Дипломатична історія України

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародної безпеки та стратегічних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Гудь Б. В.МВР-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116МВР-11професор Гудь Б. В.

Опис курсу

Метою курсу “Дипломатична історія України” є вивчення засад становлення і розвитку зовнішньополітичної діяльності Української держави протягом її історичного розвитку: доби Київської Русі, запорізького козацтва, гетьманщини; періоду діяльності Центральної Ради, формування УНР; радянської доби як УРСР у складі СРСР. Особлива увага приділяється вивченню дипломатичної діяльності України протягом доби незалежності (з 1991 р.), зовнішньополітичної концепції Української держави, що спирається на принципи і норми міжнародного права, і втілюється у практичні дії і реалізацію завдань зовнішньополітичної площини.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

Знати: передумови і процес становлення української дипломатії в історичній ретроспективі та на сучасному етапі.

Вміти: володіти спеціальною дипломатичною термінологією і застосовувати набуті знання для оцінки перспектив розвитку дипломатичної і консульської служб, визначення їх місця й ролі у зовнішніх зносинах між державами та реальної перспективи їх застосування для встановлення взаємодії України зі світовим співтовариством.

Рекомендована література

 • 1. Боєчко В. Д. Кордони України : історична ретроспектива та сучасний стан / В. Д. Боєчко, О. І. Ганжа, Б. І. Захарчук ; Альберт. ун-т, Канад. ін-т укр. студій. – К. : Основи, 1994. – 168 с. : табл., карти.
 • 2. Гакман С. М. Бессарабія та Буковина в системі міжнародних відносин у міжвоєнний період : конспект лекцій / С. М. Гакман ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2005. – 46 с.
 • 3. Гетьманчук М. П. Між Москвою та Варшавою : українське питання у радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.) / М. П. Гетьманчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2008. – 432 с.
 • 4. Головченко В. І. Дипломатична історія України (кінець XIX – перша чверть ХХ століття) : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В. Головченко, В. Матвієнко, В. Солдатенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2011. – 527 с. 5. Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України : історія і сучасність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Ч. 2 / Л. Є. Дещинський ; Наук.-метод. центр вищ. освіти М-ва освіти і науки України. – 3-є вид., доповн. – Львів : Бескид Біт, 2004. – 319 с.
 • 6. Дещинський Л. Є. Міжнародні відносини України : історія і сучасність / Л. Є. Дещинський, А. В. Панюк ; Нац. ун-т «Львівська політехніка», Ін-т гуманіт. і соц. наук. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2001. – 424 с.
 • 7. Дюрозель Ж. Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Ж. Б. Дюрозель ; пер. з фр. – К. : Основи, 1995. – 903 с.
 • 8. Зінченко А. Л. Історія дипломатії : від давнини до нового часу : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спец. міжнар. відносини та історія / А. Л. Зінченко. – [2-е вид., допов.]. – К. : РВЦ «Проза», 2005. – 559 с. : іл., портр.
 •  9. Зінченко А. Л. Історія дипломатії : навч. посіб. / А. Л. Зінченко. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 433 с.
 • 10. Зовнішня політика України : хрестоматія : посібник : в 2 т. Т. 1 / за ред. П. В. Доброва. – Донецьк, 2002. – 487 с.
 • 11. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин : історична ретроспектива та сучасний стан / О. Івченко. – К. : РІЦ УАННП, 1997. – 687 с. 12. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ – початок ХХІ століття : навч. посіб. / В. Ф. Салабай, І. Д. Дудко, М. В. Борисенко, М. П. Чуб ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – К., 2006. – 368 с.
 • 13. Кондратюк В. О. Україна в історії міжнародних відносин / В. О. Кондратюк, І. М. Верхоляк, О. В. Омельченко. – Львів : Світ, 1995. – 262 с. 6
 • 14. Кучик О. С. Зовнішня політика України : навч. посіб. / О. С. Кучик, О. А. Заяць ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин. – К. : Знання, 2010. – 573 с.
 • 15. Кучменко Е. М. Історія міжнародних відносин першої половини XX ст. : (історико-політ. есе) : [в 2 ч.] / Е. М. Кучменко, Б. А. Кучменко. – К. : [ІПК ДСЗУ], 2007. – Ч. 1. – 369 с. ; Ч. 2.– 386 с.
 • 16. Литвин В. Україна : Європа чи Євразія? / В. Литвин. – К. : Вид. дім «Лі- Терра», 2004. – 511 с.
 • 17. Марущак М. Й. Історія дипломатичних відносин у ХХ сторіччі : [навч. посіб.] / М. Й. Марущак. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 368 с.
 • 18. Матвієнко В. Історія української дипломатії ХХ ст. у постатях / В. Матвієнко, В. Головченко. – К. : Київ. ун-т, 2001. – 266 с.
 • 19. Нариси з історії української дипломатії / О. І. Галенко, Є. Є. Камінський, М. В. Кірсенко, М. Ф. Котляр, С. В. Кульчицький. – К. : Вид. дім «Альтернативи», 2001. – 736 с.
 • 20. Овсій І. О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року) : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. / І. О. Овсій. – 2-е вид., стер. – К. : Либідь, 2002. – 240 с.
 • 21. Овсій І. О. Зовнішня політика України (від давніх часів до 1944 року) : навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. закл. освіти / І. О. Овсій. – К. : Либідь, 1999. – 238 с.
 • 22. Пронь С. В. Міжнародні відносини та зовнішня політика : 1914–1991 роки : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С. В. Пронь ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П. Могили комплексу «Києво-Могил. акад.». – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2009. – 139 с. : іл., табл.
 • 23. Табачник Д. В. Історія української дипломатії в особах : навч. посіб. для студ., аспірантів спец. «Історія», «Історія України», «Політологія», «Міжнародні відносини», «Державне управління» / Д. В. Табачник. – К. : Либідь, 2004. – 640 с.
 • 24. Табачник Д. В. Історія української дипломатії : біогр. нариси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Табачник. – К. : Либідь, 2009. – 896 с.
 • 25. Табачник Д. В. Україна на шляху у світ : керівники зовнішньополітичних відомств України в 1917–1996 рр. : біогр. нариси, документи і матеріали : навч. посіб. для студ., аспірантів спец. «Державне управління», «Міжнародні відносини», «Історія», «Історія України» / Д. В. Табачник. – К. : Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України, 1996. – 384 с. 7
 • 26. Табачник Д. В. Українська дипломатія : нариси історії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Д. В. Табачник. – К. : Либідь, 2006. – 768 с. : іл.
 • 27. Троян С. С. Вступ до теорії міжнародних відносин : навч. посіб. для студ. вузів / С. С. Троян ; Наук.-метод. центр вищ. освіти, Рівнен. ін-т слов’янознавства Київ. ін-ту «Слов’ян. ун-т». – К., 2000. – 139 с.
 • 28. Україна в міжнародних відносинах : енциклопед. словник-довідник. Вип. 1 : Предметно-тематична частина : А-Г / [Бажан О. Г. та ін. ; редкол.: М. М. Варварцев (відп. ред.) та ін.]. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. – 180, [3] с.
 • 29. Україна в міжнародних відносинах : енциклопед. словник-довідник. Вип. 2 : Предметно-тематична частина : Д-Й / [Афоніна І. О. та ін.]. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. – 251 с.
 • 30. Україна в міжнародній політиці. – Кам’янець[-Подільський], 1919. – 16 с. 31. Україна у міжнародних відносинах ХХ століття : навч. посіб. / за ред. Я. Й. Малика. – Львів : Світ, 2004. – 468 с.
 • 32. Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. Т. 1 : А–Л / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; ред. Л. В. Губерський. – К. : Знання України, 2004. – 760 с.
 • 33. Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. Т. 2 : М–Я / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; ред.: Л. В. Губерський. – К. : Знання України, 2004. – 812 с.
 • 34. Український дипломатичний словник / Л. І. Абдо-Ясінська [та ін.] ; за ред. М. З. Мальського, Ю. М. Мороза. – К. : Знання, 2011. – 495 с.
 • 35. Цвєтков Г. М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917–1945 рр. : навч. посібник для студентів вищ. закладів освіти. – К. : Либідь, 1997. – 230 с. 36. Чекаленко Л. Д. Витоки української дипломатії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. Д. Чекаленко ; Дип. акад. України при МЗС України. – К. : LAT & K., 2010. – 340 с.
 • 37. Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів) : підручник / Л. Д. Чекаленко, С. Г. Федуняк ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – К. : Персонал, 2010. – 464 с. Автореферати дисертацій
 • 38. Гакман С. М. Проблема Бессарабії та Буковини у контексті радянсько- румунських міждержавних відносин. 1917–1940 рр. : автореф. дис… канд. іст. наук : 07.00.02 / С. М. Гакман ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – 20 с.
 • 39. Малиновська О. Ю. Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного державного кордону України : автореф. дис… канд. геогр. наук : 11.00.02 / О. Ю. Малиновська ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 19 с. 8 Статті
 • 40. Білик Б. Як встановлювали кордони України в 1918–1928 рр. / Б. Білик // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – 2005. – № 5. – С. 102–108.
 • 41. Віднянський С. В. Зовнішня політика України як предмет історичного аналізу : концептуальні підходи та перспективи / С. В. Віднянський, А. Ю. Мартинов // Укр. іст. журн. – 2001. – № 4. – С. 41–57.
 • 42. Матяш І. Дипломатична історія України могла побачити світ в середині 1960-х … / І. Матяш // Україна дипломатична : наук. щорічник. – К., 2007. – Вип. 8. – С. 218–229. –Про незавершений рукопис праці Євгена Деслава «Дипломатична історія України» (1964) виявлений в архіві Осередка української культури і освіти у Вінніпезі, Канада.
 • 43. Несук М. Україна у зарубіжних доктринах та стратегіях XX ст. / М. Несук, В. Репринцев, С. Камінський // Політ. думка. – 1995. – № 2/3. – С. 50–71. 2. Загальні питання історії української дипломатії 1917–1924 рр. Публікації документів
 • 44. Гай-Нижник П. Міжнародні стосунки Української Держави з військово- політичними і національними утвореннями колишньої Російської імперії (фінансовий аспект) / П. Гай-Нижник // Пам’ятки : археогр. щорічник. – 2003. – Т. 4. – С. 164–173. – Публікація документів ЦДАВО України.
 • 45. Гай-Нижник П. П. Невідомі телеграми послів В. Липинського та Ф. Штейнгеля до екс-міністра закордонних справ Української держави Д. Дорошенка під час його перебування в Швейцарії (листопад 1918 р.) / П. П. Гай- Нижник // Київ. старовина. – 2004. – № 2. – С. 119–131. 47. Горбатюк М. Листи Андрія Ніковського до Симона Петлюри (1920– 1921 рр.) / М. Горбатюк // Пам’ятки : археогр. щорічник. – 2010. – Т. 11. – С. 68–101.
 • 46. Дипломатія УНР та Української Держави в документах і спогадах сучасників : у 2 т. / [упоряд.: І. М. Гнатишин, О. С. Кучерук, О. О. Маврін]. – К. : Укр. письменник, 2008. – Т. 1. – 369 с. ; Т. 2. – 379 с.
 • 47. Збірник законів і постанов Українського правительства відносно закордонних інституцій. Ч. 1 / упоряд. І. Храпко. – Вид. неофіц. – Відень, 1919. – 151 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму