Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних відносинах

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних комунікацій та цифрової дипломатії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік
44Залік
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент Іжнін І. І.МВІ-21
432Абдо-Ясінська Л. І.МВІ-21
216доцент Іжнін І. І.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316МВІ-21Шамборовська О. М.
432МВІ-21Абдо-Ясінська Л. І.
216Шамборовська О. М.

Опис курсу

Академічний курс “Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньополітичної діяльності” викладається на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені І. Франка для всіх спеціальностей напрямку міжнародні відносини. Дана програма призначена для підготовки студентів спеціальностей “міжнародні відносини” “міжнародні економічні відносини”, “країнознавство”, “міжнародне право”

Теми лекцій спрямовані на формування базових знань про зміст, організацію, правила інформаційно-аналітичної діяльності. Теми подаються в послідовності, що диктується логікою викладання курсу.

Практичні завдання передбачають закріплення отриманих на лекційних заняттях знань про порядок організації та проведення роботи по збору та аналітичній обробці інформації у сфері міжнародних відносин і являють собою завдання традиційно виконувані у різноманітних установах і відомствах, які в тій чи іншій мірі пов’язані з міжнародною діяльністю.

Теми рефератів, представлені в кінці даного методичного видання, призначені для самостійного опрацювання студентами і повинні сприяти значному поглибленню розуміння окремих проблем, пов’язаних з роллю інформації в забезпеченні функціонування сучасного суспільства.

Список рекомендованої літератури представляє собою перелік праць, що значною мірою розширять знання, отримані студентами в концентрованому вигляді на лекційних заняттях.

Курс розрахований на 16 годин лекційних та 16 годин практичних занять.

Мета курсу: сформувати в студентів знання про порядок організації та ведення інформаційної та аналітичної роботи у сфері міжнародних відносин, забезпечити набуття практичних навичок по збору інформації та її аналітичному використанню, аналізу окремих проблем у сфері міжнародних відносин.

Вимоги до знань та умінь
У результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:
– зміст основних понять і категорій, що використовуються в інформаційній роботі;
– правила поводження з інформацією;
– основні принципи організації роботи по збору та аналізу інформації;
– параметри та принципи оцінки інформації;
– сутність основних сучасних методів збору та обробки інформації;

уміти:
– здобути практичні навички по збору інформації;
– коректно оцінювати зібрану інформацію;
– здійснювати самостійний аналіз окремих міжнародно-політичних проблем;
робити зважені висновки та рекомендації на основі зібраної інформації.

Рекомендована література

 • 1. Бешелев С.Д., Гуревич Ф.Г. Экспертные оценки. М., 1978.
 • 2. Боришполец К.П. Методы, методики и процедуры прикладного анализа международных отношений // Международные отношения: социологические подходы / под. ред. П.А. Цыганкова. М., 1998.
 • 3. Боришполец К.П. Методы политических исследований. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 221 с.
 • 4. Веревченко А.П. Информационные ресурсы для принятия решений. М.: «Академический проект», 2002.
 • 5. Воробьев Е.Н., Рогачев И.Н. Аналитико-прогностическая работа. М., 1999.
 • 6. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. К.: «А.С.К.», 2001.
 • 7. Гриняев С.Н. Интеллектуальное противодействие информационному оружию. – М.: Синтег. – 1999.
 • 8. Інформаційна безпека України: сутність і проблеми (матеріали круглого столу) // Стратегічна панорама / Щокварт.наук.-практ. часопис РНБО України, 1998. – №3-4.
 • 9. Кузнецов И.Н. Информационно-аналитическая работа (Уч. пособие). – М.: «Яуза» 2001.
 • 10. Леонов Н. С. Информационно-аналитическая работа в загранучереждениях. М., 1996.
 • 11. Лепский В.Е. Посылки и проблематика информационно-психологической безопасности. – <http://www.its.org.ua/biblioteka/lepsky_5.htm>
 • 13. Макаренко Г.Л., Макаренко А.Г. Автоматизированные информационные системы по внешнеполитическим вопросам и дипломатической деятельности государств. М., 2000.
 • 14. Макаренко Є.А. Політичні доктрини глобальної інформаційної безпеки. – <http://www.its.org.ua/biblioteka/makarenko_18.htm>
 • 15. Макаренко Є.А. Трансформація сучасної дипломатії // аналітика, експертиза, прогнозування: Монографія. – К.: Наша культура і наука, 2003.
 • 16. Матвієнко В.Я. Прогностика. – К.: Українські пропілеї, 2000.
 • 17. Попов В.Д. Информациология и информационная политика. М., 2003.
 • 18. Плэтт В. Стратегическая разведка. Основные принципы. – М.: «Форум», 1997. – 376 с.
 • 19. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. – М.: 1991.
 • 20. Семенов Б.М. Особенности, информационно-аналитической работы государственных структур в области внешней политики. М. 2003.
 • 21. Стариш А.Г. Философия информации. – Симферополь: «Таврия», 2004. – 376 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму