Актуальні проблеми міжнародного приватного права

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Столярський О. В.МВП-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716МВП-41доцент Столярський О. В.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – визначити особливості правового регулювання окремих інститутів міжнародного приватного права.

Завдання – дослідити актуальні проблеми міжнародного приватного права, особливості правового регулювання окремих інститутів міжнародного приватного права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: ґрунтовно актуальні проблеми міжнародного приватного права, окремі інститути міжнародного приватного права та нормативно-правові акти, що регулюють правовідносини у сфері міжнародного приватного права.

вміти: самостійно аналізувати та застосовувати в практичних ситуаціях норми національного права, міжнародних договорів та звичаїв.

Рекомендована література

 1. Декларація про державний суверенітет України. Прийнятв Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 // ВВР Української РСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
 2. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // ВВРУ. – 1996. – № 30. – Ст. 11.
 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 1088.
 5. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // ВВР Української РСР. – 1971. – Додаток до №50. – Ст. 375.
 6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. №11. – Ст. 462.
 7. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ // ВВРУ. – 1994. – № 13. – Ст. 64.
 8. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький акт від 24 липня 1971 р.; змінений 2 жовтня 1979 о.// Інтелектуальна власність в Україні: Правові засади та практика: Наук.-практ.вид.:У 4 т. / За аг. ред. О.Д.Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – Т. 1: Право інтелектуальної власності. – С. 186-224.
 9. Авторське право і суміжні права: Європейський досвід. У 2-х кн.. / За ред.. А.С.Довгерта. – Кн.1: Нормативні акти і документи. Європейська інтеграція України / Укл. В.С. Дробязко . – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 20001.
 10. Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положення. Тенденции развития. – М.: Наука, 1984.
 11. Зобов’язальне право: Теорія і практика / За ред.. О.В.Дзери. – К., 1998.
 12. Богуславский М.М. Международное частное право. – М., 2005.
 13. Международное частное право. Учебник. / Под ред.. Дмитриевой. – М.: Проспект, 2000.
 14. Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – К.: Україна, 2000.
 15. Кисіль В.І. Категорія публічного порядку в міжнародному приватному праві // Держава і право: Зб. Наук.праць / Інститут держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України. – 2001. – Вип. 10.
 16. Кисіль В.І. Питання публічного порядку і законодавче регулювання в міжнародному приватному праві // Наук.зап. / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», 2001. – № 19.
 17. Корецький В.М. Избранные труды. Кн. 1 / Ред.кол.: Денисов В.Н. и др. – К.: Наукова думка, 1989.
 18. Фединяк Г. Перспективи розвитку міжнародного приватного права України у ХХІ столітті // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. Вип. 5. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001.
 19. Фединяк Г. Правосубєктність України у цивільних правовідносинах з «іноземним елементом» (проблеми практики правотворення) // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. Вип. 13.- 2004.
 20. Фединяк Г.С. Реалізація норм міжнародного права у сфері приватно-правових відносин України з «іноземним елементом»// Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / за ред.. В.Н.Денисова. – К.: Юстініан, 2006.
 21. Фединяк Л. Нормативні акти України та її потреби щодо регулювання питань юрисдикційного імунітету держави та її органів // Право України. – 1999. – № 2.
 22. Фединяк Л.С. Підсудність та юрисдикційний імунітет держави, її органів та представників. – Львів: Світ, 1998.
 23. Фединяк Л. Визнання іноземних судових рішень на території України: окремі питання // Право України. – 2000. – № 7.
 24. Фединяк Л. Вирішення проблеми lis alibi pendens у законодавстві та міжнародно-договірній практиці держав // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2001. – Вип. 6
 25. Хачатурян А. Г. Унификация коллизионных норм в международном частном праве. К., 1993.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму