Гутник Віталій Володимирович

Посада: доцент кафедри міжнародного права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-10

Електронна пошта: vitalii.gutnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: lnu.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Теорія міжнародного права, міжнародне кримінальне правосуддя, міжнародне кримінальне право, міжнародне гуманітарне право, міжнародне право прав людини, практика Європейського суду з прав людини.

Курси

Вибрані публікації

Гутник В. В. Право на захист у міжнародних кримінальних судах: доктрина та практика : монографія / В. В. Гутник ; за наук. ред. проф. М. В. Буроменського. – Львів; Харків; Одеса : Фенікс, 2018. 440 с.

Гутник В. Окремі питання імплементації Римського статуту МКС у внутрішньодержавне законодавство України. Evropský politický a právní diskurz. 2018. Том 5. Вип. 4. C.11-17.

Гутник В.В. Гармонізація законодавства України у сфері права на захист у кримінальному провадженні зі стандартами Міжнародного кримінального суду. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. Випуск 51. Том 2. С. 165-168.

Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського : моногр. / авт.кол.; за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутника. – Львів; Одеса : Фенікс, 2017. – 564 с.

Принцип non bis in idem у практиці діяльності Комітету з прав людини, Міжнародного Трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду / В. В. Гутник // Адвокат. – 2009. – № 10. – С. 34-37. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2009_10_6.

Безоплатне призначення захисника: досвід Міжнародного кримінального суду / В. В. Гутник // Адвокат. – 2010. – № 10. – С. 23-25. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2010_10_3.

Право на захист у практиці діяльності Комітету з прав людини, Міжнародного Трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду / В. В. Гутник // Адвокат. – 2010. – № 1. – С. 29-33. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adv_2010_1_4.

Гутник В. Право на захист у Нюрнберзькому трибуналі / В. Гутник // Вісник Львівського університету. Сер. : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 31. – С. 159-166. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_31_20.

Гутник В. Право на судовий розгляд у розумний строку практиці діяльності сучасних міжнародних кримінальних судів / В. Гутник // Вісник Львівського університету. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 219-226. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_30_28.

Repetskyi V., Gutnyk V. International Law at the Ivan Franko National University of Lviv // Law of Ukraine. – 2013. – N.2. – P.117-210

Гутнык В.Существенные аспекты принципа равенства сторон как правовой основы обеспечения эффективной защиты в уголовных делах (практика Комитета ООН по правам человека и Европейского суда по правам человека) / В. Гутнык // Vilniaus Universitetas mokslo darbai “Teisė”. – 2014. – №.90. – С.49-58.

Гутнык В. Ограничение права обвиняемого на личную защиту в практике международных уголовных трибуналов / В. Гутнык // Vilnius University Journal “Teisė”. – 2014. – Vol.91. – P.31-41.

Гутник В. Міжнародний кримінальний суд: питання ратифікації Статуту та перспективи розгляду справи щодо подій в Україні у 2013/14 / В.Гутник // Український Часопис міжнародного права. – 2014. – №.4– С.126-130.

Гутник В.В. Збройний конфлікт в Україні: окремі питання міжнародного гуманітарного права // Застосування норм міжнародного гуманітарного, національного кримінального та кримінального процесуального права в ході проведення антитерористичної операції на Сході України: матеріали міжкафедрального «круглого столу», 12 лютого 2015 р. / редкол.: О.І. Перепелиця (голов. ред.), С.Є.Кучерина (заст. голов. ред..) та ін. – Х., 2015. – С.13-17

Gutnyk V. The requirements for qualification of defence counsel in the international criminal courts and tribunals / Vitalii Gutnyk // Vilnius University Journal “Teisė”. – 2015. – Vol.95. – P. 182-192

Gutnyk V. International Criminal Court: prospects for criminal prosecution of the international crimes committed in Ukraine in 2013 – 2015 / Vitalii Gutnyk // Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale. – 2015. – Nr. 3 (37). – P.139-148.

Гутник В. В. Процесуальні права учасників міжнародних збройних конфліктів у міжнародних кримінальних судах : монографія / В. В. Гутник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 302 с.

Гутник В. Роль секретаріатів міжнародних кримінальних судів у сфері забезпечення права на захист / В. Гутник // Український Часопис міжнародного права. – 2016. – №4– С. 24-33.

Сучасні проблеми міжнародного права. Liber Amicorum до 60-річчя проф. М.В. Буроменського : моногр. / авт.кол.; за ред. В.М. Репецького та В.В. Гутника. – Львів; Одеса : Фенікс, 2017. – 564 с.

Vitalii Gutnyk, International criminal tribunals and the strengthening of the protection of civilian populations // Civilians in contemporary armed conflicts : Rafał Lemkin’s heritage / pod red. nauk. A.Bienczyk-Missali. – Warsaw : Warsaw University Press, 2017. –  275-278

Право на захист за допомогою обраного захисника у міжнародних кримінальних судах: загальна характеристика / В. В. Гутник // Право і суспільство. – 2016. – № 1(2). – С. 203-207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2016_1%282%29__37.

Біографія

Доктор юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права.

У 2007 році закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м.Харків).

З 2007 до 2010 року навчався в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність 12.00.11 — “Міжнародне право”, науковий керівник — проф. В.М.Репецький.

У 2010 році у Національному університеті “Одеська юридична академія” захистив дисертацію на тему “Кримінально-процесуальні гарантії учасників міжнародних збройних конфліктів (міжнародно-правовий аспект)”.

З 15 листопада 2010 року — асистент, а з 01 липня 2012 —  доцент кафедри міжнародного права.

З 30 вересня 2009 року — адвокат, з 2017 — керівник стажування адвокатів Ради адвокатів області.

27 лютого 2019 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого захистив докторську дисертацію, спеціальність 12.00.11 — “Міжнародне право”, науковий керівник — проф.Буроменський М.В.

Член Української асоціації міжнародного права, входить до одного з керівних органів Асоціації — Контрольно-ревізійної комісії.

Член Науково-методичної комісії сектору вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН №582 від 25.04.2019), зокрема є секретарем підсекції з міжнародного права.

З 28 серпня 2019 року — член Галузевої експертної ради з галузі знань 29 «Міжнародні відносини» Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Є координатором спільної магістерської програми (з видачею двох дипломів) «Міжнародне право та право Європейського Союзу» між ЛНУ ім. Івана Франка та Вільнюським університетом (Литовська Республіка»).

Неодноразово проходив стажування/читав лекції/брав участь у конференціях в університетах Австрії (Віденський університет), Литви (Вільнюський університет), Польші (Вроцлавський університет), Фінляндії (Університет м.Турку).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!