Геополітика

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532доцент Романюк Н. А.МВК-31

Рекомендована література

 1. Ветринський І. Концептуальні засади дослідження геополітики в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / І. Ветринський // Віче. – 2015. – № 22. – C. 6–10. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_22_3
 2. Геополітика: енциклопедія: / за ред. Є.М. Суліми ; редкол.: Є.М. Суліма (голова), М.А. Шепєлєв (заст. голови), В.В. Кривошеїн та ін. – К.: Знання України, 2013. – 920 с.
 3. Глобалізація і сучасний міжнародний процес / За ред. проф. Б.Гуменюка і проф. С.Шергіна. – К.: Університет „Україна”, 2009. – 508 с.
 4. Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія [Текст]: підручник / А. Г. Гольцов. – К.: Центр учб. л-ри, 2012. – 416 с.
 5. Дергачев В. Геополитика. – К.: ВИРА- Р, 2000. – 448 с.
 6. Дергачев В. А. Геополитический словарь-справочник / В. А. Дергачев. – Київ : КНТ, 2009. – 592 c.
 7. Дергачев В. Геоэкономика (Современная геополитика). Учеб. для вузов. – Киев: ВИРА-Р,
 8. Дністрянський М. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології. – Львів: ЛНУ, 2003. – 111 с.
 9. Дністрянський М.С. Геополітика: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 10. Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Дністрянський. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2010. – 344 c. – Режим доступу : URL : https://bohdan-books.com/upload/iblock/aba/aba2165c11e37e3358d07a83e8 b10cf2.pdf
 11. Дорошко М.С., Шпакова Н.В. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011.
 12. Дубов Д. В. Зрушення сфер геополітичного протиборства: від географічної експансії – до конструювання інформаційно- кібернетичних просторів / Д. В. Дубов // Стратег. пріоритети. – 2014. – № 1. – C. 106–115.
 13. Дубов Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва / Д. В. Дубов ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 326 c.
 14. Закария Ф. Постамериканский мир. М.: Европа, 2009. – 280 с.
 15. Колосов В., Мироненко Н. Геполитика и политическая география: Учебник. – М.: Аспект- Пресс, 2002. – 479 с.
 16. Кудряченко А.І., Рудич Ф.М., Храмов В.О. Геополітика. Підручник. – К.: МАУП, 2004.
 17. Мадіссон В. В. Сучасна українська геополітика : навч. посіб. для студентів гуманітар. спец. вищ. навч. закл. / В. В. Мадіссон, В. А. Шахов. – Київ : Либідь, 2003. – 174 c.
 18. Маринченко А.В. Геополитика. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2009.
 19. Сирота Н. М. Основы геополитики: Учеб. пособие. – СПб.: Знание, 2001. – 136 с.
 20. Тихонравов Ю. В. Геополитика: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА- М, 2000. – 269 с.
 21. Яценко Б.П., Стафійчук В.І., Брайчевський Ю.С. Політична географія і геополітика: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2007.
 22. Carlo J. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 2003.
 23. Flint C. Wstęp do geopolityki / Tłum.z ang. J.Halbersztat. – Warszawa: wyd. naukowe PWN, 2008. – 243 s.
 24. Moczulski L. Potęga w czasie i przestrzeni. – Warszawa, 2000.