Аналіз сучасних міжнародних процесів

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Поліщук К. В.МВР-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВР-41Поліщук К. В.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Сучасні тенденції у міжнародних відносинах» є ґрунтовне вивчення міжнародних відносин шляхом виокремлення загальних тенденцій їх розвитку, осмислення та теоретичне відтворення явищ і тенденцій у системі міжнародних відносин, пошук витоків і причин цих явищ і тенденцій, які зазвичай носять закономірний характер.
Завдання курсу спрямовані на ознайомлення студентів з особливостями сучасних міжнародних відносин і тенденціями їх розвитку та покликані сприяти розвитку аналітичного та синтетичного мислення завдяки порівняльному аналізу різних підходів до аналізу актуальної світової політики та застосуванні теоретичних знань при розгляді закономірностей еволюції сучасних міжнародних відносин. В рамках курсу розглядають найважливіші аспекти актуальних світових процесів, структури інтернаціональних відносин в основних сферах міжнародного життя. Особлива увага приділяється виявленню загальних та спеціальних тенденцій міжнародних відносин, інтеграційним та відцентровим процесам на міжнародній арені, аналізу закономірностей подій та явищ, які відбуваються у сучасному світі.
Засвоєння змісту курсу передбачає знання фактологічного матеріалу, основних теоретичних та практичних проблем сучасного міжнародно-політичного життя, особливостей та закономірностей актуальних міжнародних процесів; уміння аналізувати зміст сучасних наукових поглядів на характер світової політики, сучасне міжнародне становище та процеси, що відбуваються в різних країнах та регіонах, закономірності та головні тенденції світового розвитку, глобальні проблеми сучасності; уміння прогнозувати наслідки зіткнення національних інтересів різних держав, розуміти взаємозв’язки між подіями і явищами, що відбуваються на міжнародній арені, здійснювати порівняльний аналіз міжнародно-політичної інформації та використовувати її у практичній діяльності.

Рекомендована література

 • 1. Д. Гелд, Е. МакГрю, Д. Голдблатт, Дж. Перратон Глобальні трансформації. Політика, економіка, культура. – К.: Фенікс, 2003.
 • 2. Асиметрія міжнародних відносин / Під ред. Г.М. Перепелиці, О.М. Субтельного. К.: Видавничий дім «Стилос», 2005.
 • 3. Камінський А. Основи міжнародних відносин. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2001.
 • 4. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000 роки): Підручник. – К.: Либідь, 2001.
 • 5. Коппель О.А., Пархомчук Е.С. Міжнародні системи та глобальний розвиток – К., 2004.
 • 6. Лебедева М.М. Мировая политика. – М., 2003.
 • 7. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин: Навч. посібн. – К.: Либідь, 1997.
 • 8. Поздняков З.А. Системный подход и международные отношения. – М., 1976.
 • 9. Система, структура и процесс развития современных международных отношений / Отв. ред. В.И. Гантман. – М.: Наука, 1984.
 • 10. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова. – М.: РПЗ, 2000. – 584 с.
 • 11. Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М.: Гардарики, 2002.
 • 12. Коппель О.А., Пархомчук Е.С. Міжнародні системи. Світова політика. – К.: ФАДА, ЛТД, 2001.
 • 13. Киссинджер Г. Дипломатия / Пер. с англ. В.В. Львова; послесл. Г.А. Арбатова. – М.: Ладомир, 1997.
 • 14. Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2002.
 • 15. Арон Р. Мир і війна між націями. – К ., Юніверс, 2000.

Матеріали

 • 1. http: // www.alcazar.com/wwwvl_idc/index.html – питання всесвітнього розвитку
 • 2. http: // www.socsciresearch.com – матеріали із загальних питань суспільних наук.
 • 3. http: // www.vanderbilt.edu/rtucker/polisci – ресурси з політичних наук.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму