17. Політологія: Підручник / За ред. І. С. Дзюбко, К. М. Левківського. – 2-ге вид. – К.: Вища школа, 2001. – 414 с.
 • 18. Самойлов О. Ф. Імперативи світової політики в добу глобалізації / О. Ф. Самойлов // Вісник Київського міжнародного університету. Серія міжнародні відносини. – К.: КиМУ, 2010. – Вип. 10. – С. 145-153.
 • 19. Современная мировая политика: Прикладной анализ / Отв. ред. А. Д. Богатуров. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 588 с.
 • 20. Современные глобальные проблемы / Отв. ред. В. Г. Барановский, А. Д. Богатуров. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 350 с.
 • 21. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А. В. Торкунова, А. В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 688 с.
 • 22. Современные глобальные проблемы мировой политики: Учеб. пособие / Под ред. М. М. Лебедевой. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 256 с.
 • 23. Тимінська К. Деструктивна сила міжнародного тероризму та світова безпека держав / К. Тимінська // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наук. пр. – Вип. 88. – Частина І. – С. 8-10.
 • 24. Український дипломатичний словник / За ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – К.: Знання, 2011. – 495 с.
 • 25. Фрідмен Т. Л. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію / Перекл. з англ / Т. Л. Фрідмен. – Львів: Незалежний культурологічний журнал “Ї”, 2002. – 624 с.
 • 26. Цыганков П. А. Международные отношения: Учеб. пособие / П. А. Цыганков. – М.: Новая школа, 1996. – 320 с.
 • 27. Altman D. Conceptualizing and Measuring Democracy: A New Approach / D. Altman. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uc-cl.academia.edu/DavidAltman/Papers/1597087/Conceptualizing_and_Measuring_Democracy_A_New_Approach
 • 28. Brassett J. Building the normative dimension(s) of a global polity / J. Brassett, R. Higgott // Review of International Studies. – 2003. – № 29. – P. 29-55. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://warwick.academia.edu/jbrassett/Papers/470900/Building_the_normative_dimension_s_of_a_global_polity
 • 29. Caspersen N. Unrecognized states in the international system / N. Caspersen, G.R.V. Stansfield. – New York: Routledge, 2011. – 253 p.
 • 30. Conley T. The state of globalisation and the globalisation of the state / T. Conley // Australian Journal of International Affairs. – 2002. – Vol. 56. – № 3. – pp. 447-471.
 • 31. Kolsto P. The sustainability and future of unrecognized quasi-states / P. Kolsto // Journal of Peace Research. – 2006. – Vol. 43. – № 6. – P. 723–740.
 • 32. Pegg S. De facto states in the international system / S. Pegg // Working Paper. –The University of British Columbia. Institute of International Relations, 1998. – № 21. – 26 p.
 • 33. Woodward R. Governance in a globalized world / R. Woodward. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hull.academia.edu/RichardWoodward/Papers/1582986/Governance_in_a_globalised_world

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму