Теорія масової комунікації

Тип: Нормативний

Кафедра: міжнародних відносин і дипломатичної служби

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
6Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
6доцент Іжнін І. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
6доцент Іжнін І. І.

Опис курсу

Курс «теорія масової комунікації» викладається на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету ім. Івана Франка в рамках підготовки студентів за спеціальністю «міжнародна інформація».
Метою даного курсу є ознайомлення студентів з головними напрямками розвитку теорії масової комунікації як складної і розгалуженої системи наукових підходів, що покликані пояснити найрізноманітніші феномени в сфері масового поширення в суспільстві інформації при допомозі засобів масової комунікації.
Серед головних завдань даного курсу є ознайомлення студентів з роботою основних наукових шкіл, що вивчають феномени та прояви масової комунікації. В результаті вивчення курсу студенти повинні сформувати та навчитись правильно використовувати понятійно-категорійний апарат, що використовується в науці про масові комунікації. Також студенти повинні розуміти зміст основних концепцій, покладених в основу різних теоретичних напрямків дослідження масової комунікації, навчитись знаходити взаємозв’язок між різними підходами та науковими школами, що досліджують масову комунікацію

Рекомендована література

1. Брайант, Дженнингз, Томпсон, Сузан. Основы воздействия СМИ.— М.: Издательский дом «Вильямс», 2004.
2. Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової ко¬муні¬ка¬ції і міжнародні відносини.— К.: Освіта, 1999..
3. Різун В. В. Теорія масової комунікації // Електронна бібліотека Інституту журналістики (www.journ.univ.kiev.ua).
4. Різун В. В. Природа й структура комунікативного процесу // Електронна бібліотека Інституту журналістики (www.journ.univ.kiev.ua).
5. Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації: Навч. посіб. – ркаси: Вид-во ЧДУ, 2003.
6. Масова комунікація: Підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерський, . Ф. Іванов, В. А. Вергун. — К.: Либідь, 1997.
7. Фінклекр Ю. Е. Мас-медіа та влада: технологія взаємин. — Львів:Аз-Арт, 2003.
8. Науменко Т. В. Массовая коммуникация: теоретико-методологическийанализ. — СПб.: Питер, 2003.
9. Сиберт С., Шрам У., Питерсон Т. Четыре теории прессы. — СПб.:Питер, 1998.
10. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. — СПб.:Прайм-Еврознак, 2003.
11. Яковлев И.П. Основы теории коммуникаций. СПб., 2001.
12. DeFleur M., Ball-Rokeach S. theories of Mass Communication/ – 1976.
13. DeFleur M., Lowery S. Milestones in Mass Communication research. Media Effects. – 1995.
14. Explorations in Communication and History (ed. B.Zelizer). – 2008.
15. Schramm W., Roberts D.S. Processes and Effects of Mass Communication. – 1971
16. Gerbner G. Against the Mainstream. – 2002.
17. Katz E., P. Lazarsfeld. Personal influence. – 1955.
18. McCombs M. Setting the Agenda. The Mass Media and Public Oppinion. – 2004.
19. McQuail D. McQuail’s Mass Communication Theory. – 2005.
20. Goban-Кlas Т. Media і komunikowanie masove. Teorie і analizy prasy, radia, telewizji і Intemetu. — Warszawa-Кraków: Wydawnictwo naukowePWN, 1999