Захист магістерських робіт на кафедрі європейського права

17.12.2022 | 22:46

До уваги магістрантів другого року навчання

Захист магістерських робіт на кафедрі європейського права відбудеться 21 грудня 2022 року у Microsoft Teams за посиланням

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZkZGQwM2QtOTE3ZS00N2M4LWE3OTItZGY2MzRmYmQwMTc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22ecd0c945-18a2-4586-ac61-bd243e4410ee%22%7d

Початок захисту – о 15:00