Практикум перекладу (німецька мова)

Тип: Нормативний

Кафедра: іноземних мов факультету міжнародних відносин

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Немає
102Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932МВЕ-51доцент Кам’янець В. М., доцент Солтис М. О.
МВП-51
МВР-51
1048МВЕ-51доцент Кам’янець В. М., доцент Солтис М. О.
МВП-51
МВР-51

Опис курсу

Завданням курсу „Практикум перекладу” на факультеті міжнародних відносин є вивчення закономірностей виникнення, розвитку і функціонування перекладу в суспільстві. Курс покликаний сформувати навички та вміння, необхідні перекладачу соціально-політичних текстів. Він також переслідує мету визначити особливості мистецтва перекладу, основні принципи та методи перекладацької роботи, вимоги, що висуваються до рівноцінного оригіналові перекладу. У процесі вивчення курсу теорії і практики перекладу студенти закріпляють свій загальноосвітній та культурний рівень і кругозір.

Курс теорії і практики перекладу вивчається на факультеті міжнародних відносин після дворічного вивчення студентами курсу першої іноземної мови (400 аудиторних годин) і ґрунтується на отриманих при цьому знаннях, а також на знаннях та практичних навичках, набутих у процесі вивчення практичного курсу ділової української мови. Кінцевою метою курсу є вироблення вміння та навичок у галузі практики перекладу, а також редагування та критики перекладу публіцистичних текстів.

Основною формою вивчення курсу теорії і практики перекладу є лекції та практичні заняття. Закріплення і практичне застосування теоретичних положень та практичних навичок відбувається підчас виконання домашніх завдань, мовної практики та самостійної творчої роботи студентів. Курс завершується державним письмовим іспитом.

Основна мета вивчення курсу «Практикум перекладу» на факультеті міжнародних відносин полягає у набутті студентами базових теоретичних знань з теорії перекладу, практичних навичок письмового перекладу спеціальної літератури у відповідній області, а також практичних навичок усного перекладу.

Завдання курсу «Практикум перекладу» полягає у навчанні практичних навичок та прийомів перекладу, їх розвитку, поглибленні та удосконаленні.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні перекладознавчі поняття та категорії.
 • ключові поняття галузей мовознавства, що пов’язані з теорією та практикою перекладу.
 • особливості процесу перекладу: стадії та моделі перекладу.
 • перекладацькі трансформації та їх застосування у процесі перекладу.

вміти:

 • проаналізувати текст оригіналу, виявити проблемні аспекти у його відтворенні цільовою мовою з урахуванням особливостей зіставлюваних мов та жанрової специфіки тексту.
 • застосовувати дослівний переклад як проміжну стадію у процесі відтворення тексту цільовою мовою.
 • застосовувати перекладацькі трансформації на різних мовних рівнях.
 • здійснити редагування тексту перекладу, його прагматичну адаптацію.

Рекомендована література

Основна

 1. Бик І. С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. Посібник / І. С. Бик. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2014.
 2. Іовенко О. С., НичкаІ. Р. Deutsch nach Protokoll. Посібник з лексики та граматики для студентів факультетів міжнародних відносин / О. С. Іовенко, І. Р. Ничка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012.
 3. Кам’янець В. Дипломатія німецькою. Посібник з лексики для студентів факультетів міжнародних відносин / Володимир Кам’янець. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2009.
 4. Кияк Т.Р., Науменко А. М., Огуй О. Д. Теорія і практика перекладу / Т. Р. Кияк, А. М. Науменко, О. Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2006.
 5. Лесечко Б. В. Німецька мова у сфері державного управління (опорний конспект дистанційного курсу) : Навчальний посібник / Лесечко Б. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2004.
 6. Мірам Г. Е., Дайнеко В. В., Тарануха Л. А., Грищенко М. В., Гон О. М. Основи перекладу : Курс лекцій; Навчальний посібник / Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарнуха, М. В. Грищенко, О. М. Гон. – Київ : Ельга, Ніка-Центр, 2002
 7. Назаркевич Х. Я. Основи перекладознавства = Grundkurs Translatologie : в 2 ч. Ч. 1 : Теоретичний курс : навч. посібник / Христина Назаркевич. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010.
 8. Німецько-український словник гуманітарних наук / за ред. Вахтанґа Кебуладзе. – К. : Дух і літера, 2009.
 9. Тимощук Н. П., ЖовківськийА. М., Зінченко І. В. Право і юстиція Німеччини: фахові тексти та кримінальні історії / Н. П. Тимощук, А. М. Жовківський, І. В. Зінченко. – Чернівці : Чернівецький державний університет, 1999.
 10. AchillesU., Klause D., Pleines W. Marktplatz. Deutsche Sprache in der Wirtschaft. Mit Texten und Übungen für Selbststudium und Unterricht / Ulrich Achilles, Dieter Klause, Wolfgang Pleines. – Köln : Labonte, Büro für Verlagsmarketing, 1998.
 11. Buntrock, Bonnafous J., Kopylowa G. Konferenzsprache / G. Buntrock, J. Bonnafous, G. Kopylowa. – Leipzig : Enzyklopädie Verlag, 1983.
 12. Kapp V. Übersetzer und Dolmetscher / V. Kapp. – Tübingen : A. Francke Verlag, 1991.

Додаткова

 1. НайдовБ. П. Modalität des deutschen Satzes in Sprechübungen mit dem Tonbandgerät / Б. П. Найдов. – K. : Київський державний університет імені Тараса Шевченка, 1968.
 2. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу / К. М. Сухенко. – К. : Вид-во Київського університету, 1972
 3. Hering, Matussek M. Geschäftskommunikation / A. Hering, M. Matussek. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 1996.

                               Інформаційні ресурси                  

Актуальна преса, інтернет, телебачення

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму