Кучик Галина Богданівна

Посада: асистент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Наукові інтереси

Лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика, дискурсологія, політичний дискурс, методика викладання іноземних мов

Публікації

 1. Кучик Г. Б. Особливості застосування спеціальної лексики в установчих документах міжнародних організацій / Г. Б. Кучик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2013. – С. 36–38. – (Серія філологічна ; вип. 36).
 2. Кучик Г. Б. До питання дефініювання поняття дискурсу у лінгвістиці / Г. Б. Кучик // Дискурсологія: мова, культура, суспільство : Наукові записки Луганського національного університету : зб. наук. праць. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – № 1(37). – С. 161–168. – (Серія філологічні науки).
 3. Кучик Г. Б., Бик І. С. Наукові підходи до визначення поняття політичний дискурс / Г. Б. Кучик, І. С. Бик // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 24(283). – С. 120–127. – (Серія філологічні науки).
 4. Кучик Г. Б. Тексти установчих документів міжнародних організацій: лексико-семантичний контент / Г. Б. Кучик // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон. – – № 4(31). – С. 395–398.
 5. Кучик Г. Б., Бик І. С. Комунікативні моделі текстів документів міжнародно-правового характеру / Г. Б. Кучик, І. С. Бик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 27–29. – (Серія філологічна ; вип. 55).
 6. Кучик Г. Б. Концептуальные вопросы коммуникативного содержания политического текста / Г. Б. Кучик // European Journal of Literature and Linguistics, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna. – 2015. – № 4. – Р. 3–6.
 7. Кучик Г. Б. Стилістичні риси мови установчих документів міжнародних організацій / Г. Б. Кучик // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон. – – № 5(32). – С. 503–507.
 8. Кучик Г. Б. Проблема визначення поняття політичного дискурсу у мовознавстві / Г. Б. Кучик // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць ; за ред. Ф. С. Бацевича. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 148–
 9. Кучик Г. Б. Политический текст как элемент коммуникативной деятельности в концепции политической лингвистики / Г. Б. Кучик // Приоритетные направления лингвистических исследований: общетеоретические, когнитивные, коммуникативно-прагматические и функционально-грамматические аспекты языка : коллективная монография ; под ред. А. Г. Бердниковой. – Новосибирск : СибАК, – С. 228–245.
 10. Кучик Г. Б. Особливості використання термінів в установчих документах міжнародних організацій // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2010. – С. 41.
 11. Кучик Г. Б. Лінгвістична складова структури установчих документів міжнародних організацій / Г. Б. Кучик // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти : матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 8–9 лютого 2011 р. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 170–172.
 12. Кучик Г. Б. Категорія інформативності у текстах міжнародно-правових документів / Г. Б. Кучик // Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Харків : Національний фармацевтичний університет, 2011. – С. 289–291.
 13. Кучик Г. Б. Функціональні особливості використання офіційно-ділового стилю в міжнародно-правових документах / Г. Б. Кучик // Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, 25 лютого 2011 р. – Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011. – С. 176–177.
 14. Кучик Г. Б. Міжнародно-правові документи як об’єкт політичної лінгвістики / Г. Б. Кучик // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2012. – С. 108.
 15. Кучик Г. Б. Тлумачення міжнародно-правових текстів у контексті концептуалізації політичного тексту / Г. Б. Кучик // Перспективи розвитку філологічних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 15–16 травня 2015 р.). – Херсон : Гельветика, 2015. – C. 53–56.
 16. Кучик Г. Б. Мова установчих документів міжнародних організацій як засіб виявлення політичної волі держав / Г. Б. Кучик // Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід : збірник тез доповідей (м. Київ, 23 грудня 2015 р.) ; за заг. ред. В. Г. Ціватого, Н. О. Татаренко. – К. : ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 112–113.
 17. Попаєвич Г. Б. Всесвітня Рада Церков // Міжнародні організації. навч. посібник / за ред. О. С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – С. 697–
 18. Кучик Г. Б., Ольхович-Новосадюк М. М. Електронний підручник як інноваційний засіб у системі інтерактивних методів навчання // English for Specific Purposes. Матеріали І Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції 25 лютого 2013 року. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2013. – С. 117–120.
 19. Кучик Г. Б., Ольхович-Новосадюк М. М. Формування комунікативних навичок у вивченні іноземних мов з використанням мережі Інтернет // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції 12 квітня 2013 року. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 92–93.

Біографія

Освіта:

Український католицький університет

Львівський національний університет імені Івана Франка

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

 

Захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантичні та дискурсні особливості англомовних текстів установчих документів міжнародних організацій» (2016).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!