Міжнародна та європейська безпека

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародної безпеки та стратегічних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1132професор Гудь Б. В.МВР-61

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132МВР-61

Опис курсу

Метою навчального курсу є вироблення у студентів навичок пошуку та використання найбільш ефективних методів вивчення динамічних процесів трансформації міжнародної системи безпеки як в минулому, так і сьогодні; визначення та прогнозування майбутніх змін у глобальному, регіональному та субрегіональному безпековому просторі.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: зміст поняття «міжнародна безпека»; його розвиток і форми в історичній перспективі та в епоху глобалізації; особливості і відмінності рівнів безпеки; головні тенденції змін у міжнародній безпеці після «холодної війни»; місце і роль військового чинника у міжнародній безпеці; нові виклики міжнародній безпеці в глобалізованому світі – тероризм, організована злочинність, наркоторгівля і торгівля людьми, екологія та зміни клімату; роль і місце глобальних, регіональних та субрегіональних організацій в забезпеченні безпеки; особливості європейської системи безпеки; місце та роль України в системі міжнародної та європейської безпеки.
вміти: аналізувати головні тенденції та зміни в міжнародній та європейській безпеці з історичної ретроспективи; давати оцінку зусиллям міжнародної спільноти щодо забезпечення безпеки в глобальному, регіональному та субрегіональному масштабах cьогодні; володіти навиками визначення і прогнозування майбутніх змін і трансформацій на міжнародній та європейській арені.

Рекомендована література

 • 1. Белорус О. Г., Лукяненко Д. Г. Глобализация и безопасность развития: Монография. – К., 2002.
 • 2. Міжнародне право: Навч. посібник За ред. М. В. Буроменського – К., 2006.
 • 3. Гаджиев К. С. Введение в геополитику. – Москва, 2002.
 • 4. Глобалізація і сучасний міжнародний процес / за заг. ред. проф. Б. Гуменюка і проф. С. Шергіна. – К., 2009.
 • 5. Денисов В. Н. Правовые аспекты разоружения в ракетно-ядерную эру. – Киев, 1990.
 • 6. Дергачев В.А. Глобалистика. – М., 2005.
 • 7. Кавтарадзе С.Д. Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве. – М., 2005.
 • 8. Кулагин В.М. Международная безопасность. – М., 2006.
 • 9. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Аното¬вана історична хроніка міжнародних відносин (1993—2003). – К., 2004.
 • 10. Кучик О.С., Заяць О.А. Зовнішня політика України. Навчальний посібник. – К., 2010.
 • 11. Мадіссон В.В., Шахов В.А. Сучасна українська геополітика. – К., 2003.
 • 12. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980— 2000): Підручник / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень, Л. В. Губерський та ін. – К., 2001.
 • 13. Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред. О. С. Кучика. – 2-е вид. доп. і перероб. – К., 2007.
 • 14. Нарис історії дипломатії України /За ред. В. А. Смолія. – К., 2001.
 • 15. Перепелиця Г.М. Конфлікти в посткомуністичній Європі. – К., 2003.
 • 16. Україна в міжнародних відносинах XX століття / За ред. Я. Й. Малика, М. 3. Мальського. – Львів, 2004.
 • 17. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і ма¬теріалів (1991–1997): У 2-х кн. – К., 1998. – Кн. 1.
 • 18. Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Вип. 5 / За заг. ред. Б. І. Гуменюка, Л. С. Тупчієнка. – К.,2001.

Допоміжна

 • 1. Арцибасов И. Н., Егоров С. А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. – Москва, 1989.
 • 2. Организация Объединенных Наций. Сборник документов. Москва, –1981
 • 3. Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. Книга 1. –Москва, 2000.
 • 4. Сагайдак О., Сардачук П. Україна в двосторонніх між¬народних відносинах. – К., 2006.
 • 5. Тимків Я. Сучасні концепції європейської безпеки: система кооперативної безпеки / Ярополк Тимків. – Львів, 2009. – Режим доступу : http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/publish/article?art_id=49792&cat_id=45642
 • 6. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka. Pod redakcją naukową K. Żukrowskiej i M. Grącik. – Warszawa, 2006.
 • 7. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku. Redakcja P. Olszewski, T. Kapuśniak, W. Lizak. – Radom, 2009.
 • 8. Tymkiw Y. Ukraina wobec problemów i instytucjonalizacji bezpieczeństwa europejskiego. – Toruń, 2009.

Інформаційні ресурси

 • 1. www.rainbow.gov.ua/
 • 2. http://www.sipri.org/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму