Політика сусідства Європейського Союзу

Тип: Нормативний

Кафедра: країнознавства і міжнародного туризму

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
920професор Антонюк Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
920професор Антонюк Н. В.

Опис курсу

Мета курсу: визначити роль і місце Європейського Союзу у сучасному глобалізованому світі, ознайомити із напрямами зовнішньої політики Європейського Союзу, спільної політики сусідства та її складовими: Чорноморською Синергією (2007), Середземноморським Союзом (2008) та Східним Партнерством (2009 р.).

Завдання курсу: познайомити їз істрією формування спільної політики сусідства Європейського Союзу та її складових. Визначити особливості ментального, інституційного, суспільно-цивілізаційного змісту сусідніх до ЄС регіонів та природу загроз для Європейського Союзу.

Знати: суть і основні підходи до тлумачень сучасної міжнародної системи, основних акторів міжнародних вдносин:

– регіони сусідні до Європейського Союзу, перелік загроз для ЄС, окреслених у Європейській Стратегії Безпеки;

– знати історію та етапи становлення європейської політики сусідства та її складових.

Вміти: визначити ментальні, інституційні, суспільно-цивілізаційні відмінності сусідніх регіонів Європейського Союзу, формувати зовнішні та внутрішні чинники загроз для функціонування ЄС.

– окреслити причини зацікавлення Європейським Союзом середземноморським регіоном та групою держав Східної Європи: Україною, Молдовою, Білоруссю, Азербайджаном, Вірменією, Грузією;

– охарактеризувати політичну, безпекову та економічну складову політики сусідства Європейського Союзу, інтерпретувати нормативно-правову базу політики сусідства.

 

Рекомендована література

 1. ЄС: структура, функції, механізми / за ред. Н.В. Антонюк. – Львів, 2002.
 2. ЄС: політика, економіка, право / наук. ред. Н.В. Антонюк, М.М. Микієвича – Львів, 2005.
 3. Н. Антонюк, М. Мальська. Основи європеїстики. – Львів, 2014.
 4. Копійка В.В. Європейський Союз: історія і засади функціонування. Навч. посібник / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко, за ред. Л.В. Губерського. – К., 2009.
 5. Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу: теорія і практика інтеграційного процесу / К., 2005.
 6. Копійка В.В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення. – К., 2001.
 7. Краєвська О.А. Політика Європейського Союзу у сфері туризму: концептуальні засади та інституційні механізми. – Львів, 2013.
 8. Мільчарек Д., Барбурська О. Східний вектор зовнішньої політика ЄС: здобутки та проблеми. – Львів, 2016..
 9. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції. – К., 2002.
 10. Посельський В. Європейський Союз після ратифікації Лісабонського договору: до стабілізації європейського будівництва. – К., 2010
 11. Антонюк Н. Актуальні проблеми досліджень європейської інтеграції/ Н. Антонюк// Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип.29; Ч.П.С. 3-9.
 12. Булгакова Д.О. Конституційна реформа Європейського Союзу за Лісабонським договором. Основні положення [Електронний ресурс]/ Д.О. Булгакова. – [Цит.10 червня, 2012]. – Режим доступу: http.//www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhnuvs/2010_49/49/2.pdf.
 13. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: навч.посібник/ І.А. Грицяк. – К.: К.І.С., 2006. – 300 с.
 14. Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. курсєвропейської інтеграції/ Д. Дайнен; пер. з англ. – К.: К.І.С., 2006. – 696 с.
 15. Дідікін А. Лісабонський договір і реформа правової системи Європейського Союзу/ А. Дідікін// Юридичний журнал. – 2010. – №1. – С. 42 – 43.
 16. Європейський Союз: політика, економіка, право: навч. посібник/ за ред. Н.В. Антонюк, М.М. Микієвича. – Львів, 2005. – 532 с.
 17. Європейський Союз:структура, функції, механізми/ за ред. Н.В. Антонюк. – Львів, 2002. – 176 с.
 18. Інституціональні зміни в ЄС після прийняття Лісабонського договору// Сокур С. Віче. – 2010. – “12. – Режим доступу: <http://www/viche.info/journal/2063/>
 19. Копійка В.В. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: навч. посібник. В.В. Копійка, Т.І.Шинкаренко. – К.:Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 448 с.
 20. Краєвська О.Спільні політики Європейського Союзу:методичні рекомендації до навчального курсу/ О. Краєвська. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 128 с.
 21. Краєвська О. Трансформація інституційно-правової системи ЄС за Лісабонським договором/О. Краєвська, Г. Утко// Вісник Львівськог університету. – 2012. – С.93-103. – (Серія міжнародні відносини; вип.30).
 22. Микієвич М.М. Міжнародно-правові аспекти співробітництва Європейського Союзу з третіми країнами/ М.М. Микієвич – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 200 с.
 23. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу/ Мусис Н.; пер. з англ. – К.:К.І.С., 2005. – ХІV с., 466 с.
 24. Посельський В. Європейський Союз: інституційні основи європейської інтеграції/ В.Посельський. – К.: Смолоскип, 2002. – 168 с.
 25. Antonyuk N. The Initiative ” Eastern Partnership” of the EU;Baslance of Benefits and Loses/ N.Antonyuk, O. Krayewska; (w:) R.Riedel (red.)// Central Europe  – Two Decades After, Warszawa 2010. – S/ 27 – 290.
 26. Annanicz S., Umowy stowarzyszeniowe jako cel Partnerstwa Wschodniego, “Infos”, Biuro Analiz Sejmowych, 2011, nr 9 (101).
 27. Averre D., Competing Rationalities: Russia, the EU and the ‘ Shared Neighbourhood’, “Europe – Asia Studies” 2009. Vol.61. No.10.
 28. Cwiek-Karpowicz J., Wojna B. (red.), Partnerstwo Wschodnie – strategia na rok 2011 i lata nastepne – raport pokonferencyjny, Lublin, 3 -5 listopada 2010 roku, Warszawa 2010.
 29. Duleba A., Najslova L., Benc V., The Reform of theEuropean Neighborhood Policy. Tools, Institutions and a Regional Dimension, Bratislava 2008.
 30. Ghinea C., Chirila V., EU – Moldova Negotiations. What is to be discussed, what could be achieved?, Bucarest, Chisiniau, 2001.
 31. Gromadzki G., A Challenging Opportunity. The EU plus Six – the Eastern Partnership, Berlin, November 2010.
 32. Kaca E., Kucharczyk J., Lada A., Eastern Partnership Civil Society Forum & how to improve it, Warszawa, czerwiec 2011.
 33. Pelczynska-Nalecz K., Integracja czy imitacja? UE wobec wschodnich sasiadow, “Prace OSW” , Warszawa, kwiecien 2011, nr 36.
 34. Popescu N. Wilson A., Przeksztalcic obecnosc w sile, Warszawa-Londyn 2011.
 35. Rinnert D., The Eastern Partnershop in Georgia. Increasing Efficiency of EU Neighborhood Policies in the South Caucasus?, “Working Paper FG5”, German Institute for International and Security Affairs, Berlin, March 2011, No 1.
 36. Zdanowicz M., Dubowski T., Piekutowska A. (red.), Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji, Warszawa 2010.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму