Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці

Тип: Нормативний

Кафедра: європейських та регіональних студій

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
814доцент Романюк Н. А.МВК-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814МВК-41доцент Романюк Н. А.

Рекомендована література

 1. Василенко И.А. Геополитика современного мира. Учеб. пособие. – М.: Гардарики, 2006.
 2. Глобалізація і сучасний міжнародний процес / За ред. проф. Б.Гуменюка і проф. С.Шергіна. – К.: Університет „Україна”, 2009. – 508 с.
 3. Гольцов А.Г. Геополітика та політична географія. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012.
 4. Кудряченко А.І., Рудич Ф.М., Храмов В.О. Геополітика. Підручник. – К.: МАУП, 2004. – 296 с.
 5. Дергачев В. А. Геополитика. – К.: ВИРА- Р, 2000. – 448 с.
 6. Дергачев В.А. Геоэкономика (Современная геополитика). Учебник для вузов. – Киев: ВИРА-Р,
 7. Дністрянський М.С. Геополітика: Навчальний посібник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 436 с.
 8. Дністрянський М. С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології. – Львів: ЛНУ, 2003. – 111 с.
 9. Дорошко М.С., Шпакова Н.В. Геополітичне середовище та геополітична орієнтація країн СНД. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 204 с.
 10. Ігнатьєв П.М. Геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці: Підручник. – Чернівці-Київ: Книги – ХХІ, 2014. – 364 с.
 11. Исаев Б.А. Геополитика. Учеб.пособие. – СПб: Питер, 2006.
 12. Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геполитика и политическая география: Учебник. – М.: Аспект- Пресс, 2002. – 479 с.
 13. Мадіссон В., Шахов В. Сучасна українська геополітика: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2003. – 176 с.
 14. Нартов Н. А. Геополитика: Учебник. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 359 с.
 15. Сирота Н. М. Основы геополитики: Учеб. пособие. – СПб.: ИВЭСЭП; Знание, 2001. – 136 с.
 16. Тихонравов Ю. В. Геополитика: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА- М, 2000. – 269 с.
 17. Трохимчук С.В. Федунь О.В. Політична географія світу: Навч посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 422 с.
 18. Яценко Б.П., Стафійчук В.І., Брайчевський Ю.С. Політична географія і геополітика: Навч. посіб. – К.: Либідь, 2007.
 19. Carlo J. – Wrocław-Warszawa-Kraków, 2003.
 20. Flint C. Wstęp do geopolityki / Tłum.z ang. J.Halbersztat. – Warszawa: wyd. naukowe PWN, 2008. – 243 s.
 21. Moczulski L. Potęga w czasie i przestrzeni. – Warszawa, 2000.