Україна в сучасних геополітичних процесах

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Романюк Н. А.МВР-51

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916МВР-51доцент Романюк Н. А.

Опис курсу

Курс за вибором “Україна в сучасних геополітичних процесах” розрахований на студентів-магістрів факультету міжнародних відносин спеціальності “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”.

Метою курсу є опанування майбутніми фахівцями навичок самостійного аналізу та прогнозування сучасної геополітичної ситуації із визначенням місця України у геополітичному просторі регіону і світу. Курс охоплює виклад основних положень сучасної геополітики, що є необхідними для розуміння світових геополітичних тенденцій сьогодення та ролі незалежної України у сучасних геополітичних процесах.

 

Рекомендована література

 1. Андрущенко (Гринько) С. В. Україна в сучасному геополітичному середовищі / С. В. Андрущенко (Гринько). – Київ : Логос, 2005. – 288 c.
 2. Василенко С. Геополітичні традиції Київської Русі і Галицько-Волинської держави / С. Василенко // Людина і політика. – 2002. – № 5. – C. 102–111.
 3. Василенко С. Європейський вектор української геополітики / С. Василенко // Людина і політика. – 2000. – № 2. – C. 57–61.
 4. Врублевський В. К. Український шлях. Начерки: геополітичне становище України та її національні інтереси / В. К. Врублевський, В. І. Хорошковський. – Київ, 1997. – 426 c.
 5. Гальчинський А. С. Україна – на перехресті геополітичних інтересів. – Київ : Знання України, 2002. – 180 c.
 6. Геоекономіка та геополітика України : навч. посіб. / А. К. Шидловський, Г. Г. Півняк, М. В. Рогоза, С. І. Випанасенко. – Дніпропетровськ : НГУ, 2007. – 282 c.
 7. Геополітика : енциклопедія / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв, І. П. Білецький [та ін.]. – Київ: Знання, 2013. – 919 c.
 8. Геополітика : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. І. Кудряченко, Ф. М. Рудич, В. О. Храмов ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – Київ : МАУП, 2004. – 293 c.
 9. Геополітичні та геоекономічні зміни, формовані під впливом російської агресії,
  та оновлення місця України у світовому просторі / Наук. ред. В.Юрчишин. — Київ:
  Центр Разумкова, 2022. – Режим доступу: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2022_TRANSFORMANS_UKR.pdf
 10. Геффернен М. Значення Європи. Географія та геополітика : [пер. з англ.] / М. Геффернен. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 462, [2] c.
 11. Глобальне управління – 2025: вирішальний момент / пер. з англ. Г. Лелів. – Львів : Літопис, 2011. – 120 c.
 12. Глушко А. Геффернен М. Значення Європи. Географія та геополітика [Електронний ресурс] / А. Глушко // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса : зб. наук. праць. – Київ, 2011. – Вип. 5. – C. 448–452. – Режим доступу: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nzipiend_2011_5_32
 13. Дністрянський М. Зовнішня геополітика великих держав: порівняльний аналіз інтересів, векторів та конкретних результатів [Електронний ресурс] / М. Дністрянський // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Географічна. – Львів, 2013. – Вип. 42. – C. 112–120. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VLNU_Geograf_2013_42_15.pdf
 14. Дністрянський М. С. Геополітика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Дністрянський ; МОНМС України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 436 c. – Режим доступу: URL: http://old.geography.lnu.edu.ua/Strukt/Biblio/alphavit/Ukr/Ukr_D/ Dnistrianskyi/geopolityka.pdf
 15. Дністрянський М. С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології / М. С. Дністрянський ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – 111 c.
 16. Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Дністрянський. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2010. – 344 c. – Режим доступу: URL: https://bohdan-books.com/upload/iblock/aba/ aba2165c11e37e3358d07a83e8 b10cf2.pdf
 17. Дорошко М. С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору : навч. посіб. для студентів напряму “Міжнародні відносини” / М. С. Дорошко. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 226 c.
 18. Дубов Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва / Д. В. Дубов ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 326 c.
 19. Забродін С. І. “La geopolitique interne” Іва Лакоста як теоретико- методологічна основа дослідження внутрішньої геополітики України [Електронний ресурс] / С. І. Забродін // Грані : наук.-теорет. і громад.- політ. альманах. – 2013. – № 12. – C. 73–77. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Grani_2013_12_14.pdf
 20. Зернецька О. В. Геополітика комунікацій: трансформація функцій і статусів головних акторів у сфері глобального управління комунікацією [Електронний ресурс] / О. В. Зернецька // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України : зб. наук. праць. – Київ, 2014. – Вип. 2. – C. 195–216. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2014_2_15
 21. Ігнатьєва Т. В. Геополітичні вісі євразійської геополітики (еволюція змісту категорії) та Україна [Електронний ресурс] / Т. В. Ігнатьєва // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Істор. науки. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Вип. 7 : На пошану акад. П.Т. Тронька (до 100-річчя від дня народження). – C. 511–519. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_2014_7_50
 22. Ігнатьєва Т. Геополітика України в категоріях і поняттях: минуле та сучасність : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. спец. “Політологія”, “Історія України” / Т. Ігнатьєва. – Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – 112 c.
 23. Мадіссон В. В. Сучасна українська геополітика : навч. посіб. для студентів гуманітар. спец. вищ. навч. закл. / В. В. Мадіссон, В. А. Шахов. – Київ : Либідь, 2003. – 174 c.
 24. Маначинський О. Я. Воєнна безпека України та вплив на неї геополітичних факторів / О. Я. Маначинський, А. А. Соболєв ; Рада нац. безпеки і оборони України, Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 1997. – 164 c.
 25. Політична географія і геополітика : навч. посіб. / Б. П. Яценко, В. І. Стафійчук, Ю. С. Брайчевський [та ін.]. – Київ : Либідь, 2007. – 256 c.
 26. Сирота М. Д. Україна в геополітичному просторі третього тисячоліття / М. Д. Сирота. – Вид. 2-ге. – Київ : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. – 216 c.
 27. Співак І. В. Глобальна монетарна економіка та геополітичні інтереси держав: валютні механізми / І. В. Співак ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 395 c.
 28. Стафійчук В. І. Геополітика: історія становлення та сучасний стан / В. І. Стафійчук // Укр. геогр. журнал. – 1999. – № 3. – C. 25–30.
 29. Таран В. О. Геополітика як теоретична основа сучасної російської державної ідеології [Електронний ресурс] / В. О. Таран // Грані : наук.- теорет. і громад.-політ. альманах. – 2015. – № 6. – C. 11–16. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_6_4
 30. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти / Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, О. П. Дергачов [та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2002. – 488 c.
 31. Федоренко О. Проблема тенденцій становлення геополітики досліджень як напряму української політичної думки першої третини ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Федоренко // Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса : зб. наук. праць. – Київ, 2011. – Вип. 5. – C. 136–148. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_5_12
 32. Шмаленко Ю. І. Геополітичні концепції українських вчених на початку XX ст. / Ю. І. Шмаленко // Вісн. Нац. ун-ту “Львів. політехніка”. Сер. Держава та армія. – 2007. – № 584. – C. 38–43.
 33. Шульга М. А. Аналіз російської геополітики в контексті європейського вибору України (за працями М. Грушевського, І. Лисяка-Рудницького та В. Липинського) [Електронний ресурс] / М. А. Шульга // Гуманітар. вісн. Запоріз. держ. інж. академії : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2006. – Вип. 24. – C. 144–155. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/jpdf/znpgvzdia_2006_24_16.pdf