Вступ до спеціалізації “Міжнародні відносини”

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Теленко О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116доцент Комарницький М. М.
доцент Комарницький М. М.

Опис курсу

Упродовж усього історичного розвитку земної цивілізації міжнародні відносини завжди посідали суттєве місце в житті кожного суспільства. Метою навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” є вивчення студентами основних концепцій і підходів, а також ключових проблем, що існують у міжнародних відносинах. Програма курсу “Вступ до спеціальності” орієнтує студентів на вивчення теоретичних і практичних засад міжнародних відносин, основних тенденцій і напрямків їх розвитку на початку третього тисячоліття. Завданнями дисципліни є: навчити студентів розуміти природу сучасних міжнародних відносин; виявляти основні чинники і тенденції розвитку світових політичних процесів; критично оцінювати різні теоретичні школи і підходи, які існують в цій сфері; вміти застосовувати теоретичні знання для аналізу ключових проблем міжнародних відносин; вміти знаходити адекватні засоби для вирішення сучасних проблем у сфері міжнародної політики. У результаті вивчення цього курсу студент повинен: знати теоретичні засади міжнародних відносин, аналізувати особливості політичної структури сучасного світу, розуміти ключові проблеми і аспекти світової політики.

Рекомендована література

1.Ачкасов В.А., Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения: Ученик / В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. – М., 2011.
2.Камінський А. Вступ до міжнародних відносин: Курс лекцій. – Львів, 1995.
3.Камінський А. Основи міжнародних відносин. – Львів, 2001.
4.Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика. – К., 2001.
5.Лебедева М.М. Мировая политика. – М., 2003.
6.Мадіссон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. – К., 1997.
7.Мальський М.З., Мацях М.М. Теорія міжнародних відносин: Підручник.2-ге вид., перероблене і доп. – К., 2003.
8.Международные отношения: социологические подходы / Рук. авт. колл. П.А. Цыганков. – М., 1998.
9.Мировая политика в условиях кризиса: Учеб. пособие для студентов вузов / Под. ред. С.В. Кортунова. – М., 2010.
10.Никитина Ю.А. Междунаролные отношения и мировая политика: Введение в специальность: Учеб. пособие для студентовв вузов / Ю.А. Никитина. – М., 2009.
11.Современная мировая политика: Прикладной анализ / Отв. ред. А.Д. Богатуров. – М., 2009.
12.Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. Торкунова. – М., 2000.
13.Троян С.С. Вступ до теорії міжнародних відносин: Навч. посібник. – К., 2000.
14.Цыганков П.А. Теория международных отноешний. – М., 2002.
15.Цимбалістий В.Ф. Теорія міжнародних відносин. Навч. посібник. – Львів, 2009.
16.Baylis J., Smith S. The Globalisation of World Politics. An Introduction to International Relations. Second edition. – Oxsord, 2001.
17.Clarke M., White B. Understanding Foreign Policy: The Foreign Policy Systems Approach. – Great Yarmouth, 1995.
18.Couloumbis T.A., Wolfe J.H. Introduction to International Relations: Power and Justise. – Second Ed. – Englewood, 1992.
19.Goldstein J.S. International Relations. Third Edition. – New York, 1999.
20.Jackson R., Shrensen G. Introduction to International Relations. – Oxford, 1999.
21.Russet B., Starr H. World Politics. The Menu for Choice: Fourth Edition. – New York, 1992.

Рекомендована література
22.Арон Р. Мир і війна між націями. – К., 2000.
23.Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. – М., 1999.
24.Введение в социологию международных отношений. – М., 1992.
25.Гаджиев К.С. Политическая наука. – М., 1996.
26.Говард М. Війна в європейській історії. – К., 2000.
27.Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года: В 2 кн. – М., 2000.
28.Капітоненко М.Г. Міжнародні конфлікти. Навч. посібник. – К., 2009.
29.Кіянка І.Б. Політична конфліктологія. – Львів, 2008.
30.Конфліктологія. За ред. Л.М. Герасіна, М.І. Панова – Харків, 2002.
31.Кулагин В.М. Международная безопасность. – М., 2006.
32.Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. – М., 1997.
33.Лебедева М.М. Современные технологии и политическое развитие мира // Международная жизнь. – 2001. – № 2. – С. 45-53.
34.Лейбин В.М. Зарубежная глобалистика: проблемы и противоречия. – М., 1988.
35.Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. Навч. посібник. – К., 2003.
36.Міжнародні відносини: історія, теорія, економіка. За ред. М.З.Мальського, Ю.М. Мороза. – Львів, 2002.
37.Мурадян А.А. Буржуазные теории международной политики. – М., 1988.
38.Нэсбитт Д., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции. Год 2000: десять новых направлений на 90-е годы. – М., 1992.
39.Пархомчук О.С. Мілітаризм та проблема конверсії в глобальному світі – К., 2004.
40.Поздняков Э.А. Политика и нравственность. – М., 1995.
41.Поздняков Э.А. Системный подход и международные отношения. – М., 1976.
42.Примаков Е.М. Международные отношения накануне XXI века: проблемы, перспективы // Международная жизнь. – 1996. – № 10. – С. 3-13.
43.Рябов С. Теорія міжнародної політики // Політологічні читання, 1995. – № 1.
44.Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2006.
45.Система, структура и процесс развития современных международных отношений / Отв. ред. И.И. Гантман. – М., 1976.
46.Український дипломатичний словник / за ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. – К., 2011.
47.Уткин А.И. Американская футурология международных отношений в ХХ веке. – М., 1990.
48.Уткин А.И. Россия и Запад: история цивилизаций. – М., 2000.
49.Уткин А.И. Мировой порядок ХХI века. – М., 2002.
50.Хрусталев М.А. Системное моделирование международных отношений. – М., 1988.
51.Цыганков П.А. Мировая политика: содержание, динамика, основные тенденции // Общественные науки и современность. – 1995. – № 5. – С. 131-141.
52.Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) – Х., 2001.
53.Almond G.A., Binghem Powell G.J. Comparative Politics Today. Sixth ed. – New York, 1996.
54.Barchil S., Devetak R., Linklater A., Paterson M., Reus-Smit C., True J. Theories of International Relations. – London, 1996.
55.Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. – N.Y., 1996.
56.Kaplan M.A. (ed.) New Approaches to International Relations. – New York, 1968.
57.Lebow R.N. Between Peace and War: The Nature of International Crisis. – Baltimore-London, 1981.
58.Morgenthau H.J. Politics among Nations. – New York, 1967.
59.Ponton G., Gill P. Introduction to Politics. Third Edition. – Oxford, 1993.
60.Riggs R.E., Plan C. International Organization and World Politics. Second ed. – Belmont, 1994.
61.Viotti P.R, Kauppi M.R. International Relations Theories: realism, pluralism, globalism. – New York; London, 1987.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму