Екологічне право Європейського Союзу

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейського права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10Федунь М. В.МВП-51

Опис курсу

Упродовж тривалого історичного періоду міжнародне співтовариство шукає виходи з екологічної кризи, що охопила фактично всі країни світу, ставлячи своїм головним завданням досягнення екологічної безпеки. Важлива роль у досягненні цієї глобальної мети людства відводиться міжнародно-правовим механізмам охорони навколишнього середовища, які є складовою вирішення численних екологічних проблем. Складовою цих механізмів є Екологічне право Європейського Союзу.

Об’єктом вивчення у даному курсі є: є правовідносини, що характеризують охорону навколишнього середовища в рамках права ЄС та співпрацю України в екологічній сфері.

Предметом вивчення у даному курсі є: принципи і норми права ЄС, які регулюють відносини у сфері охорони навколишнього середовища і визначають діяльність інституціональних механізмів у цій сфері, а також правові засади співпраці України та ЄС.

Метою вивчення даного курсу є: формування у студентів навиків наукової роботи та оволодіння інструментами наукового дослідження

Методами вивчення курсу є

 • a) практичні заняття;
 • б) самостійна робота вдома з навчальною літературою та методичними матеріалами;
 • в) самостійна робота у бібліотеці з науковою літературою.

Після вивчення курсу студенти складають залік. На заліку оцінюється:

 • а) володіння достатнім рівнем знань щодо пройденого матеріалу;
 • б) позитивна оцінка за колоквіум, проведений в середині семестру;
 • в) підготовлена доповідь та презентація.

Технічною базою для вивчення курсу повинен служити графопроектор для демонстрування прозірок, комп’ютер.

Після вивчення курсу студенти повинні:

 • а) вміти аналізувати нові ідеї та концепції в теорії Європейського екологічного права;
 • б) засвоїти понятійний апарат, що застосовується в праві ЄС;
 • в) вміти творчо аналізувати стан системи Європейського екологічного права.

Рекомендована література

 • 1.Право Європейського Союзу. Загальна частина. Підр. Для студ. Вищих навч . закл. /Опришко В.Ф. Омельченко, Фастовець. –Київ, Нац. Екон. Ун-т. – 2002.-С.
 • 2. Європейський Союз. Консолідовані договори. –Київ, Вид-во “Port-Royal”.1999.- 206с.
 • 3.Европейское право . Учебник для вузов (Под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.М.Энтина.) – М.: Изд. НОРМА, 2001. – 720с.
 • 4. Топорнин Б.Н. Европейское право: Учебник . – М.: Юристъ, 1998. – 456с.
 • 5.Служити Європі. Популярно про установи Європейського Союзу. Пер. з англ. – К.: К.І.С., 2000.
 • 6. Ильин Ю.Д. Лекции по истории и праву Европейского Союза. – Харьков: Фирма «Консум», 1998. – 156с.
 • 7.Путівник по зближенню з природоохоронним законодавством Європейського Союзу. – Робочий документ Європейської Комісії. Серпень, 1998р. –114с.
 • 8. Довідник з Європейської екологічної політики. Автори: Нейл Еммотт Саллі Муллард, Хлое Нейлд. Інститут Європейської екологічної політики, Лондон. (Видано в рамках реалізації гранту Фонду Інституційного Розвитку Світового Банку 28281 – UA при сприянні Know-How Fund.), Червень 1997. – 68с.
 • 9.Європейський Союз. Директиви Європейського Союзу: Довідник/Укл. Олесова І.Г. та ін. Пер. Головачова І.В., Латківський. За ред. Іванова. Львів: Леонорм,1998.
 • 10.Основы права Европейського Союза: схемы и комментарии: учебн. Пособие /Под ред. д.ю.н.., проф. С.Ю.Кашкина. – М.: ИНФРА-М. 2002.
 • 11.Татам Алан. Право Європейського Союзу: Підручник для студентів вищих навч. закладів / Пер.з англ. –К.: «Абрис», 1998. – 424с.
 • 12.Андрейцев В.І. Концептуальні засади гармонізації екологічного законодавства України та Європейського Союзу.// Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції. Жовтень 1998р. – С. 82-87.
 • 13.Малишева Н.Р. Гармонизация экологического законодательства в Европе. – Киев, 1996.-233с.
 • 14. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – С. 472-531.
 • 15. Андрусевич Н. Огляд екологічного права Європейського Союзу// Вісник екологічної адвокатури.№21, 2003.
 • 16. Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н., проф.С.Ю. Кашкина. – М.: Юристъ, 2003. – 925с.
 • 17. Суд Европейских сообществ. Избранные решения / Отв. ред. докт. юрид. наук, проф. Л.М. Энтин. – М.: Издательство НОРМА, 2001. –400с.
 • 18. Матвеевский Ю.А. Отношения России с Европейским Союзом и проблемы экологии // Материалы международного семинара “Преподавание права Европейского Союза в российских вузах” состоявшегося в Москве 8 – 15 ноября 1999 г. – М.: NOTA BENE, 2000. – С. 37-41.
 • 19. Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская Конвенция Оправах человека и Европейская социальная хартия: право и практика. – М.:Изд-во МНИМП, 1998.- С.5-486.
 • 20. Світова та європейська інтеграція: організаційні засади. Навч. посібник / За ред. д-ра іст. наук, проф. Я.Й.Малика, д-ра екон. Наук, проф. М.З.Мальського.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 402с.
 • 21. Микієвич М.М., Андрусевич Н.І., Будякова Т.О. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник.- Львів. 2004. – 256с.
 • 22. М. Сенсі. Екологічне право ЄС. Л.Г.Заблоцька. Захист екологічних прав особи в праві ЄС. – Навчальний посібник . (Виданий в межах програми Tacis Європейського Союзу, проект “Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони.” Серія “Право ЄС.”Книга 15.) – К.: ІМВ КНУімені Тараса Шевченка, 2004.- 58с.
 • 23. Муравйов В.І. Правові засади регулювання економічних відносин Європейського Союзу з третіми країнами (теорія і практика). – К.: Академ-Прес, 2002. – С.298-385.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму