Аналіз і прогнозування зовнішньої політики

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Пик С. М.МВР-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВР-51доцент Пик С. М.

Опис курсу

Курс “Аналіз і прогнозування зовнішньої політики” є невід’ємною складовою підготовки фахівців у галузі міжнародних відносин. Вміння аналізувати позицію тої чи іншої держави та опрацьовувати сценарії її зовнішньополітичного курсу є однією з основних професійних якостей спеціаліста-міжнародника. Знання, набуті внаслідок аналізу еволюції зовнішньої політики різних держав світу, а також системи міжнародних відносин загалом, допомагають сформувати комплексне уявлення про поточну міжнародну ситуацію і передбачити можливі напрями її трансформації. Навички з аналізу і прогнозування зовнішньої політики набуваються в процесі вивчення основних теоретичних аспектів зовнішньополітичної діяльності і дослідження особливостей зовнішньої політики різних держав світу. Структура курсу побудована з метою стимулювання у студентів логічного мислення і вироблення інтуїтивного відчуття міжнародної ситуації та її змін. Теоретичний матеріал безпосередньо переноситься у практичну площину в межах індивідуальних самостійних досліджень, запропонованих студентам.
Мета і завдання курсу: сформувати у студентів знання про зовнішню політику держави як основну складову міжнародних відносин і виробити вміння прогнозувати можливі тенденції розвитку зовнішньої політики держави, виходячи з поточної ситуації.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: теоретичні засади зовнішньої політики, а саме: її сутність, структуру, типи, функції, механізм вироблення і реалізації;
вміти: обґрунтовано аналізувати стан тієї чи іншої міжнародної проблеми і передбачити можливі перспективи її розв’язання з огляду на зовнішньополітичний курс залучених до неї держав.

Рекомендована література

 • 1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1997. – 400 с.
 • 2. Ашин Г.К. Современные теории элиты: Критический очерк. – М.: Междунар. отношения, 1985. – 256 с.
 • 3. Введение в теорию международных отношений и анализ внешней политики: Учеб. пособие / Ломагин Н.А., Кузнецов В.Е., Лисовский А.В., Павлов А.Ю., Сутырин С.Ф. – СПб.: Издательский дом “Сентябрь”, 2001.
 • 4. Гайдуков Л.Ф., Кремень В.Г., Губерський Л.В. та ін. Міжнародні відносини і зовнішня політика. – К.: Либідь, 2001.
 • 5. Даллес А. Искусство разведки. Пер. с англ. с сокращениями. – М.: Междунар. отношения – МП “Улисс”, 1992.
 • 6. Зленко А. Зовнішня політика України: від романтизму до прагматизму. – К., 2002.
 • 7. Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: Научн.-изд. центр “Ладомир”, 1997.
 • 8. Лебедева М.М. Мировая политика: Учебн. для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2003.
 • 9. Мадісон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К.: Либідь, 1997.
 • 10. Мальський М., Занько Ю., Мацях М. Проблеми наукового дефініювання та особливості наукової інтерпретації поняття зовнішньої політики // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2004. – Вип. 11.
 • 11. Мальський М., Мацях М. Теорія міжнародних відносин. – К.: Кобза, 2004.
 • 12. Мальський М. Романтичні та прагматичні уроки української зовнішньої політики // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2002. – Вип. 9.
 • 13. Мороз О., Мороз Ю. Про перспективні напрями зовнішньої політики України // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2002. – Вип. 9.
 • 14. Мурадян А.А. Буржуазные теории международной политики: Критический анализ. – М.: Наука, 1988.
 • 15. Пасічник В. Національна стратегія як аспект національної ідеї // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2001. – Вип. 6.
 • 16. Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы. – М.: Издательский дом “ФОРУМ”, 1997.
 • 17. Позняков Э. Внутренняя и внешняя политика. Парадоксы взаимосвязи // Международная жизнь. – 1989. – №10.
 • 18. Політологічний енциклопедичний словник. – К.: Генеза, 1997.
 • 19. Система, структура и процесс развития современных международных отношений / Отв. ред. В.И.Гантман. – М.: Наука, 1984.
 • 20. Современные международные отношения / Под ред. А.В.Торкунова. – М.: РОССПЭН, 2001.
 • 21. Цыганков П.А. Международные отношения: Учебное пособие. – М.: Новая школа, 1996.
 • 22. Шепєлєв М.А. Теорія міжнародних відносин: Підручник. – К.: Вища школа, 2004.

Допоміжна

 • 23. Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М.: Текст, 1993.
 • 24. Бжезінський З. Велика шахівниця. – К.: Основи, 2000.
 • 25. Бобылов Ю. Нетрадиционные войны будущего // Независимое военное обозрение. – 2004. – №8.
 • 26. Буш Дж., Скоукрофт Б. Мир стал другим. Пер с англ. – М.: Междунар. отношения, 2004.
 • 27. Дудко І. Структурні компоненти сучасної зовнішньої політики США // Дослідження світової політики. – Зб. наук. пр. – Вип. 16. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2001.
 • 28. Горбатенко В. Стратегія модернізації суспільства. Україна і світ на межі тисячоліть. – К.: Академія, 1999
 • 29. Плэтт В. Информационная работа стратегической разведки. – М., 1958.
 • 30. Baldwin H. Strategy for Tomorrow. – N. Y., 1970.
 • 31. Beveridge W. I. B. The Art of Scientific Investigation. – N. Y.: Norton, 1951.
 • 32. Burtt E. A. Right Thinking. – N. Y.: Harper, 1946.
 • 33. Domhoff G.W. Who Rules America. – N. Y., 1967.
 • 34. Horowitz I. L. War and Peace in Contemporary Social and Philosophical Theory. – London, 1973.
 • 35. Marshall C. B. The Limits of Foreign Policy. – N. Y.: Holt, 1954.
 • 36. Morgenthau H. J. Politics Among Nations. – N. Y.: Alfred A. Knopf, 1961.
 • 37. Osborn A. F. Applied Imagination. Principles and Procedures of Creative Thinking. – N. Y.: Scribners, 1953.
 • 38. Ponton G., Gill P. Introduction to Politics. – Oxford: Oxford University Press, 1993.
 • 39. Steel R. Temptations of a Superpower. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995. – 145 p.
 • 40. Wallace W. The Foreign Policy Process in Britain. – London, 1975.
 • 41. Wilson E. B., Jr. An Introduction to Scientific Research. – N.Y.: McGraw-Hill, 1952.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму