Геополітика

Тип: На вибір студента

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416доцент Романюк Н. А.МВК-31

Опис курсу

Кожна сучасна держава при виробленні та реалізації власної стратегії розвитку повинна враховувати геополітичні чинники. З огляду на активізацію глобалізаційних процесів, з одного боку, і посилення регіональних тенденцій, з іншого, у світовому геополітичному просторі відбуваються суттєві зміни, які впливають на становище України та її розвиток як незалежної держави. Відтак, знання класичних та сучасних теорій геополітичної думки є необхідною умовою для розуміння як геополітичних тенденцій у постбіполярному світі, так і розробки Українською державою власної геостратегії.

Курс “Геополітика” охоплює виклад основних положень класичної й сучасної геополітики, що є необхідними для розуміння світових геополітичних тенденцій сьогодення та місця й ролі окремих держав, й України зокрема, у світовій геополітиці і геостратегії. Курс покликаний допомогти майбутнім фахівцям опанувати навички самостійного аналізу геополітичної ситуації у світі та її динаміки, визначати інтереси суб’єктів геополітики і характер реалізації їхньої геостратегії в сучасних умовах, здійснювати прогноз розвитку світових і регіональних геополітичних процесів.

Рекомендована література

 1. Ветринський І. Концептуальні засади дослідження геополітики в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / І. Ветринський // Віче. – 2015. – № 22. – C. 6–10. – Режим доступу : URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_22_3
 2. Геополітика: енциклопедія: / за ред. Є.М. Суліми ; редкол.: Є.М. Суліма (голова), М.А. Шепєлєв (заст. голови), В.В. Кривошеїн та ін. – К.: Знання України, 2013. – 920 с.
 3. Геополітичні та геоекономічні зміни, формовані під впливом російської агресії,
  та оновлення місця України у світовому просторі / Наук. ред. В.Юрчишин. — Київ: Центр Разумкова, 2022. – Режим доступу:  https://razumkov.org.ua/uploads/article/2022_TRANSFORMANS_UKR.pdf
 4. Глобалізація і сучасний міжнародний процес / За ред. проф. Б.Гуменюка і проф. С.Шергіна. – К.: Університет „Україна”, 2009. – 508 с.
 5. Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія [Текст]: підручник / А. Г. Гольцов. – К.: Центр учб. л-ри, 2012. – 416 с.
 6. Дністрянський М. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології. – Львів: ЛНУ, 2003. – 111 с.
 7. Дністрянський М.С. Геополітика: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 8. Дністрянський М. С. Політична географія та геополітика України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Дністрянський. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2010. – 344 c. – Режим доступу : URL : https://bohdan-books.com/upload/iblock/aba/aba2165c11e37e3358d07a83e8 b10cf2.pdf
 9. Дорошко М.С., Шпакова Н.В. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011.
 10. Дубов Д. В. Зрушення сфер геополітичного протиборства: від географічної експансії – до конструювання інформаційно- кібернетичних просторів / Д. В. Дубов // Стратег. пріоритети. – 2014. – № 1. – C. 106–115.
 11. Дубов Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного суперництва / Д. В. Дубов ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 326 c.
 12. Кудряченко А.І., Рудич Ф.М., Храмов В.О. Геополітика. Підручник. – К.: МАУП, 2004.
 13. Мадіссон В. В. Сучасна українська геополітика : навч. посіб. для студентів гуманітар. спец. вищ. навч. закл. / В. В. Мадіссон, В. А. Шахов. – Київ : Либідь, 2003. – 174 c.
 14. Шульга М.А. Геополітика : навч. посіб. / М. А. Шульга. – К. : Київський ун-т,
  2017. – 239 с.
 15. Яценко Б.П., Стафійчук В.І., Брайчевський Ю.С. Політична географія і геополітика: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2007.
 16. Agnew Geopolitics re-visioning world politics. – London and New York: Routledge, 1998. – 161 p.
 17. Flint C. Introduction to Geopolitics. Fourth Edition. – New York: Routledge, 2022. – 325 p.
 18. Potulski J. Wprowadzenie do geopolityki. – Gdańsk: Wyd-wo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. – 386 s.
 19. Jones, Jones R., Woods M. An introduction to political geography. Space, place and politics. – New York: Routledge, 2004. – 209 p.
 20. Moczulski L. Potęga w czasie i przestrzeni. – Warszawa: Bellona, 2010. – 648 s.
 21. Understanding Global Politics Actors and Themes in International Affairs // Edited by Klaus Larres and Ruth Wittlinger. – London and New York: Routledge, 2020. – 447 p.