Міжнародне кримінальне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: міжнародного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
102Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Гринчак В. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Гринчак В. А.

Опис курсу

В результаті вивчення даного  спецкурсу студент повинен

знати:

 • Зміст і суть принципів і норм міжнародного права, які регулюють співробітництво держав у боротьбі з міжнародною злочинністю.
 • Етапи та особливості формування міжнародно-правового співробітництва держав у боротьбі з міжнародною злочинністю.
 • Суть і правову природу злочинів міжнародного характеру, класифікацію злочинів міжнародного характеру.
 • Види та форми міжнародно-правового співробітництва держав у боротьбі з міжнародною злочинністю.
 • Особливості співробітництва держав у боротьбі з міжнародною злочинністю за участю міжнародних організацій.
 • Особливості співробітництва держав у боротьбі з міжнародною злочинністю за участю України.

Вміти:

 • Кваліфікувати та розмежовувати злочини міжнародного характеру.
 • Визначати види і форми співробітництва держав у боротьбі з міжнародною злочинністю.
 • Оформляти документи, які супроводжують процес співробітництва держав у боротьбі з міжнародною злочинністю.
 • Оформляти документи, які забезпечують процес співробітництва держав у боротьбі з міжнародною злочинністю.

Рекомендована література

Загальна

Бекяшев К.А., Волосов М.Е.  Международное публичное право. 2-е изд.,перер.и доп.- М.:ТК Велби, Изд-во Проспект,2004.- 464с.

Бирюков П.Н. Международное право. 3-е изд.перер.и доп. –  М.: Юристъ, 2006.- 658 с.

Блатова Н.Т., Мельков Г.М.  Международное право в документах. 5-е изд., перер.и доп. – М. 2004.-  880 с.

Буткевич В.Г.(ред.). Мицик В.В., Задорожний О.В. Міжнародне право: Основи теорії. – К., Либідь, 2002. – 606 с.

Буткевич В.Г.(ред.). Мицик В.В., Задорожний О.В. Міжнародне право: Основні галузі. – К., Либідь, 2004.– 816 с.

Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом. – Пер. П.Маланчук. – Харків, Консум, 2000. – 592с.

Дмітрієв А.І. Муравйов В.І. Міжнародне публічне право. К., 2000. – 486 с.

.Игнатенко Г.В.,проф.Тиунов О.И.  Международное право. 3-е изд.,перер.и доп. – М. :Норма, 2005.- 624 с.

Карташин В.А., Лукашева Е.А. Международные акты о правах человека.2-е изд.,доп.- М.:Изд-во НОРМА, 2002.-  944 с.

Колосов Ю.М. и Э.С.Кривчикова  Действующее международное право. В 3-х томах. Том 2, М.: Издательство Московского независимого института международного права,1999.- 832 с.

Колосов Ю.М. и Э.С.Кривчикова  Действующее международное право. В 3-х томах. Том 3.-  М.: Издательство Московского независимого института международного права, 1999.-  832 с.

Лукашук И.И. Современное право международных договоров. В 2 т.Т 1.Заключение международных договоров.- М.:Волтерс Клувер, 2004.-  672 с.

Лукашук И.И. Современное право международных договоров. Том 2 Действие международных договоров. М.: Волтерс Клувер , 2006.-  496 с.

«Международное право».под ред. Бирюкова П. – М., Юрист., 2001. – 416с.

«Международное право».сост. Н.Блатова, М.Мелков. – М. – 2000. – 834с.

«Международное право».под ред. Кузнецова В. – М.,Юрист,2001. – 672с.

«Международное право». Тимченко Л. – Харків, Консул, 1999. – 528с.

«Международное право».под ред. Тиунова О. – М., Изд. НОРМА, 2001. – 584с.

 

Спеціальна

Антонян Ю.М. Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое  исследование. – М., 2000.

Блищенко И.П.   Международное уголовное право. – М.,1995.

Бородин С.В., Ляхов Е.Г.     Международное сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью. – М., 1983.

Волженкина В.М.        Выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение. – М., 1998.

Галенская Л.Н.   Правовые проблемы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. – Л., 1978.

Дагель П.С. Международное уголовное право. – Владивосток, 1979.

Игнатенко Г.В. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. – Свердловск, 1980.

Иногамова – Хегай Л.В.       Международное уголовное право. – СПб., 2003.

Карпец И.И.       Преступления международного характера. – М., 1979.

Карпец И.И.       Международная преступность.- М., 1988.

Каюмова  А.Р.    Международное уголовное право. – Казань, 1988.

Международное уголовное право. (Под общ. Ред. Кудрявцева  В.Н.) – М., 1999.

Наумов А.В., Лукашук И.И. Международное уголовное право. – М.,1999.

Панов  В.П.        Международное уголовное право. –  М., 1997.

Решетов Ю.А.     Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности. – М.,1983.

 

Нормативні акти:

 

 • Лондонський договір про боротьбу із работоргівлею 1841р.;
 • Конвенція по охороні підводних телеграфних кабелів 1884р.;
 • Брюссельський Генеральний акт про боротьбу із работоргівлею 1890 р.;
 • Женевська Конвенція про заборону торгівлі жінками і дітьми 1921 р.;
 • Женевська Конвенція про боротьбу із підробкою грошових знаків 1929 р.;
 • Договір про охорону мистецьких і наукових установ та історичних пам’ятників 1935 р.;
 • Гаазька конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 р.;
 • Женевська Конвенція про відкрите море 1958 р.;
 • Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 р.;
 • Конвенція про попередження і покарання за злочини проти осіб, що користуються міжнародним захистом, в тому числі і дипломатичні агенти 1973 р.;
 • Конвенція про заборону воєнного чи будь-якого іншого ворожого використання впливу на навколишнє середовище 1976 р.;
 • Конвенція про боротьбу із вербуванням, використанням, фінансуванням чи навчанням наймачів 1989 р.;
 • Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р.;
 • Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми людьми 1949 р.;
 • Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв схожих на рабство 1956 р.;
 • Токійська конвенція про злочини і деякі інші акти, що учиняються на борту повітряних суден 1963 р.;
 • Гаазька конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р.;
 • Монреальська конвенція про боротьбу з незаконними актами, направленими проти безпеки цивільної авіації 1971 р.;
 • Конвенція про психотропні речовини 1971 р.;
 • Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р.;
 • Міжнародна конвенція про боротьбу з захопленням заручників 1979 р.;
 • Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 р.;
 • Конвенція проти тортур і інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих гідність видів поводження чи покарання 1984 р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму