Кучик Галина Богданівна

Посада: доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-98

Електронна пошта: halyna.kuchyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Лінгвістика тексту, комунікативна лінгвістика, дискурсологія, політичний дискурс, методика викладання іноземних мов.

Курси

Вибрані публікації

Кучик Г. Б. Особливості застосування спеціальної лексики в установчих документах міжнародних організацій / Г. Б. Кучик // Наукові записки [Національного університету “Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 36. – С. 36-38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_36_13.

Кучик Г. Б. До питання дефініювання поняття дискурсу у лінгвістиці / Г. Б. Кучик // Дискурсологія: мова, культура, суспільство : Наукові записки Луганського національного університету : зб. наук. праць. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – № 1(37). – С. 161–168. – (Серія філологічні науки).

Бик І. С. Наукові підходи до визначення поняття політичний дискурс (Львівський національний університет імені Івана Франка) / І. С. Бик, Г. Б. Кучик // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2013. – № 24. – С. 120-127. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_24_16.

Кучик Г. Б. Тексти установчих документів міжнародних організацій: лексико-семантичний контент / Г. Б. Кучик // Молодий вчений. – 2016. – № 4. – С. 395-398. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_4_98.

Бик І. С. Комунікативні моделі текстів документів міжнародно-правового характеру / І. С. Бик, Г. Б. Кучик // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 2015. – Вип. 55. – С. 27-29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_55_11.

Кучик Г. Б. Концептуальные вопросы коммуникативного содержания политического текста / Г. Б. Кучик // European Journal of Literature and Linguistics, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. – Vienna. – 2015. – № 4. – Р. 3–6.

Кучик Г. Б. Стилістичні риси мови установчих документів міжнародних організацій / Г. Б. Кучик // Молодий вчений. – 2016. – № 5. – С. 503-507. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_5_127.

Кучик Г. Б. Проблема визначення поняття політичного дискурсу у мовознавстві / Г. Б. Кучик // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць ; за ред. Ф. С. Бацевича. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – С. 148.

Кучик Г. Б. Политический текст как элемент коммуникативной деятельности в концепции политической лингвистики / Г. Б. Кучик // Приоритетные направления лингвистических исследований: общетеоретические, когнитивные, коммуникативно-прагматические и функционально-грамматические аспекты языка : коллективная монография ; под ред. А. Г. Бердниковой. – Новосибирск : СибАК, – С. 228–245.

Кучик Г. Б. Особливості використання термінів в установчих документах міжнародних організацій // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2010. – С. 41.

Кучик Г. Б. Лінгвістична складова структури установчих документів міжнародних організацій / Г. Б. Кучик // Міжнародні відносини: політичні, правові, економічні, лінгвокраїнознавчі аспекти : матеріали наукової конференції факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, 8–9 лютого 2011 р. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 170–172.

Кучик Г. Б. Категорія інформативності у текстах міжнародно-правових документів / Г. Б. Кучик // Гуманітарна складова вищої освіти: проблеми та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Харків : Національний фармацевтичний університет, 2011. – С. 289–291.

Кучик Г. Б. Функціональні особливості використання офіційно-ділового стилю в міжнародно-правових документах / Г. Б. Кучик // Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців, 25 лютого 2011 р. – Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2011. – С. 176–177.

Кучик Г. Б. Міжнародно-правові документи як об’єкт політичної лінгвістики / Г. Б. Кучик // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2012. – С. 108.

Кучик Г. Б. Тлумачення міжнародно-правових текстів у контексті концептуалізації політичного тексту / Г. Б. Кучик // Перспективи розвитку філологічних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 15–16 травня 2015 р.). – Херсон : Гельветика, 2015. – C. 53–56.

Кучик Г. Б. Мова установчих документів міжнародних організацій як засіб виявлення політичної волі держав / Г. Б. Кучик // Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід : збірник тез доповідей (м. Київ, 23 грудня 2015 р.) ; за заг. ред. В. Г. Ціватого, Н. О. Татаренко. – К. : ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 112–113.

Попаєвич Г. Б. Всесвітня Рада Церков // Міжнародні організації. навч. посібник / за ред. О. С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2007. – С. 697.

Кучик Г. Б., Ольхович-Новосадюк М. М. Електронний підручник як інноваційний засіб у системі інтерактивних методів навчання // English for Specific Purposes. Матеріали І Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції 25 лютого 2013 року. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2013. – С. 117–120.

Кучик Г. Б., Ольхович-Новосадюк М. М. Формування комунікативних навичок у вивченні іноземних мов з використанням мережі Інтернет // Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції 12 квітня 2013 року. – Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 92–93.

Біографія

Освіта:

  • Український католицький університет,
  • Львівський національний університет імені Івана Франка,
  • Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Захистила кандидатську дисертацію «Структурно-семантичні та дискурсні особливості англомовних текстів установчих документів міжнародних організацій» (2016).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!